Informácie o zbere komunálného

a separovaného odpadu z domácností 

 

Zber komunálného a separovaného odpadu zabezpečí firma Fura s. r. o., webová stránka firmy: fura.sk/

 

Zber komunálného odpadu

 

Firma Fúra s.r.o. nebude v roku 2012 vyvážať komunálny odpav v sáčkoch priložených ku KUKA nádobe.  Na vývoz komunálného odpadu bude slúžiť kuka nádoba alebo jednorázové červené vrecia označené logom firmy.  Komunálny odpad, ktorý nebude uložený v tomto označenom vreci, alebo v odpadovej nádobe, Vám spoločnosť Fúra nevyvezie. Občania môžu tieto vrecia naplnené komunálnym odpadom v ktorýkoľvek vývozný deň v priebehu roka vyložiť ku svojej kuka nádobe.

Jednorázové červené vrece na vývoz komunálného odpadu v počte 2 ks dostane zdarma každá domácnosť. V prípade, že občanom nebudú postačovať dve vrecia, majú možnosť si ich kedykoľvek zakúpiť v priebehu roka na obecnom úrade.

 

 

Zber separovaného odpadu

 

Separovaný odpad sa zbiera vo vreciach, ktoré Vám pracovníci firmy Fúra po vyprázdnení vrátia späť. Vrecia na separovaný odpad Vám dodá obecný úrad. Jednotlivé komodity sa vyvážajú osobitne vo vreciach nasledovne:

- papier,

- PET flaše,

- zmiešané plasty,

- tetrapak a kovové obaly,

- sklo.

Nebezpečný odpad sa odoberá len v pôvodnom balení od majiteľa alebo povereného zástupcu po preukázaní sa preukazom.

 

ZÁSADY ZBERU:
1. Komunálny odpad, ktorý nie je umiestnený v odpadových nádobách a ani vo vreciach na to určených (červené s logom FURA), nebude vyvezený.
2. Vrecia na komunálny odpad, Vám zabezpečí obecný úrad.
3. Nádoby s odpadom a vrecia vykladajte pred bránu do 6:30 hod. v deň vývozu.
4. Druhotné suroviny môžu byť umiestnené aj v iných ako plastových vreciach.
5. Vrecia na separovaný zber nezaväzujte.
6. V deň vývozu odpadu sa zber môže uskutočniť aj vo večerných hodinách.

 

TRIEDANIE SEPAROVANÉHO ODPADU:

Papier: noviny, časopisy, kartón (nezbiera sa: papier špinavý a mastný, fólie, celofán, obaly z masla, jogurtov, škatuľové obaly od nápojov (Tetrapak).

Sklo: prázdne sklenené fľaše, tabuľové sklo musí byť rozbité (nezbiera sa: porcelán, zrkadlá, autosklo, drôtené sklo, sklobetón, žiarovky a žiarivky, sklo kombinované s iným materiálom).
PET- fľaše: plastové fľaše od nápojov - zlisujte stlačením (nezbiera sa: plastové fľaše od olejov, tetrapak - škatuľové obaly, bandasky, fľaše od aviváže a pod.).
Kovové obaly: plechovky od alko a nealko nápojov - zlisujte stlačením (nezbiera sa: kovové obaly kombinované s iným obalom)

Zmiešané plasty: fólie, sáčky, plastové fľaše, prepravky, plastové stoličky, plastové hračky, fľaše od aviváže a čistiacich prostriedkov, obaly z jogurtov, obaly od drogérie (nezbiera sa: tetrapak, plastové fľaše od olejov, podlahové krytiny, laminát, matrace, hygienické potreby, žalúzie, špinavé fólie zo stavieb, plasty s prímesami iných materiálov, polystyrén, bazény).
Pneumatiky: pneumatiky do vonkajšieho priemeru 1m - bez diskov.
Elektronický odpad: biela a čierna technika, spínače, počítače, televízory, hi-fi tech. Elektronický odpad musí byť v celku s elektronickými časťami (nevykladajte: vyhrievacie telesa s výmurovkou).
Tetrapak: škatuľové obaly od nápojov (džúsy, mlieko) - zlisujte stlačením (nezbiera sa: špinavé obaly, papier, kartón, fólie a pod.).

Nebezpečný odpad: batérie a akumulátory, lepidlá, živice, žiarivky, pesticídy, rozpúšťadlá, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, kyseliny, zásady, farby, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok.  Nebezpečný odpad v žiadnom prípade nenechávajte bez dozoru dospelej osoby!
Nebezpečný odpad sa odoberá len v pôvodnom balení od majiteľa alebo povereného zástupcu po preukázaní sa preukazom.