Spoločný stavebný úrad

 

Spoločný stavebný úrad obce Bretka sídlí v obci Plešivec, úrad zabezpečuje výkon úloh zverených zákonom číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Vedúca stavebného úradu

Ing. Viera Liptáková

 

Informácie o stavebnom úrade:

Adresa:   Spoločný stavebný úrad

                     Obecný úrad Plešivec

                     Čsl. armády 1

                     049 11  Plešivec

 

Telefón: 058 788 55 91

e-mail: ing.viera.liptakova@gmail.com

Úradné hodiny:

Pondelok

7:15-11:45

13:15 – 15:15

Utorok

7:15-11:45

13:15 – 15:15

Streda

7:15-11:45

13:15 – 16:45

Štvrtok

Nestránkový deň

Piatok

7:15-12:45

 

 

Náplň práce stavebného úradu:

  •   Správne konania a rozhodnutia

Stavebný úrad vykonáva správne konania, ktorých výsledkom sú rozhodnutia o umiestnení stavby, povolení stavby, o zmene stavby pred dokončením, o terénnych úpravách, o kolaudácii stavby, o zmene v užívaní stavby, o povolení alebo nariadení odstránenia stavby, a pod.

Správne konanie začína stavebný úrad na základe žiadosti navrhovateľa, resp. stavebníka. Návrhy a žiadosti sa, v závislosti od predmetu konania, v niektorých bodoch líšia, avšak prakticky vo všetkých prípadoch musia obsahovať nasledovné doklady:
list vlastníctva,
kópia katastrálnej mapy,
zoznam známych účastníkov konania,
stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a mesta,
súhlas vlastníka pozemku v prípade, že žiadateľ nie je vlastníkom,
projektová dokumentácia,
v prípade, že sa rozhoduje o zmenách existujúcich stavieb, musí žiadosť obsahovať aj stavebné povolenie.

Konkrétne informácie o postupoch, potrebných dokladoch alebo zainteresovaných stranách, vám poskytnú priamo pracovníci stavebného úradu alebo ich môžete zistiť na internetových stránkach jednotlivých stavebných úradov.

Pre zjednodušenie celého procesu je možné zlúčiť územné rozhodnutie a stavebné povolenie do jedného konania.

• Dodatočné vydanie stavebného povolenia
Ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, začne z vlastného podnetu konanie a vyzve vlastníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom a osobitnými predpismi. V opačnom prípade stavebný zákon umožňuje stavebnému úradu nariadiť odstránenie stavby.

• Kolaudačné rozhodnutie
Špecifickým prípadom je kolaudačné rozhodnutie, na základe ktorého je možné stavbu začať užívať na účel, pre ktorý bola povolená. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia musí obsahovať predovšetkým doklady o technickom stave budovy, výsledky predpísaných skúšok a dokumentáciu stavby.

• Ohlásenia stavebnému úradu
Stavebník prichádza do kontaktu so stavebným úradom aj v prípade drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác v prípadoch, kedy nie je nutné žiadať o vzdanie stavebného povolenia, ale je potrebné podať stavebnému úradu ohlásenie. Stavebný úrad podľa predložených dokladov určí, či stavebné práce povolí, alebo či k nim žiadateľ potrebuje stavebné povolenie.

Do pracovnej náplne stavebného úradu ďalej patrí:
- nariaďuje zabezpečovacie a udržiavacie práce na stavbách,
- vykonáva štátny stavebný dohľad,
- nariaďuje skúšky stavby, odobratie a preskúšanie vzoriek a prizvanie znalcov na posúdenie technických náročných alebo neobvyklých stavieb,
- pri porušení stavebného zákona ukladá pokuty a vykonáva vyvlastňovacie konanie,
- zabezpečuje spoluprácu občana so štátnym fondom rozvoja bývania,
- vedie evidenciu a ukladá rozhodnutia vrátane spisov a iných opatrení vyplývajúcich z činnosti stavebného úradu,
- prešetruje sťažnosti občanov a právnických osôb podľa zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach v rozsahu svojej pôsobnosti,
- vybavuje petície občanov a právnických osôb podľa zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v rozsahu svojej pôsobnosti,
- zabezpečuje výkon rozhodnutia podľa § 71 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb.,
- poskytuje informácie podľa zákona č. 211/2000 z.z. O slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- vydáva stavebné povolenie pre miestne komunikácie vo vlastníctve obce,
- vydáva súhlas k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom.