Oficiálna stránka Obce Bretka

 

Bretka je malá obec v okrese Rožňava v Košickom samosprávnom kraji. Patrí do regiónu Horný Gemer na juhovýchode Slovenska.

Počet obyvateľov je 402.

Úradná tabuľa

Úroveň vytriedania komunálnych odpadov

28.02.2023 11:18
Úroveň vytriedania komunálnych odpadov v obci Bretka za rok 2022 ja 12,35%. 

Pozemkove upravy v katastnilnom uzemi Bretka

19.01.2023 07:27
Pozemkove upravy v katastnilnom uzemi Bretka Pozvánka na  pracovné stretnutie predstavenstva účastníkov pozemkových úprav Bretka, konané dňa 30.01.2023 o 10:00 hodine v kultúrnom dome obce Bretka.

Úradné hodiny počas vianočných sviatkov v roku 2022

19.12.2022 13:49
OZNAM   Úradné hodiny počas sviatkov   dňa: 22. 12. 2022 - od 8:00 do 12:00 dňa: 23. 12. 2022 - Dovolenka   dňa: 27. 12. 2022 - Dovolenka dňa: 28. 12. 2022 - od 8:00 do 11:00 dňa: 29. 12. 2022 - od 8:00 do 11:00 dňa: 30. 12. 2022 - Dovolenka dňa: 30.12.2022 -...

Pozvánka na II. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka

12.12.2022 07:07
Pozvánka na II. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka, konaného dňa 15. 12. 2022 o 15:30 hod v zasadačke obecného úradu   Návrh programu: Otvorenie zasadnutia; Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice; Schválenie programu zasadnutia; Kontrola uznesení...

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka, konaného dňa 28. 11. 2022 o 16:00 hod v kultúrnom dome

23.11.2022 13:59
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka, konaného dňa 28. 11. 2022 o 16:00 hod v kultúrnom dome   Návrh programu: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa 3. Výsledky volieb a zloženie sľubu a) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Oznamy - Értesítések

Možnosť stáže na USVRK

07.06.2019 10:30
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ďalej len USVRK) dňa 5.6.2019 vyhlásil výzvu na prihlasovanie záujemcov o stáž na USVRK. Všetky informácie sú dostupné na webe: https://www.minv.sk/?staze

Lesy SR - verejná súťaž

29.05.2019 07:28
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Námestie SNP č. 8,  975 66  Banská Bystrica vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na predaj:       Pozemok: Pozemok KN-C parc. č. 161/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2397 m2, katastrálne územie Bretka, okres Rožňava,...

eKasa

02.05.2019 10:14
Finančná správa spustila projekt eKasa. Ide o online napojenie pokladníc na finančnú správu. Nové povinnosti sa týkajú všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu. Podnikatelia musia svoje pokladnice upraviť alebo vymeniť a zapojiť sa do systému eKasa najneskôr od 1.júla 2019....

Výzva vlastníkov poľnohospodárskej pôdy

27.03.2019 13:56
Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor upozorňuje a vyzýva   každého vlastníka poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“), nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „užívateľ“), aby zabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu podľa § 3 zákona č. 220/2004...

OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE OCHRANY LESOV PRED POŽIARMI NA ROK 2019

01.03.2019 14:41
OPATRENIA  NA  ZABEZPEČENIE  OCHRANY  LESOV  PRED POŽIARMI  NA  ROK  2019   CHRÁŇME LESY   Lesné požiare každoročne spôsobujú  nielen materiálne škody, ale lokálne ničia celý ekosystém čím vznikajú nezanedbateľné ekologické škody, pričom obnova...

Chov hospodárskych zvierat

17.01.2019 08:51
Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava informuje chovateľov ošípaných na povinnosť nahlasovať zabíjanie hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz určených na súkromnú domácu spotrebu. Viac info
<< 1 | 2

Uzitočné webové lokality pre občanov SR