Nájomné zmluvy

Obec Bretka, ako prevádzkovateľ pohrebiska (cintorína) oznamuje týmto občanom, že nájomné zmluvy na hrobové miesta sa uzatvárajú na obecnom úrade, každú stredu v týždni. Preto vyzývame občanov, ktorí majú svojich zosnulých príbuzných pochovaných na miestnom cintoríne, aby si prišli na obecný úrad uzavrieť nájomnú zmluvu za užívanie hrobového miesta.

Pri uzavretí zmluvy je potrebné ako prvý krok na mape cintorína identifikovať príslušné miesto, následne na toto hrobové miesto poverená pracovníčka vytvorí nájomnú zmluvu a nájomca uhradí nájomné v príslušnej výške.
Súčasne žiadame občanov, hlavne tých, ktorí majú na hroboch svojich blízkych len kríž, z ktorého už nie je možné vyčítať dáta zosnulého, aby podľa svojich možností priniesli so sebou aj údaje aspoň o dátume narodenia a úmrtia dotyčného zosnulého.

 

 

Beretke Község, mint a helyi temető üzemeltetője, ezúton tájékoztat minden olyan személyt, akinek a helyi temetőben nyugszanak a hozzátartozói, hogy a sírhely-bérlésről szóló szerződést a Községi Hivatalban köthetik meg kizárólag szerdai napokon.

A bérleti szerződés megkötéséhez elsősorban a sírhely azonosítására van szükség, ezután a község megbízott alkalmazottja előkészíti a bérleti szerződést és a bérlő kifizeti a bérleti díjat.

Kérjük azokat a személyeket, akiknek olyan sírhelyeik vannak, ahol nincs megjelölve az elhunyt neve, vagy az adatai, hozzák magukkal legalább a születésről és az elhalálozásról szóló iratokat, amennyiben rendelkezésre állnak.