Cintorín

 

V obci Bretka sa nachádza jeden cintorín, ktorý sa spravuje obecný úrad v Bretke. Pre účely správy cintorína bol vydaný VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Bretka. 

Základné údaje o pohrebisku

 1. Katastrálne územie: Bretka
 2. Parcelné číslo:136/1, 136/2, 136/3
 3. Plocha pohrebiska: 6 356 m2
 4. Voda: áno
 5. Oplotenie: murovaný plot, železný plot, 2 brány
 6. Komunikácia: zámková dlažby, betonový povrch
 7. Chodníky: nespevnené, spevnené plochy dlažba, štrkový povrch
 8. Osvetlenie: nie
 9. Počet hrobových miest: 238
 10. Počet sektorov : 2

 

Výška  poplatkov za jednotlivé cintorínske úkony:

 

Druh poplatku

Výška poplatku

v €

1

Prenájom hrobového miesta na 10 rokov  /jednorazový poplatok/

 

- občania, ktorí majú trvalý pobyt v obci

6,64

- občania, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci

6,64

2

Prenájom urnového miesta na 10 rokov  /jednorazový poplatok/

 

- občania, ktorí majú trvalý pobyt v obci

6,64

- občania , ktorí nemajú trvalý pobyt v obci

6,64

3

Kopanie hrobu

 

 • pre občanov s trvalým pobytom v obci, vrátane úpravy hrobu

74,68

 • pre občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci vrátane úpravy hrobu

124,48

4

Poplatok za vstup /vstup vozidla, stavebné práce, stavebná úprava hrobu/

3,32

5

Vstup vozidla s telesne postihnutými osobami

bez poplatku

 

Čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti

 

Pohrebisko je verejností prístupné v období:

Od 1. apríla    do 30. septembra      od 7.00 hod. – 20.00 hod.

Od 1. októbra do 31. marca             od 7.00 hod. – 18.00 hod.

 

Počas dní Pamiatky zosnulých t.j. od 1.  novembra do 3. novembra je pohrebisko otvorené do 22.00 hod.

Každý návštevník pohrebiska je povinný pred určenou zatváracou hodinou pohrebisko opustiť bez osobného upozornenia.

Prevádzkovateľ  pohrebiska môže v osobitných prípadoch obmedziť prístup verejnosti na pohrebisko.

 

Povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku a zachovaním dôstojnosti tohto miesta

 

 1. Dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, zákona  č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve  a pokyny prevádzkovateľa pohrebiska, dodržiavať ustanovenia nájomnej zmluvy
 2. Zachovávať dôstojnosť pohrebiska:
 • Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta, nesmú robiť hluk, vykrikovať, odhadzovať a zapaľovať odpadky, používať alkoholické nápoje a omamné prostriedky, poškodzovať pomníky, zriadenia pohrebiska, objekty a zeleň
 • Na pohrebisko je zakázané vstupovať osobám pod vplyvom alkoholu a omamných látok. Odpady a iné nepotrebné predmety sa môžu ukladať len na miestach na to určených
 • Na pohrebisku je zakázané spaľovať trávu a iný odpad
 • Každý návštevník cintorína je povinný pred určenou zatváracou dobou pohrebisko opustiť
 • Na pohrebisko je zakázaný prístup dopravnými prostriedkami, v odôvodnených prípadoch môže výnimku povoliť prevádzkovateľ pohrebiska (odvoz odpadov, stavebník hrobu, pohrebný sprievod ..)
 • Vodiť psov na pohrebisko je zakázané!