Oficiálna stránka Obce Bretka

 

Bretka je malá obec v okrese Rožňava v Košickom samosprávnom kraji. Patrí do regiónu Horný Gemer na juhovýchode Slovenska.

Počet obyvateľov je 402.

Úradná tabuľa

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie

14.03.2024 11:36
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky (e-mailom). Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.   V listinnej forme možno...

Spravu z kontroly prevodov nehnuteľného majetku obce v zmysle ustanovení §18f ods. 1 pism. i) zak. c. 369/1990

01.03.2024 12:03
Sprava z kontroly prevodov nehnutelneho majetku obce v zmysle ustanoveni §18f ods. 1 pism. i) zak. c. 369/1990 - Na stiahnutie 

Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov obce Bretka

27.02.2024 15:15

KANDIDÁTI PRE VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 23. marca 2024

26.02.2024 10:32
KANDIDÁTI PRE VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 23. marca 2024   1. Andrej DANKO, JUDr., 49 r., advokát, Bratislava  2. Patrik DUBOVSKÝ, Mgr., PhD., 59 r., historik, Dunajská Streda  3. Krisztián FORRÓ, 48 r., predseda politickej strany, Veľká Mača  4. Štefan HARABIN, JUDr.,...

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

30.01.2024 09:02
Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: obecbretka@gmail.com
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Oznamy - Értesítések

Možnosť stáže na USVRK

07.06.2019 10:30
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ďalej len USVRK) dňa 5.6.2019 vyhlásil výzvu na prihlasovanie záujemcov o stáž na USVRK. Všetky informácie sú dostupné na webe: https://www.minv.sk/?staze

Lesy SR - verejná súťaž

29.05.2019 07:28
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Námestie SNP č. 8,  975 66  Banská Bystrica vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na predaj:       Pozemok: Pozemok KN-C parc. č. 161/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2397 m2, katastrálne územie Bretka, okres Rožňava,...

eKasa

02.05.2019 10:14
Finančná správa spustila projekt eKasa. Ide o online napojenie pokladníc na finančnú správu. Nové povinnosti sa týkajú všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu. Podnikatelia musia svoje pokladnice upraviť alebo vymeniť a zapojiť sa do systému eKasa najneskôr od 1.júla 2019....

Výzva vlastníkov poľnohospodárskej pôdy

27.03.2019 13:56
Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor upozorňuje a vyzýva   každého vlastníka poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“), nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „užívateľ“), aby zabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu podľa § 3 zákona č. 220/2004...

OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE OCHRANY LESOV PRED POŽIARMI NA ROK 2019

01.03.2019 14:41
OPATRENIA  NA  ZABEZPEČENIE  OCHRANY  LESOV  PRED POŽIARMI  NA  ROK  2019   CHRÁŇME LESY   Lesné požiare každoročne spôsobujú  nielen materiálne škody, ale lokálne ničia celý ekosystém čím vznikajú nezanedbateľné ekologické škody, pričom obnova...

Chov hospodárskych zvierat

17.01.2019 08:51
Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava informuje chovateľov ošípaných na povinnosť nahlasovať zabíjanie hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz určených na súkromnú domácu spotrebu. Viac info
<< 1 | 2

Uzitočné webové lokality pre občanov SR