CSEMADOK

 

Csemadok – Spoločenský a vzdelávací  Zväz Maďarov na Slovensku (ďalej ako Csemadok) je otvoreným kultúrnym a spoločenským zväzom, ktorý ochraňuje špecifické záujmy, napomáha účinnému pôsobeniu maďarskej civilnej spoločnosti a aktívne sa podieľa na realizácii rozvojových programov samospráv a užších regiónov.

Vo svojej činnosti považuje za osobitne dôležité dosiahnuť a realizáciu nasledovných zámerov:

  • Vytvárať rôzne možnosti príslušníkom maďarskej národnej komunity na sebaurčenie a sebarealizáciu,
  • Využívajúc poznatky a výsledky dosiahnuté za desaťročia od založenia Zväzu – avšak už na úrovni požiadaviek našej doby a v intenciách zásady samosprávy 
  • prispievať k rozvíjaniu vzdelávania Maďarov na Slovensku, Prispievať, aby tradicionálna štruktúra nášho prírodného okolia a spôsob jeho úžitkovania boli ponechané na našich potomkov,
  • V súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a v duchu europského myslenia sa podielať na realizácii štátnych úloh v oblasti zachovania a rozvíjania národnostnej kultúry – z toho vyplývajúc na zabezpečenie svojho bezproblémového pôsobenia si Zväz nárokuje zabezpečiť a na základe právnej podmetnosti poskytovať prislúchajúcu štátnu podporu a vytvoriť potrebné právne normy v tejto oblasti.

Zväz prisudzuje mimoriadny význam zachovaniu a rozvíjaniu národnej identity Maďarov na Slovensku, zachovaniu a pestovaniu ich národnej kultúry, tradícií a materinského jazyka ako aj zabezpečeniu možnosti inštitucionálneho vzdelávania v materinskom jazyku počnúc materskými školami až po univerzitné vzdelávanie.
Pri realizácii svojho programu Csemadok spolupracuje s občianskymi združeniami a zväzmi, ktoré majú vo svojom programe totožné alebo podobné zámery a ciele.