VZN

Všeobecne záväzné nariadenia obce

 

Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

Rok 2016

VZN č. 1/2016o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bretka

 

Rok 2015

VZN č.6/2015o určení  miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bretka
 
VZN č5/2015 -  o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bretka
 
 

VZN č. 3/2015   - o verejnom poriadku

 
VZN č. 2/2015o používaní pyrotechnických predmetov na zábavné a oslavné účely na území obce Bretka
 

 VZN č. 1/2015  -  o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Bretka

 


Rok 2013 

VZN1_2013 o miestných daniach a poplatku.pdf (139,1 kB)

 

Rok 2012

Dodatok č.1 k VZN o miestných daniach a miestnom poplatku za komunálné odpady a drobné stavebné odpady.pdf (153 kB)

 

 

Rok 2011

VZN o miestnych daniach.pdf (138,9 kB)
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.pdf (176,3 kB)
VZN o zverejňovaní a vylepovaní plagátov s informatívnym, reklamným a komerčným obsahom.pdf (87,1 kB)

 

 

Všeobecné záväzné nariadenia pred rokom 2010

VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej docházdky v základnej škole    a o určení výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, v predškolských zariadeniach  - ZRUŠENÉ dňa 25. 8. 2015.

 

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťaťa Materskej školy v  BRETKE   - ZRUŠENÉ dňa 25. 8. 2015.

 

VZN o školských obvodoch v obcí Bretka.pdf (87076)