Oficiálna stránka Obce Bretka

 

Bretka je malá obec v okrese Rožňava v Košickom samosprávnom kraji. Patrí do regiónu Horný Gemer na juhovýchode Slovenska.

Počet obyvateľov je 402.

Úradná tabuľa

Pozvánka na XVI. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka

23.09.2021 08:46
Pozvánka Na zasadnutie komisie na vyhodnotenie OVS č. 3/2021, konaného dňa 28. 9. 2021 o 15:30 hod. v zasadačke obecného úradu (zasadnutie neverejné)     Pozvánka na XVI. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka, konaného dňa 28. 9. 2021 o 16:00 hod v zasadačke...

Návrh rozpočtu obce za rok 2021

23.09.2021 08:44
Návrh rozpočtu obce za rok 2021 PRíJMY VYDAVKY

Zhoršujúca epidemiologická situácia v okr. Rožňava

07.09.2021 12:56
V nadväznosti na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v okrese Rožňava v súvislosti s ochorením COVID-19 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave dôrazne neodporúča organizovanie akýchkoľvek hromadných podujatí, a to jednak fyzickými...

OVS 3/2021 Lom Bretka

30.08.2021 12:13
V e r e j n á    V y h l á š k a   Obec   B r e t k a so sídlom Obecný úrad,  Bretka č.33, 980 46 Bretka vyhlasuje podľa § 281 až 288  Obchodného zákonníka   OBCHODNÚ  VEREJNÚ  SÚŤAŽ č. 3/2021  na odplatný prevod...

Pozvánka

18.08.2021 08:47
Pozvánkana XV. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka,konaného dňa 24.08.2021 o 16:00 hod v zasadačke obecného úradu Návrh programu:1. Otvorenie zasadnutia2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice3. Schválenie programu zasadnutia4.Kontrola uznesení...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Oznamy - Értesítések

Lesy SR - verejná súťaž

29.05.2019 07:28
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Námestie SNP č. 8,  975 66  Banská Bystrica vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na predaj:       Pozemok: Pozemok KN-C parc. č. 161/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2397 m2, katastrálne územie Bretka, okres Rožňava,...

eKasa

02.05.2019 10:14
Finančná správa spustila projekt eKasa. Ide o online napojenie pokladníc na finančnú správu. Nové povinnosti sa týkajú všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu. Podnikatelia musia svoje pokladnice upraviť alebo vymeniť a zapojiť sa do systému eKasa najneskôr od 1.júla 2019....

Výzva vlastníkov poľnohospodárskej pôdy

27.03.2019 13:56
Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor upozorňuje a vyzýva   každého vlastníka poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“), nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „užívateľ“), aby zabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu podľa § 3 zákona č. 220/2004...

OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE OCHRANY LESOV PRED POŽIARMI NA ROK 2019

01.03.2019 14:41
OPATRENIA  NA  ZABEZPEČENIE  OCHRANY  LESOV  PRED POŽIARMI  NA  ROK  2019   CHRÁŇME LESY   Lesné požiare každoročne spôsobujú  nielen materiálne škody, ale lokálne ničia celý ekosystém čím vznikajú nezanedbateľné ekologické škody, pričom obnova...

Chov hospodárskych zvierat

17.01.2019 08:51
Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava informuje chovateľov ošípaných na povinnosť nahlasovať zabíjanie hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz určených na súkromnú domácu spotrebu. Viac info
<< 1 | 2

Uzitočné webové lokality pre občanov SR