Povinne zverejňované informácie

 

 

Zoznam zmlúv, faktúr a objednávok je zverejňovaný v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obchodného zákonníka a zákona č. 211/0000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Túto povinnosť zo zákona majú povinné osoby:

 • územné samosprávy (obce, mestá, mestské časti)

• organizácie zriadené samosprávami (rozpočtové a príspevkové organizácie ako školy, mestské podniky a pod.)

• iné povinné osoby podľa zákona č. 211/2000 Z.z.

 

Pre otvorenie stránky kliknite na obrázok alebo na odkaz

 

 

www.rzof.sk/bretka 

 

ZHRNUTIE ZÁKLADNÝCH INFORMÁCIÍ K ZÁKONU č. 546/2010 Z. z.