Oficiálna stránka Obce Bretka

 

Bretka je malá obec v okrese Rožňava v Košickom samosprávnom kraji. Patrí do regiónu Horný Gemer na juhovýchode Slovenska.

Počet obyvateľov je 402.

Úradná tabuľa

Verejná vyhláška ÚVZSR ohľadne COVID - 19

09.03.2020 12:04
Verejná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadeni opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podl'a paragrafu 48 ods. 4 pism. e) zákona č. 35512007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o...

2020-as parlamenti választások eredménye Beretke Községben

01.03.2020 11:56
2020-as parlamenti választások eredménye Beretke Községben   Bejegyzett szavazók: 309 Leadott voksok száma: 177 Leadott borítékok száma: 177 Leadostt érvényes szavazatok száma: 175   Listákra leadott érvényes szavazatok száma politikai pártok, politikai mozgalmak és koaliciók...

Výsledky volieb do NR SR 2020 v obci Bretka

01.03.2020 11:39
Výsledky volieb do NR SR 2020 v obci Bretka   Počet voličov zapísaných v zozname voličov - 309 Počet voličov, ktorí sa  zčastnili na hlasovaní - 177 Počet voličov, ktorí odovdzali obádlku - 177 Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny - 0 Počet platných odovzdaných hlasov -...

Návrh - Prevádzkový poriadok - Dom smútku

15.01.2020 12:01
      Návrh - PREVÁDZKOVÝ PORIADOK             Názov zariadenia :      Dom smútku Bretka   Prevádzkovateľ :         Obec Bretka   Číslo telefónu :   ...

Návrh VZN o o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Bretka

15.01.2020 11:50
Návrh VZN o o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Bretka    Návrh  VZN  vyvesený  na  úradnej  tabuli  a na webovej stránke obce Bretka,  dňa  15. 1. 2020, a zvesený dňa:   VZN vyhlásené: vyvesením na úradnej tabuli...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Oznamy - Értesítések

Výpočet vytriedenia komunálných odpadov

10.02.2020 11:17
Výpočet  vytreidenia komunálnych odpadov obce Bretka    

Vyhlásenie II. stupňa PA

19.06.2019 08:27
Starostka obce Bretka v zmysle zákona NR SK č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami V Y H L A S U J E M II.  stupeň povodňovej aktivity pre územie obce Bretka dňa 19. 6. 2019  od 8:00

ODVOLANIE III. STUPŇA POVODŇOVEJ AKTIVITY

19.06.2019 08:26
Starostka obce Bretka v zmysle zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami podľa §11 ods. 4 O D V O L Á V A M III.  stupeň povodňovej aktivity pre územie obce Bretka dňa 19. 6. 2019  od 8:00

Vyhlásenie III. stupňa povodňovej aktivity

19.06.2019 00:14
Starostka Obce Bretka z zmysle zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami  V Y H L A S U J E dňa 18. 6. 2019 o 21:00 hod. na územie obce Bretka  III.. stupeň povodňovej aktivity   Dôvod: Dňa 18. 6. 2019 v čase od 21:00 hod. do 23:10 hod. postihol územie obce Bretka...

Možnosť stáže na USVRK

07.06.2019 10:30
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ďalej len USVRK) dňa 5.6.2019 vyhlásil výzvu na prihlasovanie záujemcov o stáž na USVRK. Všetky informácie sú dostupné na webe: https://www.minv.sk/?staze

Lesy SR - verejná súťaž

29.05.2019 07:28
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Námestie SNP č. 8,  975 66  Banská Bystrica vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na predaj:       Pozemok: Pozemok KN-C parc. č. 161/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2397 m2, katastrálne územie Bretka, okres Rožňava,...

eKasa

02.05.2019 10:14
Finančná správa spustila projekt eKasa. Ide o online napojenie pokladníc na finančnú správu. Nové povinnosti sa týkajú všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu. Podnikatelia musia svoje pokladnice upraviť alebo vymeniť a zapojiť sa do systému eKasa najneskôr od 1.júla 2019....

Výzva vlastníkov poľnohospodárskej pôdy

27.03.2019 13:56
Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor upozorňuje a vyzýva   každého vlastníka poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“), nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „užívateľ“), aby zabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu podľa § 3 zákona č. 220/2004...

OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE OCHRANY LESOV PRED POŽIARMI NA ROK 2019

01.03.2019 14:41
OPATRENIA  NA  ZABEZPEČENIE  OCHRANY  LESOV  PRED POŽIARMI  NA  ROK  2019   CHRÁŇME LESY   Lesné požiare každoročne spôsobujú  nielen materiálne škody, ale lokálne ničia celý ekosystém čím vznikajú nezanedbateľné ekologické škody, pričom obnova...

Chov hospodárskych zvierat

17.01.2019 08:51
Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava informuje chovateľov ošípaných na povinnosť nahlasovať zabíjanie hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz určených na súkromnú domácu spotrebu. Viac info

Uzitočné webové lokality pre občanov SR