Oficiálna stránka Obce Bretka

 

Bretka je malá obec v okrese Rožňava v Košickom samosprávnom kraji. Patrí do regiónu Horný Gemer na juhovýchode Slovenska.

Počet obyvateľov je 402.

Úradná tabuľa

Oznámenie o zverejnení

19.07.2023 14:21
Oznámenie o zverejnení rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a zoznamu vyrovnaní v peniazoch v katastrálnom území Bretka na stiahnutie

Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bretka

23.06.2023 21:01
Pozvánka   na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bretka, konaného dňa 29. 06. 2023 o 16:00 hod v zasadačke obecného úradu   Návrh programu zasadnutia: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu zasadnutia 4....

Nárvrh - Záverečný účet obce Bretka 2022

13.06.2023 12:00
Nárvrh - Záverečný účet obce Bretka 2022 na stiahnutie

Pozvánka na 2. zasadnutie OZ

24.03.2023 19:53
  Pozvánka na  2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bretka, konaného dňa 28. 03. 2023  o 16:00 hod v zasadačke obecného úradu   Návrh programu zasadnutia: Otvorenie zasadnutia Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Schválenie programu...

Úroveň vytriedania komunálnych odpadov

28.02.2023 11:18
Úroveň vytriedania komunálnych odpadov v obci Bretka za rok 2022 ja 12,35%. 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Oznamy - Értesítések

Možnosť stáže na USVRK

07.06.2019 10:30
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ďalej len USVRK) dňa 5.6.2019 vyhlásil výzvu na prihlasovanie záujemcov o stáž na USVRK. Všetky informácie sú dostupné na webe: https://www.minv.sk/?staze

Lesy SR - verejná súťaž

29.05.2019 07:28
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Námestie SNP č. 8,  975 66  Banská Bystrica vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na predaj:       Pozemok: Pozemok KN-C parc. č. 161/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2397 m2, katastrálne územie Bretka, okres Rožňava,...

eKasa

02.05.2019 10:14
Finančná správa spustila projekt eKasa. Ide o online napojenie pokladníc na finančnú správu. Nové povinnosti sa týkajú všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu. Podnikatelia musia svoje pokladnice upraviť alebo vymeniť a zapojiť sa do systému eKasa najneskôr od 1.júla 2019....

Výzva vlastníkov poľnohospodárskej pôdy

27.03.2019 13:56
Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor upozorňuje a vyzýva   každého vlastníka poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“), nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „užívateľ“), aby zabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu podľa § 3 zákona č. 220/2004...

OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE OCHRANY LESOV PRED POŽIARMI NA ROK 2019

01.03.2019 14:41
OPATRENIA  NA  ZABEZPEČENIE  OCHRANY  LESOV  PRED POŽIARMI  NA  ROK  2019   CHRÁŇME LESY   Lesné požiare každoročne spôsobujú  nielen materiálne škody, ale lokálne ničia celý ekosystém čím vznikajú nezanedbateľné ekologické škody, pričom obnova...

Chov hospodárskych zvierat

17.01.2019 08:51
Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava informuje chovateľov ošípaných na povinnosť nahlasovať zabíjanie hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz určených na súkromnú domácu spotrebu. Viac info
<< 1 | 2

Uzitočné webové lokality pre občanov SR