Poslanci obecného zastupiteľatva a komisie pri obecnom zastupitelstve

 

Poslanci OZ

Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo obce Bretka má 5 poslancov.

Poslanec je oprávnený najmä predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom obce návrhy, podnety, a pripomienky, interpelovať starostu, príp. členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa ich práce, požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou, od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností, požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci, zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce, požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

 

Poslanci Obecného Zastupiteľstva obce Bretka

  1. Margita Györgyová
  2. Ján Karnók
  3. Štefan Kohút - zástupca starostu obce
  4. Ondrej Tóth
  5. Mária Tuzová

 

Komisie pri obecnom zastupitelstve

Komisie sú zriadené Obecným zastupiteľstvom ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc. Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva a z iných osôb, spravidla s odbornosťou súvisiacou s činnosťou komisie.

Obecné zastupiteľstvo Bretka zriaďuje na ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Bretka dňa 8. 12. 2014 tieto stále komisie:

  • Komisia pre verejného záujmu

           Ján Karnók

            Mária Tuzová

            Ondrej Tóth

 

  • Člen školskej rady: Tuzová Mária
  • Člen rady materskej školy: Margita Györgyová