Poslanci obecného zastupiteľatva a komisie pri obecnom zastupitelstve

 

Poslanci OZ

Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo obce Bretka má 5 poslancov.

Poslanec je oprávnený najmä predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom obce návrhy, podnety, a pripomienky, interpelovať starostu, príp. členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa ich práce, požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou, od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností, požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci, zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce, požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

 

Poslanci Obecného Zastupiteľstva obce Bretka

  1. Štafan Bíro
  2. Margita Györgyová
  3. Ján Karnók
  4. Štefan Susányi - zástupca starostu obce
  5. Zoltán Zula

 

Komisie pri obecnom zastupitelstve

Komisie sú zriadené Obecným zastupiteľstvom ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc. Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva a z iných osôb, spravidla s odbornosťou súvisiacou s činnosťou komisie.

Obecné zastupiteľstvo Bretka zriaďuje na ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Bretka dňa 28. 11. 2018 tieto stále komisie:

  • Komisia pre verejného záujmu

           Ján Karnók

           Štafan Bíro 

           Zoltan Zula

 

  • Člen školskej rady: Štafan Susányi
  • Člen rady materskej školy: Margita Györgyová