Ochrana osobných údajov - GDPR

 
Vážení občania,
 
osobné údaje dotknutých osôb spracúva Obec Bretka, Bretka 33 Bretka, 98046, 00590754 v právnom postavení prevádzkovateľa (ďalej len ako „prevádzkovateľ“).
 
Osobné údaje dotknutých osôb prevádzkovateľ spracúva v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“
 
Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.
 
Vážení občania,
osobné údaje dotknutých osôb spracúva Obec Bretka, Bretka 33 Bretka,
98046, 00590754 v právnom postavení prevádzkovateľa (ďalej len ako
„prevádzkovateľ“).
Osobné údaje dotknutých osôb prevádzkovateľ spracúva v súlade s
NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z
27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“
Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne
k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo
fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa

Informácia pre obyvateľov obce o ochrane osobných údajov

 
 
Obec Bretka, Bretka 33 Bretka, 98046, 00590754
 
pristupuje k Vašim osobným údajom zodpovedne a preto v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“)
a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,Zákon“),
Vám ako dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom sídle okrem
svojich identifikačných a kontaktných údajov a kontaktných údajov zodpovednej osoby, sprístupňuje aj ďalšie
potrebné informácie, ktoré sa nachádzajú v záložkách vľavo.
 
Prevádzkovateľ v zmysle čl. 24 nariadenia GDPR a ust. § 31 Zákona pristúpil k prijatiu primeraných technických,
organizačných, personálnych a bezpečnostných opatrení a záruk, ktoré zohľadňujú najmä:
• zásady spracúvania osobných údajov, ktorými sú zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť, obmedzenie
a kompatibilita účelov spracúvania osobných údajov, ďalej minimalizácia osobných údajov, ich
pseudonymizácia a šifrovanie, ako aj integrita, dôvernosť a dostupnosť;
• zásady nevyhnutnosti a primeranosti (vzťahuje sa aj na rozsah a množstvo spracúvaných osobných údajov, dobu
uchovávania a prístup k osobným údajom dotknutej osoby) spracúvania osobných údajov s ohľadom na účel
spracovateľskej operácie;
• povahu, rozsah, kontext a účel spracovateľskej operácie;
• odolnosť a obnovu systémov spracúvania osobných údajov;
• poučenia oprávnených osôb prevádzkovateľa;
• prijatie opatrení na bezodkladné zistenie, či došlo k porušeniu ochrany osobných údajov a promptné
informovanie dozorného orgánu a zodpovednej osoby;
• prijatie opatrení na zabezpečenie opravy alebo vymazanie nesprávnych údajov, či realizáciu iných práv
dotknutej osoby;
• riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb (najmä náhodné alebo
nezákonné zničenie osobných údajov, strata alebo zmena osobných údajov, zneužitie osobných údajov –
neoprávnený prístup alebo neoprávnené poskytnutie, posúdenie rizík so zreteľom na pôvod, povahu,
pravdepodobnosť a závažnosť rizika v súvislosti so spracúvaním a na identifikáciu najlepších postupov na
zmiernenie rizika).
Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov SR a zodpovednej osoby
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Adresa:
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika
IČO: 36 064 220
Podateľňa:
pondelok – štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00
Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:
Utorok a Štvrtok od 8:00 do 12:00 +421 2 323 132 20
Sekretariát predsedu úradu +421 2 323 132 11
Sekretariát úradu +421 2 323 132 14
Fax: +421 2 323 132 34
Hovorca:
mobil: 0910 985 794
e-mail: hovorca@pdp.gov.sk
E-mail :
a) všeobecne: statny.dozor@pdp.gov.sk
b) pre poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.: info@pdp.gov.sk
c) webové sídlo: webmaster@pdp.gov.sk
d) na podávanie žiadostí o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
využite on-line formulár.
e) emailová adresa, prostredníctvom ktorej Vám bude Úrad poskytovať poradenstvo v oblasti ochrany osobných
údajov. Je určená pre deti, mládež, študentov, učiteľov, rodičov, ktorí majú podozrenie, že ich osobné údaje boli
zneužité: ochrana@pdp.gov.sk
Prevádzkovateľ prehlasuje, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné
opatrenia a nechal si vypracovať spoločnosťou osobnyudaj.sk, s.r.o. bezpečnostnú dokumentáciu, ktorá deklaruje
zákonné spracúvanie osobných údajov.
Prevádzkovateľ rovnako prehlasuje, že zaistením ochrany práv dotknutých osôb poveril externým výkonom
zodpovednej osoby (DPO/ZO) spoločnosť osobnyudaj.sk, s.r.o. Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba
dozvedieť telefonicky na: 02/ 800 800 80, e-mailom: zo@osobnyudaj.sk alebo priamo u externej zodpovednej osoby:
Mgr. Ivan Kordík
0944 728 328
kordik@osobnyudaj.sk
V prípade, že dotknutá osoba sa nevie oboznámiť s informáciami prostredníctvom internetu, je povinné informovanie
sprístupnené k nahliadnutiu na každom kontaktnom mieste Prevádzkovateľa.
Spracovateľské činnosti Prevádzkovateľa
Jednou zo zásad spracúvania osobných údajov je zásada obmedzenia účelu. V zmysle tejto zásady sa osobné údaje
môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom,
ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.
Spracúvanie osobných údajov má byť úzko naviazané na účel spracúvania osobných údajov, a to najmä pokiaľ ide o
zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktorý by mal byť nevyhnutný na to, aby sa spracúvaním daných
osobných údajov účel mohol dosiahnuť. Nie je správne, aby sa zoznam alebo rozsah osobných údajov umelo alebo
dodatočne rozširoval vzhľadom na účel. Ak je účel a zoznam alebo rozsah osobných údajov stanovený zákonom, je
potrebné ho rešpektovať, ak si zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov určuje prevádzkovateľ, má dbať
na to, aby ho zbytočne, nad rámec účelu nerozširoval.
Zákon o ochrane osobných údajov stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie o
účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje
nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr
pri získavaní jej osobných údajov, respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým
spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla skutočne oboznámiť a porozumela im.
Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je plnenie povinností a úloh obce týkajúcich sa výkonu štátnej správy -
samosprávy ako aj preneseného výkonu štátnej správy v súlade a v rozsahu príslušných právnych predpisov.
Mzdy a personalistika
1.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – vedenie mzdovej a personálnej agendy zamestnancov pôsobiacich
u zamestnávateľa, ktorý je prevádzkovateľom, v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere alebo inom
obdobnom vzťahu (napr. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru)
1.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou - meno, priezvisko, rodné priezvisko, predchádzajúce
priezvisko, titul, trvalý/prechodný pobyt, dátum narodenia, miesto narodenia, rodné číslo, štátna príslušnosť, štátne
občianstvo, pohlavie, bankový účet fyzickej osoby, rodinný stav, vzdelanie, prax, číslo občianskeho preukazu, podpis,
základná mzda, osobné ohodnotenie, pracovné a funkčné zaradenie, deň začiatku pracovnej činnosti, platové
zaradenie, miesto výkonu práce, mailová adresa, telefónne číslo, údaje pre štatistiku, názov zdravotnej poisťovne,
údaje zo zmluvy doplnkovej dôchodkovej sporiteľne, údaje sporiteľ SDS, údaje o odpracovanom čase, sumy
postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj
náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, údaje o pracovnej neschopnosti,
údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, stupeň invalidity, údaje z
potvrdenia o zamestnaní, údaje o vedení zamestnanca v evidencii nezamestnaných občanov, údaje o čerpaní materskej
dovolenky a rodičovskej dovolenky, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, ročný úhrn vyplateného dôchodku,
spôsobilosť na právne úkony, údaje z dokladu o bezúhonnosti, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia
o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách, údaje uvedené v životopise prípadne ďalšie, ak to vyžaduje
osobitný právny predpis alebo iný právny základ spracúvania osobných údajov.
1.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
1.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – zamestnanci prevádzkovateľa, bývali zamestnanci prevádzkovateľa,
uchádzači o zamestnanie, rodinní príslušníci zamestnancov prevádzkovateľa.
1.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, zdravotné poisťovne,
Sociálna poisťovňa, doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské spoločnosti, daňový úrad, exekútori,
orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce), Ústredie práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR, zástupcovia zamestnancov, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, iný oprávnený subjekt
v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
1.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
1.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
1.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
1.8.1. Plnenie povinností zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni – 10 rokov
1.8.2. Plnenie povinností zamestnávateľa voči sociálnej poisťovni – 10 rokov
1.8.3. Plnenie daňových povinností – 10 rokov
1.8.4. Plnenie povinností v súvislosti s exekučným konaním – 10 rokov
1.8.5. Evidencie dochádzky a dovoleniek – 5 rokov
1.8.6. Mzdová politika zamestnávateľa – 70 rokov
1.8.7. Plnenie povinností zamestnávateľa v súvislosti s pracovnoprávnym alebo obdobným vzťahom – 70 rokov
1.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – Nariadenia Rady (EHS) č. 311/76 o zostavovaní štatistík
zahraničných pracovníkov, Nariadenie Rady (EHS) č. 1612/68 o slobode pohybu pracovníkov v rámci spoločenstva,
zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 311/2001 Z. z.
Zákonník práce, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č.
553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 600/2003
Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších
predpisov, zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom
sporení v znení neskorších predpisov, zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov,
zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci
a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a
doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom
dôchodkovom sporení, zákonom č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti, zákonom č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvateľov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, zákonom č. 124/2006
Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a súvisiacimi právnymi predpismi, zákonom č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení
zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších
predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný
poriadok), zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde, zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. 
Evidencia uchádzačov o zamestnanie
2.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie u prevádzkovateľa.
2.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – titul, meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt, dátum
narodenia, telefónne číslo, vzdelanie, prax, e-mailová adresa, ďalšie údaje v rozsahu životopisu, motivačného listu a
žiadosti o prijatie do zamestnania.
2.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
2.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – fyzické osoby, ktoré sa uchádzajú o zamestnanie u prevádzkovateľa.
2.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Ústredie práce,
sociálnych vecí a rodiny SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným
osobitným právnym predpisom.
2.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
2.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
2.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
2.8.1. Žiadosti o prijatie do zamestnanie a odpovede na žiadosti – 5 rokov
2.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Účtovné doklady
3.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – spracúvanie objednávok, došlých a odoslaných faktúr, styk s
bankami, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia
investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného
účtovníctva organizácie.
3.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou - titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová
adresa, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, EČV, podpis, číslo bankového účtu prípadne ďalšie, ak to
vyžaduje osobitný právny predpis alebo iný právny základ spracúvania osobných údajov.
3.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
3.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – zamestnanci prevádzkovateľa, bývali zamestnanci prevádzkovateľa,
spolupracujúce subjekty prevádzkovateľa (napr. dodávatelia resp. subdodávatelia).
3.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, zdravotné poisťovne,
Sociálna poisťovňa, daňový úrad, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, iný oprávnený subjekt v súlade
so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
3.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
3.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
3.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
3.8.1. Knihy faktúr – 10 rokov
3.8.2. Zoznam pohľadávok a záväzkov – 10 rokov
3.8.3. Faktúry – 10 rokov
3.8.4. Pokladničná agenda – 10 rokov
3.8.5. Účtovné doklady – 10 rokov
3.8.6. Bankové výpisy – 10 rokov
3.8.7. Hlavné účtovné knihy – 20 rokov
3.8.8. Účtovné závierky – 20 rokov
3.8.9. Účtovné výkazy – 20 rokov
3.8.10. Daňové priznania – 20 rokov
3.10. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č.
152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších
predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov.
BOZP, PZS, PO
4.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – plnenie povinností prevádzkovateľa, ako zamestnávateľa, ktoré
súvisia s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom, v rámci ktorých
dochádza k poskytovaniu odborných a poradenských služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany a podpory zdravia pri
práci, požiarnej ochrany a pracovnej zdravotnej služby.
4.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – titul, meno, priezvisko, bydlisko, sídlo, podpis, špecializácia,
odbor, prípadne ďalšie, ak to vyžaduje osobitný právny predpis alebo iný právny základ spracúvania osobných údajov.
4.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – zdravotný stav.
4.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – zamestnanci prevádzkovateľa, poskytovatelia pracovnej zdravotnej služby,
bezpečnostní technici, technici požiarnej ochrany.
4.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Sociálna poisťovňa,
inšpektoráty práce, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným
právnym predpisom.
4.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
4.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
4.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
4.8.1. Evidencia pracovných úrazov – 5 rokov
4.8.2. Plnenie povinností zamestnávateľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia – 5 rokov po ukončení alebo zániku
povinnosti
4.8.3. Dokumentácia školení a preškolení z oblasti BOZP – 5 rokov
4.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – čl. 9 bod 2. písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č.
147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach
a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, Vyhláška
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej
dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti, Vyhláška Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 45/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri poľnohospodárskej práci, Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky č. 46/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia
pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu
niektorých technických zariadení, Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č.
500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze, Vyhláška Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými
a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, zákon č. 124/2006
Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 311/2001 Z. z.
Zákonník práce, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov.
Evidencia prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty (papierová a elektronická podoba)
5.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – evidencia prichádzajúcej a odosielanej pošty (žiadosti, sťažnosti,
podnety, listy a pod.) v listinnej, ako aj v elektronickej podobe.
5.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia, e-mailová
adresa, číslo účtu, podpis, zaručený elektronický podpis a iné údaje, ktoré môžu byť obsahom prichádzajúcej alebo
odchádzajúcej pošty.
5.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
5.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – fyzické osoby, ktorých osobné údaje môžu byť obsahom prichádzajúcej
alebo odosielanej pošty.
5.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt
v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
5.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
5.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
5.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
5.8.1. Korešpondencia – 3 roky
5.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie
na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) zákon č. 305/2013
Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o e-Governmente).
Evidencia zmlúv uzatvorených prevádzkovateľom
6.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – evidencia zmlúv uzatvorených prevádzkovateľom, ktorým je Obec.
6.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý
alebo prechodný pobyt, číslo účtu, názov banky, číslo preukazu totožnosti, a iné údaje týkajúce sa predmetu zmluvy
uzatvorenej prevádzkovateľom, ktorým je Obec.
6.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
6.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú obsahom uzatvorenej zmluvy.
6.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, inšpektori Úradu na
ochranu osobných údajov SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným
osobitným právnym predpisom.
6.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
6.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
6.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
6.8.1. Právne zastupovanie – 10 rokov
6.8.2. Úverové zmluvy – 5 rokov po skončení platnosti
6.8.3. Majetkovo – právne zmluvy – 50 rokov
6.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – čl. 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.
Evidencia nájomných zmlúv na bytové a nebytové priestory
7.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – evidencia nájomných zmlúv na bytové/nebytové priestory.
7.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia, rodné
číslo, prechodný pobyt.
7.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
7.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – nájomca, prenajímateľ, tretie osoby.
7.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, katastrálny odbor
príslušného okresného úradu, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným
osobitným právnym predpisom.
7.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
7.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
7.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
7.8.1. Nájomné zmluvy na bytové alebo nebytové priestory – 50 rokov
7.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – čl. 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, zákon
č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu.
Evidencia nájomcov poľnohospodárskej pôdy
8.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – evidencia nájomcov poľnohospodárskej pôdy.
8.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo,
bydlisko, výmera a druh pôdy, podpis.
8.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
8.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – nájomcovia poľnohospodárskej pôdy.
8.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, inšpektori Úradu na
ochranu osobných údajov, Slovenský pozemkový fond, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane
osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
8.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
8.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
8.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
8.8.1. Evidencia nájomcov poľnohospodárskej pôdy – 10 rokov
8.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z. z., zákon č. 229/1991
Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, zákon
č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, obvodných pozemkových úradoch,
pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník, zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných
pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 571/2007 Z. z.
Evidencia vlastníkov a držiteľov poľnohospodárskej pôdy
9.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – evidencia vlastníkov a držiteľov poľnohospodárskej pôdy.
9.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo,
bydlisko, výmera a druh pôdy, spoluvlastnícky podiel, podpis, údaje o titule nadobudnutia vlastníctva/držby
poľnohospodárskej pôdy.
9.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
9.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – vlastníci poľnohospodárskej pôdy, oprávnení a neoprávnení držitelia
poľnohospodárskej pôdy.
9.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, inšpektori Úradu na
ochranu osobných údajov, Slovenský pozemkový fond, Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Poľnohospodárska
platobná agentúra, obecné a obecné úrady, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov
resp. iným osobitným právnym predpisom.
9.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
9.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
9.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
9.8.1. Evidencia vlastníkov a držiteľov poľnohospodárskej pôdy – 10 rokov
9.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva
poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších
predpisov, zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.
z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení zákona č. 359/2007 Z. z. , zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému
poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách,
usporiadaní pozemkového vlastníctva, obvodných pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových
spoločenstvách v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 504/2003 Z. z. o
nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých
zákonov v znení zákona č. 571/2007 Z. z., zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavby, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 249/2008 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia evidencie pozemkov, Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a
katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností
a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
Rybárske lístky
10.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – evidencia žiadostí o vydanie rybárskeho lístka.
10.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia, rodné
číslo, číslo rybárskeho preukazu, číslo dokladu totožnosti.
10.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
10.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – žiadatelia o vydanie rybárskeho lístka, oprávnení a neoprávnení držitelia
rybárskeho lístka.
10.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, obce, obecné časti
v Bratislave a v Košiciach, okresné úrady, okresné úrady v sídle kraja, Ministerstvo životného prostredia SR, iný
oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
10.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
10.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
10.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
10.8.1. Evidencia rybárskych lístkov – 5 rokov
10.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve.
Evidencia obyvateľov
11.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – evidencia obyvateľov Slovenskej republiky a cudzincov za účelom
prihlásenia/odhlásenia či zmeny trvalého alebo prechodného pobytu.
11.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia (miesto, okres,
štát), rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, rodinný stav, národnosť, osobné údaje rodinných príslušníkov a iné.
11.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
11.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – občania Slovenskej republiky, cudzinci majúci prechodný alebo trvalý
pobyt v Slovenskej republike.
11.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, obecné a obecné úrady,
inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných
údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
11.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
11.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
11.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
11.8.1. Evidencia obyvateľov – 10 rokov
11.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách, zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a
registri obyvateľov Slovenskej republiky.
Civilná ochrana
12.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – zabezpečenie podmienok na účinnú ochranu života, zdravia a
majetku pred následkami mimoriadnych udalostí.
12.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – meno, priezvisko, titul, bydlisko, rodné číslo, dátum
narodenia, telefónne číslo.
12.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
12.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – fyzické osoby, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt.
12.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt
v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
12.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
12.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
12.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
12.8.1. Kniha požiarov – 10 rokov
12.8.2. Mimoriadne situácie – 10 rokov
12.8.3. Evakuácie – 10 rokov
12.8.4. Hasičská služba – 10 rokov
12.8.5. Materiál civilnej ochrany a prostriedky individuálnej ochrany– 10 rokov
12.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom, zákon č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva.
Evidencia poslancov
13.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – evidencia poslancov obecného zastupiteľstva.
13.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo,
bydlisko, podpis, rodinný stav, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, číslo dokladu totožnosti, údaje o vzdelaní,
spôsobilosť na právne úkony, údaje z dokladu o bezúhonnosti.
13.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
13.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – fyzické osoby zvolené za poslancov obecného zastupiteľstva.
13.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Ministerstvo vnútra
SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym
predpisom.
13.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
13.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
13.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
13.8.1. Evidencia poslancov – 10 rokov
13.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – čl. 6 ods. 1 písm. e) NARIADENIA EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o
samosprávnych krajoch), zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Obecné zastupiteľstvo
14.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – evidencia vydaných rozhodnutí obecného zastupiteľstva.
14.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu žiadateľa, rodné
číslo, dátum narodenia, e-mailová adresa, podpis.
14.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
14.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – fyzické osoby dotknuté rozhodnutím obecného zastupiteľstva, poslanci
obecného zastupiteľstva.
14.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt
v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
14.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
14.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
14.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
14.8.1. Evidencia poslancov – 10 rokov
14.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – čl. 6 ods. 1 písm. e) NARIADENIA EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Matrika
15.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa
narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky,
ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.
15.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – deň, mesiac, rok a miesto narodenia dieťaťa, a ak ide o
viacpočetný pôrod, aj časové poradie narodenia, meno, priezvisko, rodné číslo dieťaťa, meno, priezvisko, rodné
priezvisko, deň, mesiac, rok a miesto narodenia, rodné číslo, štátne občianstvo a miesto trvalého pobytu rodičov
dieťaťa; deň, mesiac, rok a miesto uzavretia manželstva, meno, priezvisko, rodné priezvisko, deň, mesiac, rok a miesto
narodenia, rodné číslo a osobný stav muža a ženy, ktorí uzavreli manželstvo, meno, priezvisko, rodné priezvisko, deň,
mesiac, rok a miesto narodenia rodičov manželov, štátne občianstvo manželov, mená, priezviská a rodné čísla
svedkov; deň, mesiac, rok a miesto úmrtia, meno, priezvisko, rodné priezvisko, miesto trvalého pobytu, deň, mesiac,
rok a miesto narodenia, rodné číslo a štátne občianstvo zomretého, deň, mesiac a rok zápisu.
15.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
15.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – fyzické osoby, ktorých osobné údaje sa zapisujú do matriky.
15.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, obecné a obecné
úrady, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym
predpisom.
15.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
15.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
15.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
15.8.1. Matričné doklady na použitie v cudzine – 10 rokov
15.8.2. Vydanie delegácie k uzavretiu manželstva - 10 rokov
15.8.3. Zmena mena a priezviska – 20 rokov
15.8.4. Ostatná dokumentácia - podľa registratúrneho plánu
15.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách.
Evidencia detí navštevujúcich materskú školu
16.1. Účel spracúvania osobných údajov materskou školou – evidencia detí, ktoré navštevujú materskú školu.
16.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov materskou školou – meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné
číslo, dátum a miesto narodenia, bydlisko, štátna príslušnosť, údaje o zákonnom zástupcovi, telefónne číslo, rok
školskej dochádzky, fotografia.
16.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov materskou školou – nespracúvajú sa osobitné kategórie
osobných údajov.
16.4. Kategórie dotknutých osôb v materskej škole – deti navštevujúce materskú školu, zákonní zástupcovia detí.
16.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, inšpektori Úradu na
ochranu osobných údajov SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Dátové centrum
rezortu školstva – Rezortný informačný systém, NÚCEM, Štátna školská inšpekcia, zriaďovateľ materskej školy, iný
oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
16.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v materskej škole – neuskutočňuje sa.
16.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
16.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
16.8.1. Osobný spis dieťaťa – 10 rokov
16.8.2. Dochádzka dieťaťa – 3 roky
16.8.3. Splnomocnenie rodičov o prevzatí dieťaťa – 2 roky
16.8.4. Prihlášky, rozhodnutia alebo oznámenia o prijatí, neprijatí dieťaťa do MŠ – 5 rokov
16.8.5. Záznamy o deťoch (pedagogická diagnostika - charakteristika dieťaťa) – 5 rokov
16.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v materskej škole – zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom
vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 317/2009 Z. z. o
pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmene a o doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných
škôl a školských zariadení, zákon č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
Evidencia hrobových miest
17.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – evidencia fyzických osôb, ktoré si kúpili/prenajímajú hrobové
miesto na obecnom/mestskom cintoríne.
17.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské ostatky sú v
hrobovom mieste uložené, miesto a dátum jej narodenia a úmrtia, rodné číslo, dátum uloženia ľudských pozostatkov
s uvedením hrobového miesta a hĺbky pochovania, meno, priezvisko, adresu miesta trvalého pobytu a rodné číslo
nájomcu, ak ide o fyzickú osobu, dátum uzavretia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu, údaj o vypovedaní
nájomnej zmluvy, osobné údaje rodinných príslušníkov.
17.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy,
ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobu.
17.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – fyzické osoby, ktoré si kúpili alebo si prenajímajú hrobové miesto,
rodinní príslušníci nebohých.
17.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, obecné a obecné
úrady, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane
osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
17.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
17.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
17.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
17.8.1. Evidencia hrobových miest – 10 rokov
17.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – čl. 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, zákon č. 238/1998 Z. z o príspevku na
pohreb.
Evidencia miestnych daní a poplatkov
18.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – evidencia obyvateľov obce alebo mesta na účely platenia
miestnych daní a poplatkov.
18.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo,
dátum narodenia, miesto narodenia, rodinný stav, údaje o trvalom alebo prechodnom pobyte.
18.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
18.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – fyzické osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v obci, ktorým
vzniká daňová alebo poplatková povinnosť.
18.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, inšpektori Úradu na
ochranu osobných údajov SR, obecné a obecné úrady, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných
údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
18.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
18.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
18.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
18.8.1. Miestne dane a poplatky – 10 rokov
18.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri
obyvateľov Slovenskej republiky, zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Voľby a referendum
19.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – zabezpečenie priebehu volieb alebo referenda.
19.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo,
bydlisko, podpis, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, doklad totožnosti, spôsobilosť na právne úkony.
19.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
19.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – členovia a náhradníci volebnej komisie, fyzické osoby, ktoré majú právo
voliť a právo byť volený, poverené osoby na predloženie kandidátnych listín za politické strany, politické strany,
hnutia, koalície a nezávislí kandidáti.
19.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Ústavný súd SR, iný
oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
19.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
19.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
19.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
19.8.1. Výsledky volieb a referenda – 5 rokov
19.8.2. Ostatná dokumentácia – 2 roky
19.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov
SR a registri obyvateľov SR, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, zákon č. 38/1993 Z. z. o 
organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov, zákon č. 460/1992
Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Hlavný kontrolór obce
20.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – výkon kontrolnej činnosti hospodárenia mesta, prešetrovanie
sťažností a prešetrovanie petícií.
20.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – meno, priezvisko, titul, bydlisko, rodné číslo, číslo
preukazu totožnosti.
20.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
20.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – fyzické osoby, ktoré vstúpili do konania s obecným alebo mestským
úradom.
20.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený
subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
20.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
20.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
20.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
20.8.1. Činnosť hlavného kontrolóra – 10 rokov
20.8.2. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti – 10 rokov
20.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, zákon č. 9/2010
Z. z. o sťažnostiach v platnom znení.
Evidencia opatrení sociálno-právnej pomoci
21.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – evidencia opatrení sociálno-právnej pomoci.
21.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia, rodné
číslo, podpis, rodinné pomery, majetkové pomery.
21.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – zdravotný stav.
21.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – fyzické osoby dotknuté opatrením sociálno-právnej pomoci, osoby,
ktoré vstúpili do konania s okresným úradom.
21.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrady práce, sociálnych vecí
a rodiny, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym
predpisom.
21.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
21.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
21.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
21.8.1. Opatrovníctvo – 10 rokov
21.8.2. Žiadosti o bývanie – 10 rokov
21.8.3. Sociálno – právny ochrana detí – 10 rokov
21.8.4. Opatrovateľská služba – 5 rokov
21.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, zákon
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 453/2001 Z. z. v znení zmien a doplnkov, zákon č. 417/2013
Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov, zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Stavebný úrad a územné plánovanie
22.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – konanie a rozhodovanie v oblasti územného plánovania.
22.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia, rodné
číslo, prechodný pobyt, osobné údaje na liste vlastníctva.
22.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
22.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – fyzické osoby – žiadatelia, fyzické osoby dotknuté rozhodnutím
stavebného úradu, osoby, ktoré vstúpili do konania s okresným.
22.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt
v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
22.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
22.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
22.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
22.8.1. Územno-plánovacia dokumentácia – obstarávanie – 10 rokov
22.8.2. Ohlásenie prác – 10 rokov
22.8.3. Územný plán – zmeny a dodatky sídelných útvarov a zón – 20 rokov
22.8.4. Rozhodnutia – 20 rokov
22.8.5. Stanoviská – 5 rokov
22.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon), zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 453/2001 Z. z. v znení zmien a doplnkov,
zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Zberný dvor
23.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – evidencia návštevníkov zberného dvora.
23.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – meno, priezvisko, adresa trvalého alebo prechodného
pobytu, číslo identifikačného dokladu preukazujúceho trvalý alebo prechodný pobyt v obci.
23.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
23.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – osoby, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt, zamestnanci
zberného dvora.
23.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, inšpektori Úradu na
ochranu osobných údajov SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným
osobitným právnym predpisom.
23.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
23.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
23.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
23.8.1. Evidencia občanov, ktorí navštívili zberný dvor – 5 rokov
23.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Výrub a ochrana drevín
24.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – evidencia žiadostí o vydanie súhlasu na výrub dreviny.
24.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – meno, priezvisko, bydlisko, podpis, telefónne číslo, emailová adresa, adresa miesta uskutočnenia výrubu.
24.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
24.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – fyzické osoby – žiadatelia, účastníci konania.
24.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, okresné úrady
a okresné úrady v sídle kraja, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným
osobitným právnym predpisom.
24.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
24.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
24.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
24.8.1. Evidencia žiadostí o vydanie súhlasu na výrub dreviny – 5 rokov
24.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny,
zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Štátna vodná správa
25.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – konanie a rozhodovanie v oblasti štátnej vodnej správy.
25.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, e-mailová
adresa, telefónne číslo, podpis.
25.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
25.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – odberateľ vody, producent odpadových vôd, vlastník vodovodnej alebo
kanalizačnej prípojky.
25.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, orgány štátnej vodnej
správy, Ministerstvo životného prostredia SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov
resp. iným osobitným právnym predpisom.
25.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
25.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
25.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
25.8.1. Súhlas na stavby, zariadenia alebo na činnosti, ktoré môžu ovplyvniť vodné pomery – 10 rokov
25.8.2. Stanoviská – 10 rokov
25.8.3. Ostatná dokumentácia – 10 rokov
25.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010
Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva,
životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení
vodného zákona, Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2004 Z. z., ktorou sa
ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií, Vyhláška Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky č. 684/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických
požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií, zákon č.
250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení,
zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001
Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných
kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Osvedčovanie listín
26.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – osvedčovanie listín a podpisov na dokumentoch.
26.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu
fyzickej osoby, ktorej podpis bol osvedčený, údaj, že podpis na listine urobila alebo uznala za svoj vlastný fyzická
osoba, ktorej podpis bol osvedčený, poradové číslo, údaj, akým spôsobom bola preukázaná totožnosť fyzickej osoby,
ktorej podpis bol osvedčený (druh a číslo preukazu totožnosti, adresa pobytu) v čase osvedčovania, miesto a dátum
osvedčenia, prípadne aj presnú hodinu, kedy bola listina predložená.
26.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
26.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – občania Slovenskej republiky, fyzická osoba, ktorá predkladá listinu,
fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje.
26.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Úrad na ochranu
osobných údajov SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným
právnym predpisom.
26.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
26.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
26.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
26.8.1. Osvedčovacie knihy – osvedčenie listín a podpisov na listinách – 10 rokov
26.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – čl. 6 ods. 1 písm. e) NARIADENIA EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 453/2001 Z. z. v
znení zmien a doplnkov, zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi
a obcami.
Verejné obstarávanie
27.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – realizácia verejných obstarávaní.
27.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – meno, priezvisko, titul, bydlisko, kontaktné údaje, číslo
účtu, podpis, osobné údaje na certifikátoch a diplomoch.
27.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
27.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – účastníci verejného obstarávania – fyzické osoby, zástupcovia
právnických osôb účastných na verejnom obstarávaní.
27.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – Úrad pre verejné obstarávanie, Najvyšší kontrolný úrad,
Protimonopolný úrad, orgány činné v trestnom konaní, všeobecné súdy, Európska komisia, iný oprávnený subjekt
v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
27.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
27.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
27.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
27.8.1. účasť na výberových konaniach, verejných obstarávaniach a súťažiach – 10 rokov
27.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
Úradná tabuľa
28.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – zverejňovanie informácií o činnosti mesta.
28.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia, rodné
číslo, fotografie, povinne zverejňované zmluvy, faktúry za tovary, služby a práce, identifikačné údaje objednávky za
tovary, služby a práce.
28.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
28.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – fyzické osoby, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt, účastníci
správneho konania, žiadatelia podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
28.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, inšpektori Úradu na
ochranu osobných údajov SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným
osobitným právnym predpisom.
28.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
28.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
28.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
28.8.1. Úradná tabuľa – podľa registratúrneho plánu
28.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), zákon č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov.
Rozhlas
29.1. Účel spracúvania osobných údajov obcou – šírenie zvukových informácií určených na príjem verejnosťou.
29.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov obcou – meno, udalosti, športové podujatia a podobne podľa typu
audio vysielania, informácie o mimoriadnych situáciách, reklamy.
29.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
29.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – fyzické osoby, ktoré majú v meste trvalý alebo prechodný pobyt.
29.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, rada pre vysielanie a
retransmisiu, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym
predpisom.
29.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
29.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
29.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
29.8.1. evidencia osôb, ktoré uverejňovali/boli uverejnené v rozhlase – 5 rokov
29.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – zákon č. 166/1993 Z. z. o opatreniach v oblasti
rozhlasového a televízneho vysielania, zákon č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania,
zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 646/2005
Z. z. o ochrane niektorých rozhlasových programových služieb a televíznych programových služieb a služieb
informačnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach
ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Priestupkové konanie
30.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – evidencia priestupkových konaní.
30.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – meno, priezvisko, titul, rodné číslo, dátum
narodenia, bydlisko, rodné číslo, číslo dokladu totožnosti.
30.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
30.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – fyzické osoby, ktoré sú účastníkmi priestupkového konania.
30.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, príslušný okresný
úrad, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym
predpisom.
30.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
30.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
30.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
30.8.1. Správne konanie – 10 rokov
30.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – čl. 6 ods. 1 písm. e) NARIADENIA EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Žiadosti podľa zákona o slobode informácií
31.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – evidencia a vybavovanie žiadosti v súlade so zákonom č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií), ktoré prijíma a vybavuje Obec.
31.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – meno, priezvisko, titul, bydlisko, ďalšie osobné údaje
žiadateľa a osobné údaje dotknutej osoby sprístupnené povinnou osobou na základe zákona o slobode informácií,
predchádzajúceho písomného súhlasu alebo zistené, alebo poskytnuté v priebehu konania.
31.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
31.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – fyzické osoby – žiadatelia, dotknuté osoby, povinné osoby v zmysle ust.
§ 9 zákona o slobode informácií.
31.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, okresný úrad, iný
správny orgán, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym
predpisom.
31.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
31.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
31.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
31.8.1. Evidencia a vybavenie žiadosti o poskytnutie informácií – 5 rokov
31.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – čl. 6 ods. 1 písm. e) NARIADENIA EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
Petície
32.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – evidencia a vybavovanie petícií.
32.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – meno, priezvisko, adresa pobytu, podpis fyzickej osoby,
meno, priezvisko, adresa pobytu osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby, jej podpis, e-mailová adresa,
zaručený elektronický podpis.
32.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
32.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – osoba podporujúca petíciu, členovia petičného výboru.
32.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Ministerstvo vnútra
SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym
predpisom.
32.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
32.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
32.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
32.8.1. Evidencia petícií – 5 rokov
32.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, zákon č.
460/1992 Zb. Ústava SR.
Kniha návštev
33.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – identifikácia fyzickej osoby pri jej jednorazovom vstupe do
priestorov prevádzkovateľa.
33.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu/služobného
preukazu, čas príchodu a odchodu, podpis.
33.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
33.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – fyzické osoby, ktorá vstupuje do priestorov prevádzkovateľa za účelom
jej návštevy.
33.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, inšpektori Úradu na
ochranu osobných údajov SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným
osobitným právnym predpisom.
33.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
33.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
33.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
33.8.1. Kniha návštev – 1 rok
33.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
Školenia a kurzy
34.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – poskytovanie vzdelávacích aktivít vo forme školenia alebo kurzu.
34.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – titul, meno, priezvisko, bydlisko, e-mail, telefónne číslo,
dátum narodenia, podpis, číslo účtu.
34.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
34.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – účastníci školenia alebo kurzu, školitelia.
34.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt
v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
34.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
34.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
34.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
34.8.1. Školenia a kurzy – 5 rokov
34.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo
poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Fotografie a videá
35.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – vytvorenie obrazu za účelom jeho prenesenia na papier či iné
médium.
35.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – charakteristické znaky, ktoré tvoria fyzickú identitu
človeka ako jedinečnej ľudskej bytosti a iné údaje bližšie špecifikujúce fyzickú osobu vyobrazenú na fotografii.
35.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
35.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – fyzické osoby, ktoré sú vyobrazené na fotografiách príp. na
audiovizuálnom zázname (video).
35.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt
v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
35.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
35.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
35.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
35.8.1. Vyhotovené fotografie a audiovizuálne záznamy – 5 rokov
35.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, ust. § 11 - 16 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky Zákonník.
Podujatia
36.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – evidencia fyzických osôb, ktoré sa zúčastňujú na podujatí
organizovanom Obcou alebo uskutočňujúcim sa v obci.
36.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – meno, priezvisko, titul, bydlisko, rodné číslo, dátum
narodenia, telefónne číslo.
36.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
36.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – organizátori podujatia, účastníci podujatia.
36.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, obecný a mestský
úrad, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym
predpisom.
36.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
36.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
36.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
36.8.1. Evidencia účastníkov podujatia – 3 roky
36.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie
služieb v platnom znení, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, zákon č. 479/2008 Z. z. o
organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových a turistických podujatí, zákon č. 84/1990 Zb. o
zhromažďovacom práve, zákon č. 96/1991 Zb. o usporiadaní verejných kultúrnych podujatí.
Dochádzkový systém s uložením fotografie
37.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – evidencia dochádzky zamestnancov, ktorá tvorí podklad pre
písomnosti priamo súvisiace s pracovnoprávnym vzťahom zamestnancov.
37.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – meno, priezvisko, titul, dátum a čas príchodu a odchodu
do práce, osobné číslo zamestnanca, fotografia.
37.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
37.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – zamestnanci prevádzkovateľa.
37.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, inšpektori Úradu na
ochranu osobných údajov SR, Úrad vlády SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov
resp. iným osobitným právnym predpisom.
37.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
37.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
37.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
37.8.1. Evidencia dochádzky – 5 rokov
37.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 305/2013 Z. z o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov
verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník
práce.
Evidencia prianí a sťažností
38.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – evidencia prianí a sťažností v obci.
38.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – meno, priezvisko, bydlisko, číslo občianskeho preukazu,
meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať, podpis, e-mailová adresa, telefónne číslo, dátum doručenia a
zaevidovania, registratúrna značka
38.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
38.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – fyzická osoba – sťažovateľ, iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú
nevyhnutné na vybavovanie sťažností, fyzická osoba, voči ktorej sťažnosť smeruje.
38.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Ústavný súd SR, iný
oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
38.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
38.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
38.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
38.8.1. Evidencia prianí a sťažností – 10 rokov
38.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších
predpisov, zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky.
Správa registratúry
39.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – správa registratúrnych záznamov, tvorba registratúrnych
poriadkov a plánov, vytriedenie a usporiadanie registratúrneho strediska.
39.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – titul, meno, priezvisko, podpis, bydlisko, e-mailová
adresa, telefónne číslo a iné údaje podľa osobitného predpisu.
39.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
39.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – fyzické osoby, ktorých osobné údaje sa nachádzajú v registratúre.
39.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Slovenská pošta a.s.,
Ministerstvo vnútra SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným
právnym predpisom.
39.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
39.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
39.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
39.8.1. Registratúrny denník – 10 rokov
39.8.2. Vyraďovacie konanie – 10 rokov
39.8.3. Preberacie zoznamy spisov odovzdaných do registratúrneho strediska – 5 rokov
39.8.4. Evidencia vypožičaných spisov z registratúrneho strediska – 5 rokov
39.8.5. Evidencia obehu registratúrnych záznamov a spisov – 5 rokov
39.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.
410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu, výnos
Ministerstva vnútra SR č. 525/2011 Z. z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry,
zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúry a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Prax žiakov
40.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – evidencia žiakov stredných škôl a študentov vysokých škôl, ktorí
vykonávajú odbornú prax.
40.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, trvalé
bydlisko, e-mailová adresa, študijný ročník/semester.
40.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
40.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – žiaci a študenti vykonávajúci odbornú prax.
40.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt
v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
40.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
40.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
40.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
40.8.1. Evidencia žiakov resp. študentov – 10 rokov
40.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – čl. 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).
Agenda zodpovednej osoby
41.1. Účel spracúvania osobných údajov – vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv
ako dotknutých osôb v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
41.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov - meno, priezvisko, titul, bydlisko, telefónne číslo, e-mail a podpis.
41.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.
41.4. Kategórie dotknutých osôb – fyzické osoby, ktoré si uplatňujú svoje práva ako dotknuté osoby.
41.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt
v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
41.6. Cezhraničný prenos osobných údajov – neuskutočňuje sa.
41.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
41.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
41.8.1. Žiadosť dotknutej osoby – 1 rok od vybavenia žiadosti.
41.9. Právny základ spracúvania osobných údajov – čl. 6 ods. 1 písm. c) v spojení s čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov.
Práva dotknutej osoby podať návrh na začatie konania
Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o
ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) Vám ako dotknutej osobe garantujú tieto práva:
a) právo Dotknutej osoby na prístup k osobným údajom, ktorého obsahom je:
(i) právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa týkajú
Dotknutej osoby;
(ii) v prípade, že sú osobné údaje Dotknutej osoby spracúvané, právo získať prístup k spracúvaným
osobným údajom a právo získať tieto informácie:
- informáciu o účeloch spracúvania;
- informáciu o kategóriách dotknutých osobných údajov;
- informáciu o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje
poskytnuté, najmä v prípade príjemcov v tretích krajinách alebo medzinárodných organizácií;
- ak je to možné, informáciu o predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov alebo, ak to
nie je možné, informáciu o kritériách na jej určenie;
- informáciu o existencii práva požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov
týkajúcich sa Dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania
a o existencii práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
- informáciu o práve podať sťažnosť dozornému orgánu;
- ak sa osobné údaje nezískali od Dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide
o ich zdroj;
- informáciu o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v
článku 22 ods. 1. a 4. Nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie
o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania
osobných údajov pre Dotknutú osobu;
(iii) právo byť informovaný o primeraných zárukách podľa článku 46 Nariadenia, týkajúcich sa
prenosu osobných údajov, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej
organizácii;
(iv) právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, avšak za dodržania podmienky,
že právo na poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky
na práva a slobody iných;
Právo Dotknutej osoby na prístup k osobným údajom vo svojej podstate znamená, že Dotknutá osoba má právo
získať od nás potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať
prístup k týmto osobným údajom. Na žiadosť Dotknutej osoby poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré sa
spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré Dotknutá osoba požiada, môžeme účtovať primeraný poplatok
zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak Dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami,
informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ Dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.
Informácie musia byť poskytnuté okamžite, najneskôr v lehote 1 mesiaca. Máme právo predĺžiť dobu spracovania 
žiadosti o ďalšie 2 mesiace pokiaľ je požiadavka zložitá alebo častá. Musí však Dotknutej osobe do 1 mesiaca oznámiť
dôvod predĺženia doby spracovania. V prípade žiadosti neodôvodnenej alebo príliš častej máme právo účtovať
poplatok primeraný nákladom alebo odmietnuť žiadosť. Musíme vysvetliť dôvod odmietnutia a právo dotknutej osoby
obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán.
b) právo Dotknutej osoby na opravu osobných údajov, ktorého obsahom je:
(i) právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré
sa týkajú Dotknutej osoby;
(ii) právo na doplnenie neúplných osobných údajov Dotknutej osoby, a to aj prostredníctvom
poskytnutia doplnkového vyhlásenia Dotknutej osoby;
Právo Dotknutej osoby na opravu osobných údajov znamená, že nás kedykoľvek môžete požiadať o opravu či
doplnenie Vašich osobných údajov, pokiaľ by boli nepresné či neúplné. Dotknutá osoba má právo na doplnenie
neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia
c) právo Dotknutej osoby na vymazanie osobných údajov (tzv. právo „na zabudnutie“), ktorého
obsahom je:
(i) právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré
sa týkajú Dotknutej osoby, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
- osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
- Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a to za splnenia
podmienky, že neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov;
- Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 ods. 1.
Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo
Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 ods. 2.
Nariadenia;
- osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
- osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej
únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha;
- osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku
8 ods. 1. Nariadenia;
(ii) právo, aby Prevádzkovateľ, ktorý zverejnil osobné údaje Dotknutej osoby, so zreteľom na
dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikol primerané opatrenia vrátane
technických opatrení, aby informoval iných prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie
osobných údajov, že Dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje,
ich kópiu alebo repliky;
pritom platí, že právo na vymazanie osobných údajov s obsahom práv podľa článku 17 ods. 1. a 2. Nariadenia
[t. j. s obsahom práv podľa (i) a (ii) tohto písm. c) bodu J. tohto dokumentu] nevznikne, pokiaľ je spracúvanie
osobných údajov potrebné:
1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
2. na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Európskej únie alebo
práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo 
verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi;
3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2. písm. h) a
i) Nariadenia, ako aj článkom 9 ods. 3. Nariadenia;
4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na
štatistické účely podľa článku 89 ods. 1. Nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené
v článku 17 ods. 1. Nariadenia znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov
takéhoto spracúvania osobných údajov; alebo
5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
Právo Dotknutej osoby na vymazanie osobných údajov teda znamená, že musíme vymazať Vaše osobné údaje
pokiaľ (i) nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (ii) spracovanie je protiprávne,
(iii) vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie, alebo
(iv) nám to ukladá zákonná povinnosť.
d) právo Dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktorého obsahom je:
(i) právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z
týchto prípadov:
- Dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho
Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
- spracúvanie osobných údajov je protizákonné a Dotknutá osoba namieta proti vymazaniu
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
- Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Dotknutá
osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
- Dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1. Nariadenia, a to až do
overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými
dôvodmi Dotknutej osoby;
(ii) právo, aby v prípade, že sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa podbodu (i) tohto
písm. d) bodu J. tohto dokumentu, takéto obmedzene spracúvané osobné údaje sa s výnimkou
uchovávania spracúvali len so súhlasom Dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie
alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby,
alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu;
(iii) právo byť vopred informovaný o zrušení obmedzenia spracúvania osobných údajov;
Právo Dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov znamená, že pokiaľ nevyriešime akékoľvek
sporné otázky ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, musíme obmedziť spracovanie Vašich osobných údajov
tak, že osobné údaje dotknutej osoby môžeme mať len ukladať a nie ďalej spracúvať.
e) právo Dotknutej osoby na splnenie oznamovacej povinnosti voči príjemcom, ktorého obsahom je:
(i) právo, aby Prevádzkovateľ oznámil každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté,
každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené
podľa článku 16, článku 17 ods. 1. a článku 18 Nariadenia, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné
alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie;
(ii) právo, aby Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informoval Dotknutú osobu, ak to Dotknutá osoba
požaduje;
Právo Dotknutej osoby na splnenie oznamovacej povinnosti voči príjemcom znamená povinnosť Prevádzkovateľa
oznámiť každému príjemcovi, ktorému osobné údaje Dotknutej osoby poskytol, každú opravu a vymazanie osobných
údajov alebo obmedzenie ich spracúvania. Túto povinnosť Prevádzkovateľ nemá len v prípade, ak je takéto oznámenie
z objektívnych dôvodov nemožné alebo si vyžaduje neprimerané úsilie.
f) právo Dotknutej osoby na prenosnosť osobných údajov, ktorého obsahom je:
(i) právo získať osobné údaje, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi,
v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje
ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej Prevádzkovateľ bránil, ak:
- sa spracúvanie zakladá na súhlase Dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1. písm. a) Nariadenia
alebo článku 9 ods. 2. písm. a) Nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1. písm. b)
Nariadenia, a súčasne
- sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami, a súčasne
- právo na získanie osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo
čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby
jej Prevádzkovateľ bránil, nebude mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných;
(ii) právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému
prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné;
Právo na prenosnosť údajov znamená, že máte právo získať od nás Vaše osobné údaje, ktoré ste nám predtým
poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požadovať, aby sme Vaše
osobné údaje preniesli ďalšiemu prevádzkovateľovi za splnenia zákonných podmienok; uplatnením tohto práva nie je
dotknuté Vaše právo na výmaz osobných údajov. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme
od Vás získali na základe zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou
g) právo Dotknutej osoby namietať, ktorého obsahom je:
(i) právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Dotknutej osoby proti
spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1.
písm. e) alebo f) Nariadenia, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na týchto
ustanoveniach Nariadenia;
(ii) [v prípade realizácie práva kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie
Dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na
základe článku 6 ods. 1. písm. e) alebo f) Nariadenia, vrátane namietania proti profilovaniu
založenému na týchto ustanoveniach Nariadenia] právo, aby Prevádzkovateľ ďalej nespracúval
osobné údaje Dotknutej osoby, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie,
ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Dotknutej osoby, alebo dôvody na
preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
(iii) právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa týka Dotknutej osoby,
na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym
marketingom; pritom platí, že ak Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov na 
účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať;
(iv) (v súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti) právo na uplatnenie práva namietať
proti spracúvaniu osobných údajov prostredníctvom automatizovaných prostriedkov s použitím
technických špecifikácií;
(v) právo namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Dotknutej osoby proti spracúvaniu
osobných údajov, ktoré sa týka Dotknutej osoby, ak sa osobné údaje spracúvajú na účely
vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1. Nariadenia,
avšak s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov
verejného záujmu;
Právo Dotknutej osoby namietať teda znamená, že ako Dotknutá osoba môžete vzniesť námietku proti spracovaniu
Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame pre účely priameho marketingu alebo z oprávnených dôvodov. Pri
spracúvaní osobných údajov za účelmi marketingu prestaneme ihneď po obdržaní námietky.
h) právo Dotknutej osoby súvisiace s automatizovaným individuálnym rozhodovaním, ktorého
obsahom je:
(i) právo, aby sa na Dotknutú osobu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na
automatizovanom spracúvaní osobných údajov, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky,
ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú, s výnimkou prípadov podľa článku
22 ods. 2. Nariadenia [t. j. s výnimkou prípadov, ak je rozhodnutie: (a) nevyhnutné na uzavretie
alebo plnenie zmluvy medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom, (b) povolené právom
Európskej únie alebo právom členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa
zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov
Dotknutej osoby alebo (c) založené na výslovnom súhlase Dotknutej osoby].
Právo Dotknutej osoby súvisiace s automatizovaným individuálnym rozhodovaním znamená, že ako Dotknutá
osoba máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom
spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa vás týkajú alebo vás podobne významne
ovplyvňujú. V prípadoch ak je takéto spracúvanie nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy alebo založené na
výslovnom súhlase Dotknutej osoby, prevádzkovateľ vykoná vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a
oprávnených záujmov Dotknutej osoby, najmä prijme minimálne opatrenia, ako právo na ľudský zásah zo strany
prevádzkovateľa, právo dotknutej osoby vyjadriť svoje stanovisko a práva dotknutej osoby napadnúť rozhodnutie.
g) Právo dotknutej osoby podať návrh na začatie konania v zmysle ustanovenia § 100 zákona o
ochrane osobných údajov, ktorého obsahom je:
(i) právo Dotknutej osoby, ktorá sa domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu jej
osobných údajov alebo došlo k zneužitiu jej osobných údajov, podať na Úrade pre ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len ,,Úrad“) návrh na začatie konania o ochrane
osobných údajov.
(ii) Návrh na začatie konania možno podať písomne, osobne ústnou formou do zápisnice,
elektronickými prostriedkami, pričom musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom,
telegraficky alebo telefaxom, ktorý však treba písomne alebo ústne do zápisnice doplniť
najneskôr do 3 dní.
(iii) Predmetný návrh musí v zmysle ustanovenia § 100 ods. 3 zákona o ochrane osobných
údajov obsahovať:
- meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a podpis navrhovateľa,
- označenie toho, proti komu návrh smeruje; názov alebo meno a priezvisko, sídlo alebo trvalý
pobyt, prípadne právnu formu a identifikačné číslo,
- predmet návrhu s označením, ktoré práva sa podľa tvrdenia navrhovateľa pri spracúvaní
osobných údajov porušili,
- dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,
- kópiu listiny preukazujúcej uplatnenie práva podľa § 28, ak sa takéto právo mohlo uplatniť,
alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa.
(iv) Úrad následne rozhodne o návrhu navrhovateľa v lehote do 60 dní odo dňa začatia konania. V
odôvodnených prípadoch môže Úrad túto lehotu primerane predĺžiť, najviac však o 6 mesiacov.
O predĺžení lehoty Úrad písomne informuje účastníkov konania.
(v) Vzor návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov môžete nájsť na webovom sídle
Úradu (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/konanie-o-ochrane-osobnych-udajov).
Zabezpečenie priebehu volieb a ochrana osobných údajov voličov, volebné komisie a kandidátov
Podmienky výkonu volebného práva a organizáciu volieb upravuje zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon č. 180/2014 Z. z.“). Tento zákon ukladá
tiež obciam celý rad povinností, k splneniu ktorých je nevyhnutné spracúvať osobné údaje.
Prevádzkovateľ je povinný prijať opatrenia, aby s osobnými údajmi na účely výkonu volebného práva a jeho
zabezpečenia zaobchádzala v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákonom č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Poskytovanie osobných údajov, najmä vo vzťahu k povinnosti voliča preukazovať svoju totožnosť občianskym
preukazom alebo iným úradným dokladom, ktorý obsahuje podobizeň voliča a všetky údaje uvedené o ňom v zozname
voličov, je zákonnou požiadavkou v súlade so zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a
o zmene a doplnení niektorých zákonov.
účel spracúvania - zabezpečenie priebehu volieb
právny základ - zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Práva dotknutej osoby – voliča, člena volebnej komisie, kandidáta
prenos do tretej krajiny – nie
automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania – nie
oprávnené záujmy – nie
právo na prístup k osobným údajom – áno
právo na opravu osobných údajov – áno
právo na vymazanie osobných údajov - nie
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – áno
právo na prenosnosť osobných údajov – nie
právo namietať spracúvanie osobných údajov – nie
právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. – áno
Doba uchovávania osobných údajov alebo informácia o kritériách jej určenia: 5 rokov
Príjemcovia osobných údajov – Okresný úrad, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Štátna komisia pre voľby
a kontrolu financovania politických strán, Volebné orgány
Zásady používania súborov cookies
V súlade s § 55 ods.5 Zákona NRSR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
si vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho
internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.
Čo sú cookies?
Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve
webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako
napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača.
Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve
stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne
cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.
Používanie cookies
Používaním stránok prevádzkovaných prevádzkovateľom vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením
vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov
cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web
stránok považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.
Prečo používame cookies?
Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom
a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Prevádzkovateľ
nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty,
elektronickej pošty alebo telefónu.
Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?
Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie
môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia.
Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na
prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť
vašim preferenciám cookies.
Váš webový prehliadač môžete nastaviť tak, aby ukladanie cookies do vášho zariadenia zakázal či blokoval, vrátane
cookies tretích strán. Je tiež možné zablokovať alebo povoliť ukladanie cookies len pre určité webové stránky.
Cookies, ktoré už sú vo vašom zariadení uložené, potom môžete kedykoľvek zmazať. Používanie cookies a ich
povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré
naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.
Konkrétny postup pre najpoužívanejšie webové prehliadače nájdete tu:
Chrome Safari Internet Explorer Firefox Android
Prečo si ponechať nastavenie cookies?
Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia
však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.
Žiadosti a prihlášky
V prípade, že u Prevádzkovateľa podávate niektorú so žiadostí (napr. žiadosť na vyrubenie dane, na stavebné
povolenie, výrub drevín a pod.), prihlášok (napr. do záujmových krúžkov, na rôzne aktivity, ktoré organizujú
prevádzkovatelia, na obedy v školskej jedálni a pod.), prípadne vypĺňate iné tlačivá bude Prevádzkovateľ spracúvať
Vaše údaje uvedené v konkrétnej žiadosti ako orgán verejnej moci v súlade s čl. 6 ods. 1 všeobecného nariadenia
o ochrane osobných údajov.
Účel spracúvania osobných údajov – vybavovanie a evidencia žiadostí, prihlášok a iných tlačív
Kategórie spracúvaných osobných údajov – titul, meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt, dátum
narodenia, kontaktné údaje žiadateľa, ďalšie údaje nevyhnutné pre vybavenie žiadosti.
Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.
Kategórie dotknutých osôb – žiadateľ, blízke osoby žiadateľa.
Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iné orgány verejnej moci.
Cezhraničný prenos osobných údajov – neuskutočňuje sa.
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie osobných údajov
Žiadosť – podľa registratúrneho plánu Prevádzkovateľa.
Právny základ spracúvania osobných údajov – čl. 6 ods. 1 písm. e), c) a b) NARIADENIA EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
Zmluvné a predzmluvné vzťahy
V prípade, že sa chystáte s Prevádzkovateľom uzatvoriť zmluvný vzťah (napríklad zmluvu o nájme, kúpnu zmluvu,
darovaciu zmluvu a pod.), prípadne vediete rokovania, ktoré majú vyústiť do uzatvorenia zmluvného vzťahu, bude
Prevádzkovateľ spracúvať Vaše údaje v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných
údajov – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na
základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Účel spracúvania osobných údajov – uzatvorenie a plnenie zmluvného vzťahu
Kategórie spracúvaných osobných údajov – titul, meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt, dátum
narodenia, kontaktné údaje zmluvných strán, ďalšie údaje nevyhnutné pre uzatvorenie a plnenie zmluvy.
Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov – osobitné kategórie osobných údajov sa nespracúvajú.
Kategórie dotknutých osôb – fyzická osoba, ktorá je zmluvnou stranou a jej blízke osoby.
Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iné orgány verejnej moci.
Cezhraničný prenos osobných údajov – neuskutočňuje sa.
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie osobných údajov
Zmluvy – podľa osobitných právnych predpisov a v súlade s registratúrnym plánom Prevádzkovateľa.
Právny základ spracúvania osobných údajov – čl. 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
– spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe
žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Obec Bretka, Bretka 33 Bretka, 98046, 00590754
 
pristupuje k Vašim osobným údajom zodpovedne a preto v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“)
a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,Zákon“),
Vám ako dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom sídle okrem
svojich identifikačných a kontaktných údajov a kontaktných údajov zodpovednej osoby, sprístupňuje aj ďalšie
potrebné informácie, ktoré sa nachádzajú v záložkách vľavo.
 
Prevádzkovateľ v zmysle čl. 24 nariadenia GDPR a ust. § 31 Zákona pristúpil k prijatiu primeraných technických,
organizačných, personálnych a bezpečnostných opatrení a záruk, ktoré zohľadňujú najmä:
• zásady spracúvania osobných údajov, ktorými sú zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť, obmedzenie
a kompatibilita účelov spracúvania osobných údajov, ďalej minimalizácia osobných údajov, ich
pseudonymizácia a šifrovanie, ako aj integrita, dôvernosť a dostupnosť;
• zásady nevyhnutnosti a primeranosti (vzťahuje sa aj na rozsah a množstvo spracúvaných osobných údajov, dobu
uchovávania a prístup k osobným údajom dotknutej osoby) spracúvania osobných údajov s ohľadom na účel
spracovateľskej operácie;
• povahu, rozsah, kontext a účel spracovateľskej operácie;
• odolnosť a obnovu systémov spracúvania osobných údajov;
• poučenia oprávnených osôb prevádzkovateľa;
• prijatie opatrení na bezodkladné zistenie, či došlo k porušeniu ochrany osobných údajov a promptné
informovanie dozorného orgánu a zodpovednej osoby;
• prijatie opatrení na zabezpečenie opravy alebo vymazanie nesprávnych údajov, či realizáciu iných práv
dotknutej osoby;
• riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb (najmä náhodné alebo
nezákonné zničenie osobných údajov, strata alebo zmena osobných údajov, zneužitie osobných údajov –
neoprávnený prístup alebo neoprávnené poskytnutie, posúdenie rizík so zreteľom na pôvod, povahu,
pravdepodobnosť a závažnosť rizika v súvislosti so spracúvaním a na identifikáciu najlepších postupov na
zmiernenie rizika).
 
Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov SR a zodpovednej osoby
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Adresa:
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika
IČO: 36 064 220
 
Podateľňa:
pondelok – štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00
 
Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:
Utorok a Štvrtok od 8:00 do 12:00 +421 2 323 132 20
Sekretariát predsedu úradu +421 2 323 132 11
Sekretariát úradu +421 2 323 132 14
Fax: +421 2 323 132 34
 
Hovorca:
mobil: 0910 985 794
e-mail: hovorca@pdp.gov.sk
 
E-mail :
a) všeobecne: statny.dozor@pdp.gov.sk
b) pre poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.: info@pdp.gov.sk
c) webové sídlo: webmaster@pdp.gov.sk
d) na podávanie žiadostí o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
využite on-line formulár.
e) emailová adresa, prostredníctvom ktorej Vám bude Úrad poskytovať poradenstvo v oblasti ochrany osobných
údajov. Je určená pre deti, mládež, študentov, učiteľov, rodičov, ktorí majú podozrenie, že ich osobné údaje boli
zneužité: ochrana@pdp.gov.sk
 
Prevádzkovateľ prehlasuje, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné
opatrenia a nechal si vypracovať spoločnosťou osobnyudaj.sk, s.r.o. bezpečnostnú dokumentáciu, ktorá deklaruje
zákonné spracúvanie osobných údajov.
 
Prevádzkovateľ rovnako prehlasuje, že zaistením ochrany práv dotknutých osôb poveril externým výkonom
zodpovednej osoby (DPO/ZO) spoločnosť osobnyudaj.sk, s.r.o. Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba
dozvedieť telefonicky na: 02/ 800 800 80, e-mailom: zo@osobnyudaj.sk alebo priamo u externej zodpovednej osoby:
Mgr. Ivan Kordík
0944 728 328
kordik@osobnyudaj.sk
 
V prípade, že dotknutá osoba sa nevie oboznámiť s informáciami prostredníctvom internetu, je povinné informovanie
sprístupnené k nahliadnutiu na každom kontaktnom mieste Prevádzkovateľa.
 
Spracovateľské činnosti Prevádzkovateľa
Jednou zo zásad spracúvania osobných údajov je zásada obmedzenia účelu. V zmysle tejto zásady sa osobné údaje
môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom,
ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.
Spracúvanie osobných údajov má byť úzko naviazané na účel spracúvania osobných údajov, a to najmä pokiaľ ide o
zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktorý by mal byť nevyhnutný na to, aby sa spracúvaním daných
osobných údajov účel mohol dosiahnuť. Nie je správne, aby sa zoznam alebo rozsah osobných údajov umelo alebo
dodatočne rozširoval vzhľadom na účel. Ak je účel a zoznam alebo rozsah osobných údajov stanovený zákonom, je
potrebné ho rešpektovať, ak si zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov určuje prevádzkovateľ, má dbať
na to, aby ho zbytočne, nad rámec účelu nerozširoval.
 
Zákon o ochrane osobných údajov stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie o
účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje
nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr
pri získavaní jej osobných údajov, respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým
spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla skutočne oboznámiť a porozumela im.
 
Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je plnenie povinností a úloh obce týkajúcich sa výkonu štátnej správy -
samosprávy ako aj preneseného výkonu štátnej správy v súlade a v rozsahu príslušných právnych predpisov.
 
Mzdy a personalistika
1.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – vedenie mzdovej a personálnej agendy zamestnancov pôsobiacich
u zamestnávateľa, ktorý je prevádzkovateľom, v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere alebo inom
obdobnom vzťahu (napr. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru)
1.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou - meno, priezvisko, rodné priezvisko, predchádzajúce
priezvisko, titul, trvalý/prechodný pobyt, dátum narodenia, miesto narodenia, rodné číslo, štátna príslušnosť, štátne
občianstvo, pohlavie, bankový účet fyzickej osoby, rodinný stav, vzdelanie, prax, číslo občianskeho preukazu, podpis,
základná mzda, osobné ohodnotenie, pracovné a funkčné zaradenie, deň začiatku pracovnej činnosti, platové
zaradenie, miesto výkonu práce, mailová adresa, telefónne číslo, údaje pre štatistiku, názov zdravotnej poisťovne,
údaje zo zmluvy doplnkovej dôchodkovej sporiteľne, údaje sporiteľ SDS, údaje o odpracovanom čase, sumy
postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj
náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, údaje o pracovnej neschopnosti,
údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, stupeň invalidity, údaje z
potvrdenia o zamestnaní, údaje o vedení zamestnanca v evidencii nezamestnaných občanov, údaje o čerpaní materskej
dovolenky a rodičovskej dovolenky, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, ročný úhrn vyplateného dôchodku,
spôsobilosť na právne úkony, údaje z dokladu o bezúhonnosti, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia
o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách, údaje uvedené v životopise prípadne ďalšie, ak to vyžaduje
osobitný právny predpis alebo iný právny základ spracúvania osobných údajov.
1.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
1.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – zamestnanci prevádzkovateľa, bývali zamestnanci prevádzkovateľa,
uchádzači o zamestnanie, rodinní príslušníci zamestnancov prevádzkovateľa.
1.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, zdravotné poisťovne,
Sociálna poisťovňa, doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské spoločnosti, daňový úrad, exekútori,
orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce), Ústredie práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR, zástupcovia zamestnancov, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, iný oprávnený subjekt
v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
1.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
1.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
1.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
1.8.1. Plnenie povinností zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni – 10 rokov
1.8.2. Plnenie povinností zamestnávateľa voči sociálnej poisťovni – 10 rokov
1.8.3. Plnenie daňových povinností – 10 rokov
1.8.4. Plnenie povinností v súvislosti s exekučným konaním – 10 rokov
1.8.5. Evidencie dochádzky a dovoleniek – 5 rokov
1.8.6. Mzdová politika zamestnávateľa – 70 rokov
1.8.7. Plnenie povinností zamestnávateľa v súvislosti s pracovnoprávnym alebo obdobným vzťahom – 70 rokov
1.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – Nariadenia Rady (EHS) č. 311/76 o zostavovaní štatistík
zahraničných pracovníkov, Nariadenie Rady (EHS) č. 1612/68 o slobode pohybu pracovníkov v rámci spoločenstva,
zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 311/2001 Z. z.
Zákonník práce, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č.
553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 600/2003
Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších
predpisov, zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom
sporení v znení neskorších predpisov, zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov,
zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci
a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a
doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom
dôchodkovom sporení, zákonom č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti, zákonom č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvateľov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, zákonom č. 124/2006
Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a súvisiacimi právnymi predpismi, zákonom č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení
zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších
predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný
poriadok), zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde, zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. 
 
Evidencia uchádzačov o zamestnanie
2.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie u prevádzkovateľa.
2.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – titul, meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt, dátum
narodenia, telefónne číslo, vzdelanie, prax, e-mailová adresa, ďalšie údaje v rozsahu životopisu, motivačného listu a
žiadosti o prijatie do zamestnania.
2.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
2.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – fyzické osoby, ktoré sa uchádzajú o zamestnanie u prevádzkovateľa.
2.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Ústredie práce,
sociálnych vecí a rodiny SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným
osobitným právnym predpisom.
2.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
2.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
2.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
2.8.1. Žiadosti o prijatie do zamestnanie a odpovede na žiadosti – 5 rokov
2.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Účtovné doklady
3.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – spracúvanie objednávok, došlých a odoslaných faktúr, styk s
bankami, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia
investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného
účtovníctva organizácie.
3.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou - titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová
adresa, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, EČV, podpis, číslo bankového účtu prípadne ďalšie, ak to
vyžaduje osobitný právny predpis alebo iný právny základ spracúvania osobných údajov.
3.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
3.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – zamestnanci prevádzkovateľa, bývali zamestnanci prevádzkovateľa,
spolupracujúce subjekty prevádzkovateľa (napr. dodávatelia resp. subdodávatelia).
3.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, zdravotné poisťovne,
Sociálna poisťovňa, daňový úrad, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, iný oprávnený subjekt v súlade
so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
3.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
3.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
3.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
3.8.1. Knihy faktúr – 10 rokov
3.8.2. Zoznam pohľadávok a záväzkov – 10 rokov
3.8.3. Faktúry – 10 rokov
3.8.4. Pokladničná agenda – 10 rokov
3.8.5. Účtovné doklady – 10 rokov
3.8.6. Bankové výpisy – 10 rokov
3.8.7. Hlavné účtovné knihy – 20 rokov
3.8.8. Účtovné závierky – 20 rokov
3.8.9. Účtovné výkazy – 20 rokov
3.8.10. Daňové priznania – 20 rokov
3.10. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č.
152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších
predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov.
 
BOZP, PZS, PO
4.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – plnenie povinností prevádzkovateľa, ako zamestnávateľa, ktoré
súvisia s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom, v rámci ktorých
dochádza k poskytovaniu odborných a poradenských služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany a podpory zdravia pri
práci, požiarnej ochrany a pracovnej zdravotnej služby.
4.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – titul, meno, priezvisko, bydlisko, sídlo, podpis, špecializácia,
odbor, prípadne ďalšie, ak to vyžaduje osobitný právny predpis alebo iný právny základ spracúvania osobných údajov.
4.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – zdravotný stav.
4.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – zamestnanci prevádzkovateľa, poskytovatelia pracovnej zdravotnej služby,
bezpečnostní technici, technici požiarnej ochrany.
4.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Sociálna poisťovňa,
inšpektoráty práce, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným
právnym predpisom.
4.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
4.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
4.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
4.8.1. Evidencia pracovných úrazov – 5 rokov
4.8.2. Plnenie povinností zamestnávateľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia – 5 rokov po ukončení alebo zániku
povinnosti
4.8.3. Dokumentácia školení a preškolení z oblasti BOZP – 5 rokov
4.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – čl. 9 bod 2. písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č.
147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach
a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, Vyhláška
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej
dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti, Vyhláška Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 45/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri poľnohospodárskej práci, Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky č. 46/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia
pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu
niektorých technických zariadení, Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č.
500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze, Vyhláška Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými
a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, zákon č. 124/2006
Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 311/2001 Z. z.
Zákonník práce, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov.
 
Evidencia prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty (papierová a elektronická podoba)
5.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – evidencia prichádzajúcej a odosielanej pošty (žiadosti, sťažnosti,
podnety, listy a pod.) v listinnej, ako aj v elektronickej podobe.
5.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia, e-mailová
adresa, číslo účtu, podpis, zaručený elektronický podpis a iné údaje, ktoré môžu byť obsahom prichádzajúcej alebo
odchádzajúcej pošty.
5.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
5.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – fyzické osoby, ktorých osobné údaje môžu byť obsahom prichádzajúcej
alebo odosielanej pošty.
5.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt
v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
5.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
5.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
5.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
5.8.1. Korešpondencia – 3 roky
5.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie
na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) zákon č. 305/2013
Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o e-Governmente).
 
Evidencia zmlúv uzatvorených prevádzkovateľom
6.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – evidencia zmlúv uzatvorených prevádzkovateľom, ktorým je Obec.
6.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý
alebo prechodný pobyt, číslo účtu, názov banky, číslo preukazu totožnosti, a iné údaje týkajúce sa predmetu zmluvy
uzatvorenej prevádzkovateľom, ktorým je Obec.
6.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
6.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú obsahom uzatvorenej zmluvy.
6.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, inšpektori Úradu na
ochranu osobných údajov SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným
osobitným právnym predpisom.
6.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
6.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
6.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
6.8.1. Právne zastupovanie – 10 rokov
6.8.2. Úverové zmluvy – 5 rokov po skončení platnosti
6.8.3. Majetkovo – právne zmluvy – 50 rokov
6.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – čl. 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.
 
Evidencia nájomných zmlúv na bytové a nebytové priestory
7.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – evidencia nájomných zmlúv na bytové/nebytové priestory.
7.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia, rodné
číslo, prechodný pobyt.
7.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
7.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – nájomca, prenajímateľ, tretie osoby.
7.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, katastrálny odbor
príslušného okresného úradu, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným
osobitným právnym predpisom.
7.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
7.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
7.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
7.8.1. Nájomné zmluvy na bytové alebo nebytové priestory – 50 rokov
7.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – čl. 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, zákon
č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu.
 
Evidencia nájomcov poľnohospodárskej pôdy
8.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – evidencia nájomcov poľnohospodárskej pôdy.
8.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo,
bydlisko, výmera a druh pôdy, podpis.
8.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
8.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – nájomcovia poľnohospodárskej pôdy.
8.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, inšpektori Úradu na
ochranu osobných údajov, Slovenský pozemkový fond, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane
osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
8.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
8.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
8.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
8.8.1. Evidencia nájomcov poľnohospodárskej pôdy – 10 rokov
8.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z. z., zákon č. 229/1991
Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, zákon
č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, obvodných pozemkových úradoch,
pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník, zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných
pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 571/2007 Z. z.
 
Evidencia vlastníkov a držiteľov poľnohospodárskej pôdy
9.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – evidencia vlastníkov a držiteľov poľnohospodárskej pôdy.
9.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo,
bydlisko, výmera a druh pôdy, spoluvlastnícky podiel, podpis, údaje o titule nadobudnutia vlastníctva/držby
poľnohospodárskej pôdy.
9.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
9.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – vlastníci poľnohospodárskej pôdy, oprávnení a neoprávnení držitelia
poľnohospodárskej pôdy.
9.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, inšpektori Úradu na
ochranu osobných údajov, Slovenský pozemkový fond, Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Poľnohospodárska
platobná agentúra, obecné a obecné úrady, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov
resp. iným osobitným právnym predpisom.
9.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
9.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
9.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
9.8.1. Evidencia vlastníkov a držiteľov poľnohospodárskej pôdy – 10 rokov
9.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva
poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších
predpisov, zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.
z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení zákona č. 359/2007 Z. z. , zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému
poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách,
usporiadaní pozemkového vlastníctva, obvodných pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových
spoločenstvách v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 504/2003 Z. z. o
nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých
zákonov v znení zákona č. 571/2007 Z. z., zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavby, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 249/2008 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia evidencie pozemkov, Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a
katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností
a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
 
Rybárske lístky
10.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – evidencia žiadostí o vydanie rybárskeho lístka.
10.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia, rodné
číslo, číslo rybárskeho preukazu, číslo dokladu totožnosti.
10.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
10.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – žiadatelia o vydanie rybárskeho lístka, oprávnení a neoprávnení držitelia
rybárskeho lístka.
10.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, obce, obecné časti
v Bratislave a v Košiciach, okresné úrady, okresné úrady v sídle kraja, Ministerstvo životného prostredia SR, iný
oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
10.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
10.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
10.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
10.8.1. Evidencia rybárskych lístkov – 5 rokov
10.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve.
 
Evidencia obyvateľov
11.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – evidencia obyvateľov Slovenskej republiky a cudzincov za účelom
prihlásenia/odhlásenia či zmeny trvalého alebo prechodného pobytu.
11.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia (miesto, okres,
štát), rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, rodinný stav, národnosť, osobné údaje rodinných príslušníkov a iné.
11.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
11.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – občania Slovenskej republiky, cudzinci majúci prechodný alebo trvalý
pobyt v Slovenskej republike.
11.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, obecné a obecné úrady,
inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných
údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
11.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
11.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
11.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
11.8.1. Evidencia obyvateľov – 10 rokov
11.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách, zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a
registri obyvateľov Slovenskej republiky.
 
Civilná ochrana
12.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – zabezpečenie podmienok na účinnú ochranu života, zdravia a
majetku pred následkami mimoriadnych udalostí.
12.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – meno, priezvisko, titul, bydlisko, rodné číslo, dátum
narodenia, telefónne číslo.
12.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
12.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – fyzické osoby, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt.
12.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt
v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
12.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
12.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
12.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
12.8.1. Kniha požiarov – 10 rokov
12.8.2. Mimoriadne situácie – 10 rokov
12.8.3. Evakuácie – 10 rokov
12.8.4. Hasičská služba – 10 rokov
12.8.5. Materiál civilnej ochrany a prostriedky individuálnej ochrany– 10 rokov
12.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom, zákon č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva.
 
Evidencia poslancov
13.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – evidencia poslancov obecného zastupiteľstva.
13.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo,
bydlisko, podpis, rodinný stav, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, číslo dokladu totožnosti, údaje o vzdelaní,
spôsobilosť na právne úkony, údaje z dokladu o bezúhonnosti.
13.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
13.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – fyzické osoby zvolené za poslancov obecného zastupiteľstva.
13.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Ministerstvo vnútra
SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym
predpisom.
13.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
13.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
13.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
13.8.1. Evidencia poslancov – 10 rokov
13.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – čl. 6 ods. 1 písm. e) NARIADENIA EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o
samosprávnych krajoch), zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 
Obecné zastupiteľstvo
14.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – evidencia vydaných rozhodnutí obecného zastupiteľstva.
14.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu žiadateľa, rodné
číslo, dátum narodenia, e-mailová adresa, podpis.
14.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
14.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – fyzické osoby dotknuté rozhodnutím obecného zastupiteľstva, poslanci
obecného zastupiteľstva.
14.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt
v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
14.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
14.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
14.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
14.8.1. Evidencia poslancov – 10 rokov
14.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – čl. 6 ods. 1 písm. e) NARIADENIA EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 
Matrika
15.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa
narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky,
ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.
15.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – deň, mesiac, rok a miesto narodenia dieťaťa, a ak ide o
viacpočetný pôrod, aj časové poradie narodenia, meno, priezvisko, rodné číslo dieťaťa, meno, priezvisko, rodné
priezvisko, deň, mesiac, rok a miesto narodenia, rodné číslo, štátne občianstvo a miesto trvalého pobytu rodičov
dieťaťa; deň, mesiac, rok a miesto uzavretia manželstva, meno, priezvisko, rodné priezvisko, deň, mesiac, rok a miesto
narodenia, rodné číslo a osobný stav muža a ženy, ktorí uzavreli manželstvo, meno, priezvisko, rodné priezvisko, deň,
mesiac, rok a miesto narodenia rodičov manželov, štátne občianstvo manželov, mená, priezviská a rodné čísla
svedkov; deň, mesiac, rok a miesto úmrtia, meno, priezvisko, rodné priezvisko, miesto trvalého pobytu, deň, mesiac,
rok a miesto narodenia, rodné číslo a štátne občianstvo zomretého, deň, mesiac a rok zápisu.
15.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
15.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – fyzické osoby, ktorých osobné údaje sa zapisujú do matriky.
15.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, obecné a obecné
úrady, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym
predpisom.
15.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
15.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
15.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
15.8.1. Matričné doklady na použitie v cudzine – 10 rokov
15.8.2. Vydanie delegácie k uzavretiu manželstva - 10 rokov
15.8.3. Zmena mena a priezviska – 20 rokov
15.8.4. Ostatná dokumentácia - podľa registratúrneho plánu
15.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách.
 
Evidencia detí navštevujúcich materskú školu
16.1. Účel spracúvania osobných údajov materskou školou – evidencia detí, ktoré navštevujú materskú školu.
16.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov materskou školou – meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné
číslo, dátum a miesto narodenia, bydlisko, štátna príslušnosť, údaje o zákonnom zástupcovi, telefónne číslo, rok
školskej dochádzky, fotografia.
16.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov materskou školou – nespracúvajú sa osobitné kategórie
osobných údajov.
16.4. Kategórie dotknutých osôb v materskej škole – deti navštevujúce materskú školu, zákonní zástupcovia detí.
16.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, inšpektori Úradu na
ochranu osobných údajov SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Dátové centrum
rezortu školstva – Rezortný informačný systém, NÚCEM, Štátna školská inšpekcia, zriaďovateľ materskej školy, iný
oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
16.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v materskej škole – neuskutočňuje sa.
16.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
16.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
16.8.1. Osobný spis dieťaťa – 10 rokov
16.8.2. Dochádzka dieťaťa – 3 roky
16.8.3. Splnomocnenie rodičov o prevzatí dieťaťa – 2 roky
16.8.4. Prihlášky, rozhodnutia alebo oznámenia o prijatí, neprijatí dieťaťa do MŠ – 5 rokov
16.8.5. Záznamy o deťoch (pedagogická diagnostika - charakteristika dieťaťa) – 5 rokov
16.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v materskej škole – zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom
vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 317/2009 Z. z. o
pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmene a o doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných
škôl a školských zariadení, zákon č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
 
Evidencia hrobových miest
17.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – evidencia fyzických osôb, ktoré si kúpili/prenajímajú hrobové
miesto na obecnom/mestskom cintoríne.
17.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské ostatky sú v
hrobovom mieste uložené, miesto a dátum jej narodenia a úmrtia, rodné číslo, dátum uloženia ľudských pozostatkov
s uvedením hrobového miesta a hĺbky pochovania, meno, priezvisko, adresu miesta trvalého pobytu a rodné číslo
nájomcu, ak ide o fyzickú osobu, dátum uzavretia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu, údaj o vypovedaní
nájomnej zmluvy, osobné údaje rodinných príslušníkov.
17.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy,
ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobu.
17.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – fyzické osoby, ktoré si kúpili alebo si prenajímajú hrobové miesto,
rodinní príslušníci nebohých.
17.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, obecné a obecné
úrady, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane
osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
17.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
17.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
17.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
17.8.1. Evidencia hrobových miest – 10 rokov
17.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – čl. 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, zákon č. 238/1998 Z. z o príspevku na
pohreb.
 
Evidencia miestnych daní a poplatkov
18.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – evidencia obyvateľov obce alebo mesta na účely platenia
miestnych daní a poplatkov.
18.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo,
dátum narodenia, miesto narodenia, rodinný stav, údaje o trvalom alebo prechodnom pobyte.
18.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
18.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – fyzické osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v obci, ktorým
vzniká daňová alebo poplatková povinnosť.
18.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, inšpektori Úradu na
ochranu osobných údajov SR, obecné a obecné úrady, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných
údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
18.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
18.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
18.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
18.8.1. Miestne dane a poplatky – 10 rokov
18.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri
obyvateľov Slovenskej republiky, zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
 
Voľby a referendum
19.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – zabezpečenie priebehu volieb alebo referenda.
19.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo,
bydlisko, podpis, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, doklad totožnosti, spôsobilosť na právne úkony.
19.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
19.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – členovia a náhradníci volebnej komisie, fyzické osoby, ktoré majú právo
voliť a právo byť volený, poverené osoby na predloženie kandidátnych listín za politické strany, politické strany,
hnutia, koalície a nezávislí kandidáti.
19.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Ústavný súd SR, iný
oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
19.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
19.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
19.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
19.8.1. Výsledky volieb a referenda – 5 rokov
19.8.2. Ostatná dokumentácia – 2 roky
19.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov
SR a registri obyvateľov SR, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, zákon č. 38/1993 Z. z. o 
organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov, zákon č. 460/1992
Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
 
Hlavný kontrolór obce
20.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – výkon kontrolnej činnosti hospodárenia mesta, prešetrovanie
sťažností a prešetrovanie petícií.
20.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – meno, priezvisko, titul, bydlisko, rodné číslo, číslo
preukazu totožnosti.
20.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
20.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – fyzické osoby, ktoré vstúpili do konania s obecným alebo mestským
úradom.
20.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený
subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
20.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
20.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
20.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
20.8.1. Činnosť hlavného kontrolóra – 10 rokov
20.8.2. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti – 10 rokov
20.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, zákon č. 9/2010
Z. z. o sťažnostiach v platnom znení.
 
Evidencia opatrení sociálno-právnej pomoci
21.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – evidencia opatrení sociálno-právnej pomoci.
21.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia, rodné
číslo, podpis, rodinné pomery, majetkové pomery.
21.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – zdravotný stav.
21.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – fyzické osoby dotknuté opatrením sociálno-právnej pomoci, osoby,
ktoré vstúpili do konania s okresným úradom.
21.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrady práce, sociálnych vecí
a rodiny, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym
predpisom.
21.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
21.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
21.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
21.8.1. Opatrovníctvo – 10 rokov
21.8.2. Žiadosti o bývanie – 10 rokov
21.8.3. Sociálno – právny ochrana detí – 10 rokov
21.8.4. Opatrovateľská služba – 5 rokov
21.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, zákon
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 453/2001 Z. z. v znení zmien a doplnkov, zákon č. 417/2013
Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov, zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Stavebný úrad a územné plánovanie
22.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – konanie a rozhodovanie v oblasti územného plánovania.
22.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia, rodné
číslo, prechodný pobyt, osobné údaje na liste vlastníctva.
22.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
22.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – fyzické osoby – žiadatelia, fyzické osoby dotknuté rozhodnutím
stavebného úradu, osoby, ktoré vstúpili do konania s okresným.
22.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt
v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
22.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
22.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
22.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
22.8.1. Územno-plánovacia dokumentácia – obstarávanie – 10 rokov
22.8.2. Ohlásenie prác – 10 rokov
22.8.3. Územný plán – zmeny a dodatky sídelných útvarov a zón – 20 rokov
22.8.4. Rozhodnutia – 20 rokov
22.8.5. Stanoviská – 5 rokov
22.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon), zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 453/2001 Z. z. v znení zmien a doplnkov,
zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 
Zberný dvor
23.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – evidencia návštevníkov zberného dvora.
23.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – meno, priezvisko, adresa trvalého alebo prechodného
pobytu, číslo identifikačného dokladu preukazujúceho trvalý alebo prechodný pobyt v obci.
23.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
23.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – osoby, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt, zamestnanci
zberného dvora.
23.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, inšpektori Úradu na
ochranu osobných údajov SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným
osobitným právnym predpisom.
23.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
23.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
23.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
23.8.1. Evidencia občanov, ktorí navštívili zberný dvor – 5 rokov
23.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
 
Výrub a ochrana drevín
24.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – evidencia žiadostí o vydanie súhlasu na výrub dreviny.
24.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – meno, priezvisko, bydlisko, podpis, telefónne číslo, emailová adresa, adresa miesta uskutočnenia výrubu.
24.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
24.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – fyzické osoby – žiadatelia, účastníci konania.
24.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, okresné úrady
a okresné úrady v sídle kraja, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným
osobitným právnym predpisom.
24.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
24.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
24.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
24.8.1. Evidencia žiadostí o vydanie súhlasu na výrub dreviny – 5 rokov
24.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny,
zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 
Štátna vodná správa
25.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – konanie a rozhodovanie v oblasti štátnej vodnej správy.
25.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, e-mailová
adresa, telefónne číslo, podpis.
25.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
25.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – odberateľ vody, producent odpadových vôd, vlastník vodovodnej alebo
kanalizačnej prípojky.
25.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, orgány štátnej vodnej
správy, Ministerstvo životného prostredia SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov
resp. iným osobitným právnym predpisom.
25.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
25.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
25.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
25.8.1. Súhlas na stavby, zariadenia alebo na činnosti, ktoré môžu ovplyvniť vodné pomery – 10 rokov
25.8.2. Stanoviská – 10 rokov
25.8.3. Ostatná dokumentácia – 10 rokov
25.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010
Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva,
životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení
vodného zákona, Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2004 Z. z., ktorou sa
ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií, Vyhláška Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky č. 684/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických
požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií, zákon č.
250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení,
zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001
Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných
kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 
Osvedčovanie listín
26.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – osvedčovanie listín a podpisov na dokumentoch.
26.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu
fyzickej osoby, ktorej podpis bol osvedčený, údaj, že podpis na listine urobila alebo uznala za svoj vlastný fyzická
osoba, ktorej podpis bol osvedčený, poradové číslo, údaj, akým spôsobom bola preukázaná totožnosť fyzickej osoby,
ktorej podpis bol osvedčený (druh a číslo preukazu totožnosti, adresa pobytu) v čase osvedčovania, miesto a dátum
osvedčenia, prípadne aj presnú hodinu, kedy bola listina predložená.
26.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
26.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – občania Slovenskej republiky, fyzická osoba, ktorá predkladá listinu,
fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje.
26.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Úrad na ochranu
osobných údajov SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným
právnym predpisom.
26.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
26.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
26.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
26.8.1. Osvedčovacie knihy – osvedčenie listín a podpisov na listinách – 10 rokov
26.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – čl. 6 ods. 1 písm. e) NARIADENIA EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 453/2001 Z. z. v
znení zmien a doplnkov, zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi
a obcami.
 
Verejné obstarávanie
27.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – realizácia verejných obstarávaní.
27.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – meno, priezvisko, titul, bydlisko, kontaktné údaje, číslo
účtu, podpis, osobné údaje na certifikátoch a diplomoch.
27.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
27.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – účastníci verejného obstarávania – fyzické osoby, zástupcovia
právnických osôb účastných na verejnom obstarávaní.
27.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – Úrad pre verejné obstarávanie, Najvyšší kontrolný úrad,
Protimonopolný úrad, orgány činné v trestnom konaní, všeobecné súdy, Európska komisia, iný oprávnený subjekt
v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
27.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
27.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
27.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
27.8.1. účasť na výberových konaniach, verejných obstarávaniach a súťažiach – 10 rokov
27.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Úradná tabuľa
28.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – zverejňovanie informácií o činnosti mesta.
28.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia, rodné
číslo, fotografie, povinne zverejňované zmluvy, faktúry za tovary, služby a práce, identifikačné údaje objednávky za
tovary, služby a práce.
28.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
28.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – fyzické osoby, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt, účastníci
správneho konania, žiadatelia podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
28.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, inšpektori Úradu na
ochranu osobných údajov SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným
osobitným právnym predpisom.
28.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
28.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
28.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
28.8.1. Úradná tabuľa – podľa registratúrneho plánu
28.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), zákon č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov.
 
Rozhlas
29.1. Účel spracúvania osobných údajov obcou – šírenie zvukových informácií určených na príjem verejnosťou.
29.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov obcou – meno, udalosti, športové podujatia a podobne podľa typu
audio vysielania, informácie o mimoriadnych situáciách, reklamy.
29.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
29.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – fyzické osoby, ktoré majú v meste trvalý alebo prechodný pobyt.
29.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, rada pre vysielanie a
retransmisiu, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym
predpisom.
29.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
29.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
29.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
29.8.1. evidencia osôb, ktoré uverejňovali/boli uverejnené v rozhlase – 5 rokov
29.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – zákon č. 166/1993 Z. z. o opatreniach v oblasti
rozhlasového a televízneho vysielania, zákon č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania,
zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 646/2005
Z. z. o ochrane niektorých rozhlasových programových služieb a televíznych programových služieb a služieb
informačnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach
ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
Priestupkové konanie
30.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – evidencia priestupkových konaní.
30.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – meno, priezvisko, titul, rodné číslo, dátum
narodenia, bydlisko, rodné číslo, číslo dokladu totožnosti.
30.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
30.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – fyzické osoby, ktoré sú účastníkmi priestupkového konania.
30.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, príslušný okresný
úrad, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym
predpisom.
30.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
30.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
30.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
30.8.1. Správne konanie – 10 rokov
30.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – čl. 6 ods. 1 písm. e) NARIADENIA EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 
Žiadosti podľa zákona o slobode informácií
31.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – evidencia a vybavovanie žiadosti v súlade so zákonom č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií), ktoré prijíma a vybavuje Obec.
31.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – meno, priezvisko, titul, bydlisko, ďalšie osobné údaje
žiadateľa a osobné údaje dotknutej osoby sprístupnené povinnou osobou na základe zákona o slobode informácií,
predchádzajúceho písomného súhlasu alebo zistené, alebo poskytnuté v priebehu konania.
31.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
31.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – fyzické osoby – žiadatelia, dotknuté osoby, povinné osoby v zmysle ust.
§ 9 zákona o slobode informácií.
31.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, okresný úrad, iný
správny orgán, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym
predpisom.
31.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
31.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
31.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
31.8.1. Evidencia a vybavenie žiadosti o poskytnutie informácií – 5 rokov
31.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – čl. 6 ods. 1 písm. e) NARIADENIA EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
 
Petície
32.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – evidencia a vybavovanie petícií.
32.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – meno, priezvisko, adresa pobytu, podpis fyzickej osoby,
meno, priezvisko, adresa pobytu osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby, jej podpis, e-mailová adresa,
zaručený elektronický podpis.
32.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
32.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – osoba podporujúca petíciu, členovia petičného výboru.
32.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Ministerstvo vnútra
SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym
predpisom.
32.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
32.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
32.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
32.8.1. Evidencia petícií – 5 rokov
32.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, zákon č.
460/1992 Zb. Ústava SR.
 
Kniha návštev
33.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – identifikácia fyzickej osoby pri jej jednorazovom vstupe do
priestorov prevádzkovateľa.
33.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu/služobného
preukazu, čas príchodu a odchodu, podpis.
33.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
33.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – fyzické osoby, ktorá vstupuje do priestorov prevádzkovateľa za účelom
jej návštevy.
33.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, inšpektori Úradu na
ochranu osobných údajov SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným
osobitným právnym predpisom.
33.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
33.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
33.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
33.8.1. Kniha návštev – 1 rok
33.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Školenia a kurzy
34.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – poskytovanie vzdelávacích aktivít vo forme školenia alebo kurzu.
34.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – titul, meno, priezvisko, bydlisko, e-mail, telefónne číslo,
dátum narodenia, podpis, číslo účtu.
34.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
34.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – účastníci školenia alebo kurzu, školitelia.
34.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt
v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
34.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
34.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
34.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
34.8.1. Školenia a kurzy – 5 rokov
34.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo
poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Fotografie a videá
35.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – vytvorenie obrazu za účelom jeho prenesenia na papier či iné
médium.
35.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – charakteristické znaky, ktoré tvoria fyzickú identitu
človeka ako jedinečnej ľudskej bytosti a iné údaje bližšie špecifikujúce fyzickú osobu vyobrazenú na fotografii.
35.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
35.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – fyzické osoby, ktoré sú vyobrazené na fotografiách príp. na
audiovizuálnom zázname (video).
35.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt
v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
35.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
35.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
35.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
35.8.1. Vyhotovené fotografie a audiovizuálne záznamy – 5 rokov
35.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, ust. § 11 - 16 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky Zákonník.
 
Podujatia
36.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – evidencia fyzických osôb, ktoré sa zúčastňujú na podujatí
organizovanom Obcou alebo uskutočňujúcim sa v obci.
36.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – meno, priezvisko, titul, bydlisko, rodné číslo, dátum
narodenia, telefónne číslo.
36.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
36.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – organizátori podujatia, účastníci podujatia.
36.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, obecný a mestský
úrad, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym
predpisom.
36.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
36.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
36.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
36.8.1. Evidencia účastníkov podujatia – 3 roky
36.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie
služieb v platnom znení, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, zákon č. 479/2008 Z. z. o
organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových a turistických podujatí, zákon č. 84/1990 Zb. o
zhromažďovacom práve, zákon č. 96/1991 Zb. o usporiadaní verejných kultúrnych podujatí.
 
Dochádzkový systém s uložením fotografie
37.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – evidencia dochádzky zamestnancov, ktorá tvorí podklad pre
písomnosti priamo súvisiace s pracovnoprávnym vzťahom zamestnancov.
37.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – meno, priezvisko, titul, dátum a čas príchodu a odchodu
do práce, osobné číslo zamestnanca, fotografia.
37.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
37.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – zamestnanci prevádzkovateľa.
37.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, inšpektori Úradu na
ochranu osobných údajov SR, Úrad vlády SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov
resp. iným osobitným právnym predpisom.
37.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
37.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
37.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
37.8.1. Evidencia dochádzky – 5 rokov
37.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 305/2013 Z. z o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov
verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník
práce.
 
Evidencia prianí a sťažností
38.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – evidencia prianí a sťažností v obci.
38.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – meno, priezvisko, bydlisko, číslo občianskeho preukazu,
meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať, podpis, e-mailová adresa, telefónne číslo, dátum doručenia a
zaevidovania, registratúrna značka
38.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
38.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – fyzická osoba – sťažovateľ, iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú
nevyhnutné na vybavovanie sťažností, fyzická osoba, voči ktorej sťažnosť smeruje.
38.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Ústavný súd SR, iný
oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
38.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
38.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
38.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
38.8.1. Evidencia prianí a sťažností – 10 rokov
38.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších
predpisov, zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky.
 
Správa registratúry
39.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – správa registratúrnych záznamov, tvorba registratúrnych
poriadkov a plánov, vytriedenie a usporiadanie registratúrneho strediska.
39.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – titul, meno, priezvisko, podpis, bydlisko, e-mailová
adresa, telefónne číslo a iné údaje podľa osobitného predpisu.
39.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
39.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – fyzické osoby, ktorých osobné údaje sa nachádzajú v registratúre.
39.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Slovenská pošta a.s.,
Ministerstvo vnútra SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným
právnym predpisom.
39.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
39.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
39.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
39.8.1. Registratúrny denník – 10 rokov
39.8.2. Vyraďovacie konanie – 10 rokov
39.8.3. Preberacie zoznamy spisov odovzdaných do registratúrneho strediska – 5 rokov
39.8.4. Evidencia vypožičaných spisov z registratúrneho strediska – 5 rokov
39.8.5. Evidencia obehu registratúrnych záznamov a spisov – 5 rokov
39.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.
410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu, výnos
Ministerstva vnútra SR č. 525/2011 Z. z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry,
zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúry a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
Prax žiakov
40.1. Účel spracúvania osobných údajov Obcou – evidencia žiakov stredných škôl a študentov vysokých škôl, ktorí
vykonávajú odbornú prax.
40.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, trvalé
bydlisko, e-mailová adresa, študijný ročník/semester.
40.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Obcou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
40.4. Kategórie dotknutých osôb v obci – žiaci a študenti vykonávajúci odbornú prax.
40.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt
v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
40.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v obci – neuskutočňuje sa.
40.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
40.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
40.8.1. Evidencia žiakov resp. študentov – 10 rokov
40.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v obci – čl. 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).
Agenda zodpovednej osoby
41.1. Účel spracúvania osobných údajov – vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv
ako dotknutých osôb v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
41.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov - meno, priezvisko, titul, bydlisko, telefónne číslo, e-mail a podpis.
41.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.
41.4. Kategórie dotknutých osôb – fyzické osoby, ktoré si uplatňujú svoje práva ako dotknuté osoby.
41.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt
v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
41.6. Cezhraničný prenos osobných údajov – neuskutočňuje sa.
41.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
41.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov
41.8.1. Žiadosť dotknutej osoby – 1 rok od vybavenia žiadosti.
41.9. Právny základ spracúvania osobných údajov – čl. 6 ods. 1 písm. c) v spojení s čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov.
 
Práva dotknutej osoby podať návrh na začatie konania
Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o
ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) Vám ako dotknutej osobe garantujú tieto práva:
a) právo Dotknutej osoby na prístup k osobným údajom, ktorého obsahom je:
(i) právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa týkajú
Dotknutej osoby;
(ii) v prípade, že sú osobné údaje Dotknutej osoby spracúvané, právo získať prístup k spracúvaným
osobným údajom a právo získať tieto informácie:
- informáciu o účeloch spracúvania;
- informáciu o kategóriách dotknutých osobných údajov;
- informáciu o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje
poskytnuté, najmä v prípade príjemcov v tretích krajinách alebo medzinárodných organizácií;
- ak je to možné, informáciu o predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov alebo, ak to
nie je možné, informáciu o kritériách na jej určenie;
- informáciu o existencii práva požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov
týkajúcich sa Dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania
a o existencii práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
- informáciu o práve podať sťažnosť dozornému orgánu;
- ak sa osobné údaje nezískali od Dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide
o ich zdroj;
- informáciu o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v
článku 22 ods. 1. a 4. Nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie
o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania
osobných údajov pre Dotknutú osobu;
(iii) právo byť informovaný o primeraných zárukách podľa článku 46 Nariadenia, týkajúcich sa
prenosu osobných údajov, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej
organizácii;
(iv) právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, avšak za dodržania podmienky,
že právo na poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky
na práva a slobody iných;
Právo Dotknutej osoby na prístup k osobným údajom vo svojej podstate znamená, že Dotknutá osoba má právo
získať od nás potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať
prístup k týmto osobným údajom. Na žiadosť Dotknutej osoby poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré sa
spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré Dotknutá osoba požiada, môžeme účtovať primeraný poplatok
zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak Dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami,
informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ Dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.
Informácie musia byť poskytnuté okamžite, najneskôr v lehote 1 mesiaca. Máme právo predĺžiť dobu spracovania 
žiadosti o ďalšie 2 mesiace pokiaľ je požiadavka zložitá alebo častá. Musí však Dotknutej osobe do 1 mesiaca oznámiť
dôvod predĺženia doby spracovania. V prípade žiadosti neodôvodnenej alebo príliš častej máme právo účtovať
poplatok primeraný nákladom alebo odmietnuť žiadosť. Musíme vysvetliť dôvod odmietnutia a právo dotknutej osoby
obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán.
b) právo Dotknutej osoby na opravu osobných údajov, ktorého obsahom je:
(i) právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré
sa týkajú Dotknutej osoby;
(ii) právo na doplnenie neúplných osobných údajov Dotknutej osoby, a to aj prostredníctvom
poskytnutia doplnkového vyhlásenia Dotknutej osoby;
Právo Dotknutej osoby na opravu osobných údajov znamená, že nás kedykoľvek môžete požiadať o opravu či
doplnenie Vašich osobných údajov, pokiaľ by boli nepresné či neúplné. Dotknutá osoba má právo na doplnenie
neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia
c) právo Dotknutej osoby na vymazanie osobných údajov (tzv. právo „na zabudnutie“), ktorého
obsahom je:
(i) právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré
sa týkajú Dotknutej osoby, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
- osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
- Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a to za splnenia
podmienky, že neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov;
- Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 ods. 1.
Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo
Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 ods. 2.
Nariadenia;
- osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
- osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej
únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha;
- osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku
8 ods. 1. Nariadenia;
(ii) právo, aby Prevádzkovateľ, ktorý zverejnil osobné údaje Dotknutej osoby, so zreteľom na
dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikol primerané opatrenia vrátane
technických opatrení, aby informoval iných prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie
osobných údajov, že Dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje,
ich kópiu alebo repliky;
pritom platí, že právo na vymazanie osobných údajov s obsahom práv podľa článku 17 ods. 1. a 2. Nariadenia
[t. j. s obsahom práv podľa (i) a (ii) tohto písm. c) bodu J. tohto dokumentu] nevznikne, pokiaľ je spracúvanie
osobných údajov potrebné:
1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
2. na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Európskej únie alebo
práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo 
verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi;
3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2. písm. h) a
i) Nariadenia, ako aj článkom 9 ods. 3. Nariadenia;
4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na
štatistické účely podľa článku 89 ods. 1. Nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené
v článku 17 ods. 1. Nariadenia znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov
takéhoto spracúvania osobných údajov; alebo
5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
Právo Dotknutej osoby na vymazanie osobných údajov teda znamená, že musíme vymazať Vaše osobné údaje
pokiaľ (i) nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (ii) spracovanie je protiprávne,
(iii) vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie, alebo
(iv) nám to ukladá zákonná povinnosť.
d) právo Dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktorého obsahom je:
(i) právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z
týchto prípadov:
- Dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho
Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
- spracúvanie osobných údajov je protizákonné a Dotknutá osoba namieta proti vymazaniu
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
- Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Dotknutá
osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
- Dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1. Nariadenia, a to až do
overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými
dôvodmi Dotknutej osoby;
(ii) právo, aby v prípade, že sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa podbodu (i) tohto
písm. d) bodu J. tohto dokumentu, takéto obmedzene spracúvané osobné údaje sa s výnimkou
uchovávania spracúvali len so súhlasom Dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie
alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby,
alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu;
(iii) právo byť vopred informovaný o zrušení obmedzenia spracúvania osobných údajov;
Právo Dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov znamená, že pokiaľ nevyriešime akékoľvek
sporné otázky ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, musíme obmedziť spracovanie Vašich osobných údajov
tak, že osobné údaje dotknutej osoby môžeme mať len ukladať a nie ďalej spracúvať.
e) právo Dotknutej osoby na splnenie oznamovacej povinnosti voči príjemcom, ktorého obsahom je:
(i) právo, aby Prevádzkovateľ oznámil každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté,
každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené
podľa článku 16, článku 17 ods. 1. a článku 18 Nariadenia, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné
alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie;
(ii) právo, aby Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informoval Dotknutú osobu, ak to Dotknutá osoba
požaduje;
Právo Dotknutej osoby na splnenie oznamovacej povinnosti voči príjemcom znamená povinnosť Prevádzkovateľa
oznámiť každému príjemcovi, ktorému osobné údaje Dotknutej osoby poskytol, každú opravu a vymazanie osobných
údajov alebo obmedzenie ich spracúvania. Túto povinnosť Prevádzkovateľ nemá len v prípade, ak je takéto oznámenie
z objektívnych dôvodov nemožné alebo si vyžaduje neprimerané úsilie.
f) právo Dotknutej osoby na prenosnosť osobných údajov, ktorého obsahom je:
(i) právo získať osobné údaje, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi,
v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje
ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej Prevádzkovateľ bránil, ak:
- sa spracúvanie zakladá na súhlase Dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1. písm. a) Nariadenia
alebo článku 9 ods. 2. písm. a) Nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1. písm. b)
Nariadenia, a súčasne
- sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami, a súčasne
- právo na získanie osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo
čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby
jej Prevádzkovateľ bránil, nebude mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných;
(ii) právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému
prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné;
Právo na prenosnosť údajov znamená, že máte právo získať od nás Vaše osobné údaje, ktoré ste nám predtým
poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požadovať, aby sme Vaše
osobné údaje preniesli ďalšiemu prevádzkovateľovi za splnenia zákonných podmienok; uplatnením tohto práva nie je
dotknuté Vaše právo na výmaz osobných údajov. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme
od Vás získali na základe zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou
g) právo Dotknutej osoby namietať, ktorého obsahom je:
(i) právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Dotknutej osoby proti
spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1.
písm. e) alebo f) Nariadenia, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na týchto
ustanoveniach Nariadenia;
(ii) [v prípade realizácie práva kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie
Dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na
základe článku 6 ods. 1. písm. e) alebo f) Nariadenia, vrátane namietania proti profilovaniu
založenému na týchto ustanoveniach Nariadenia] právo, aby Prevádzkovateľ ďalej nespracúval
osobné údaje Dotknutej osoby, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie,
ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Dotknutej osoby, alebo dôvody na
preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
(iii) právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa týka Dotknutej osoby,
na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym
marketingom; pritom platí, že ak Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov na 
účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať;
(iv) (v súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti) právo na uplatnenie práva namietať
proti spracúvaniu osobných údajov prostredníctvom automatizovaných prostriedkov s použitím
technických špecifikácií;
(v) právo namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Dotknutej osoby proti spracúvaniu
osobných údajov, ktoré sa týka Dotknutej osoby, ak sa osobné údaje spracúvajú na účely
vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1. Nariadenia,
avšak s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov
verejného záujmu;
Právo Dotknutej osoby namietať teda znamená, že ako Dotknutá osoba môžete vzniesť námietku proti spracovaniu
Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame pre účely priameho marketingu alebo z oprávnených dôvodov. Pri
spracúvaní osobných údajov za účelmi marketingu prestaneme ihneď po obdržaní námietky.
h) právo Dotknutej osoby súvisiace s automatizovaným individuálnym rozhodovaním, ktorého
obsahom je:
(i) právo, aby sa na Dotknutú osobu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na
automatizovanom spracúvaní osobných údajov, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky,
ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú, s výnimkou prípadov podľa článku
22 ods. 2. Nariadenia [t. j. s výnimkou prípadov, ak je rozhodnutie: (a) nevyhnutné na uzavretie
alebo plnenie zmluvy medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom, (b) povolené právom
Európskej únie alebo právom členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa
zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov
Dotknutej osoby alebo (c) založené na výslovnom súhlase Dotknutej osoby].
Právo Dotknutej osoby súvisiace s automatizovaným individuálnym rozhodovaním znamená, že ako Dotknutá
osoba máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom
spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa vás týkajú alebo vás podobne významne
ovplyvňujú. V prípadoch ak je takéto spracúvanie nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy alebo založené na
výslovnom súhlase Dotknutej osoby, prevádzkovateľ vykoná vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a
oprávnených záujmov Dotknutej osoby, najmä prijme minimálne opatrenia, ako právo na ľudský zásah zo strany
prevádzkovateľa, právo dotknutej osoby vyjadriť svoje stanovisko a práva dotknutej osoby napadnúť rozhodnutie.
g) Právo dotknutej osoby podať návrh na začatie konania v zmysle ustanovenia § 100 zákona o
ochrane osobných údajov, ktorého obsahom je:
(i) právo Dotknutej osoby, ktorá sa domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu jej
osobných údajov alebo došlo k zneužitiu jej osobných údajov, podať na Úrade pre ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len ,,Úrad“) návrh na začatie konania o ochrane
osobných údajov.
(ii) Návrh na začatie konania možno podať písomne, osobne ústnou formou do zápisnice,
elektronickými prostriedkami, pričom musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom,
telegraficky alebo telefaxom, ktorý však treba písomne alebo ústne do zápisnice doplniť
najneskôr do 3 dní.
(iii) Predmetný návrh musí v zmysle ustanovenia § 100 ods. 3 zákona o ochrane osobných
údajov obsahovať:
- meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a podpis navrhovateľa,
- označenie toho, proti komu návrh smeruje; názov alebo meno a priezvisko, sídlo alebo trvalý
pobyt, prípadne právnu formu a identifikačné číslo,
- predmet návrhu s označením, ktoré práva sa podľa tvrdenia navrhovateľa pri spracúvaní
osobných údajov porušili,
- dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,
- kópiu listiny preukazujúcej uplatnenie práva podľa § 28, ak sa takéto právo mohlo uplatniť,
alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa.
(iv) Úrad následne rozhodne o návrhu navrhovateľa v lehote do 60 dní odo dňa začatia konania. V
odôvodnených prípadoch môže Úrad túto lehotu primerane predĺžiť, najviac však o 6 mesiacov.
O predĺžení lehoty Úrad písomne informuje účastníkov konania.
(v) Vzor návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov môžete nájsť na webovom sídle
Úradu (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/konanie-o-ochrane-osobnych-udajov).
Zabezpečenie priebehu volieb a ochrana osobných údajov voličov, volebné komisie a kandidátov
Podmienky výkonu volebného práva a organizáciu volieb upravuje zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon č. 180/2014 Z. z.“). Tento zákon ukladá
tiež obciam celý rad povinností, k splneniu ktorých je nevyhnutné spracúvať osobné údaje.
Prevádzkovateľ je povinný prijať opatrenia, aby s osobnými údajmi na účely výkonu volebného práva a jeho
zabezpečenia zaobchádzala v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákonom č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Poskytovanie osobných údajov, najmä vo vzťahu k povinnosti voliča preukazovať svoju totožnosť občianskym
preukazom alebo iným úradným dokladom, ktorý obsahuje podobizeň voliča a všetky údaje uvedené o ňom v zozname
voličov, je zákonnou požiadavkou v súlade so zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a
o zmene a doplnení niektorých zákonov.
účel spracúvania - zabezpečenie priebehu volieb
právny základ - zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Práva dotknutej osoby – voliča, člena volebnej komisie, kandidáta
prenos do tretej krajiny – nie
automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania – nie
oprávnené záujmy – nie
právo na prístup k osobným údajom – áno
právo na opravu osobných údajov – áno
právo na vymazanie osobných údajov - nie
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – áno
právo na prenosnosť osobných údajov – nie
právo namietať spracúvanie osobných údajov – nie
právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. – áno
Doba uchovávania osobných údajov alebo informácia o kritériách jej určenia: 5 rokov
Príjemcovia osobných údajov – Okresný úrad, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Štátna komisia pre voľby
a kontrolu financovania politických strán, Volebné orgány
 
Zásady používania súborov cookies
V súlade s § 55 ods.5 Zákona NRSR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
si vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho
internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.
Čo sú cookies?
Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve
webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako
napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača.
Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve
stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne
cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.
Používanie cookies
Používaním stránok prevádzkovaných prevádzkovateľom vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením
vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov
cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web
stránok považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.
Prečo používame cookies?
Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom
a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Prevádzkovateľ
nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty,
elektronickej pošty alebo telefónu.
Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?
Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie
môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia.
Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na
prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť
vašim preferenciám cookies.
Váš webový prehliadač môžete nastaviť tak, aby ukladanie cookies do vášho zariadenia zakázal či blokoval, vrátane
cookies tretích strán. Je tiež možné zablokovať alebo povoliť ukladanie cookies len pre určité webové stránky.
Cookies, ktoré už sú vo vašom zariadení uložené, potom môžete kedykoľvek zmazať. Používanie cookies a ich
povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré
naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.
Konkrétny postup pre najpoužívanejšie webové prehliadače nájdete tu:
Chrome Safari Internet Explorer Firefox Android
Prečo si ponechať nastavenie cookies?
Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia
však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.
Žiadosti a prihlášky
V prípade, že u Prevádzkovateľa podávate niektorú so žiadostí (napr. žiadosť na vyrubenie dane, na stavebné
povolenie, výrub drevín a pod.), prihlášok (napr. do záujmových krúžkov, na rôzne aktivity, ktoré organizujú
prevádzkovatelia, na obedy v školskej jedálni a pod.), prípadne vypĺňate iné tlačivá bude Prevádzkovateľ spracúvať
Vaše údaje uvedené v konkrétnej žiadosti ako orgán verejnej moci v súlade s čl. 6 ods. 1 všeobecného nariadenia
o ochrane osobných údajov.
Účel spracúvania osobných údajov – vybavovanie a evidencia žiadostí, prihlášok a iných tlačív
Kategórie spracúvaných osobných údajov – titul, meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt, dátum
narodenia, kontaktné údaje žiadateľa, ďalšie údaje nevyhnutné pre vybavenie žiadosti.
Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.
Kategórie dotknutých osôb – žiadateľ, blízke osoby žiadateľa.
Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iné orgány verejnej moci.
Cezhraničný prenos osobných údajov – neuskutočňuje sa.
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie osobných údajov
Žiadosť – podľa registratúrneho plánu Prevádzkovateľa.
Právny základ spracúvania osobných údajov – čl. 6 ods. 1 písm. e), c) a b) NARIADENIA EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
Zmluvné a predzmluvné vzťahy
V prípade, že sa chystáte s Prevádzkovateľom uzatvoriť zmluvný vzťah (napríklad zmluvu o nájme, kúpnu zmluvu,
darovaciu zmluvu a pod.), prípadne vediete rokovania, ktoré majú vyústiť do uzatvorenia zmluvného vzťahu, bude
Prevádzkovateľ spracúvať Vaše údaje v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných
údajov – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na
základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Účel spracúvania osobných údajov – uzatvorenie a plnenie zmluvného vzťahu
Kategórie spracúvaných osobných údajov – titul, meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt, dátum
narodenia, kontaktné údaje zmluvných strán, ďalšie údaje nevyhnutné pre uzatvorenie a plnenie zmluvy.
Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov – osobitné kategórie osobných údajov sa nespracúvajú.
Kategórie dotknutých osôb – fyzická osoba, ktorá je zmluvnou stranou a jej blízke osoby.
Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iné orgány verejnej moci.
Cezhraničný prenos osobných údajov – neuskutočňuje sa.
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie osobných údajov
Zmluvy – podľa osobitných právnych predpisov a v súlade s registratúrnym plánom Prevádzkovateľa.
Právny základ spracúvania osobných údajov – čl. 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
– spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe
žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.