Obecné zastupiteľstvo

 

Obecné zastupiteľstvo plní funkcie vyplývajúce z pôsobnosti a právomoci obce, rozhoduje o ďalších dôležitých otázkach obecného, príp. regionálneho významu. Obecné zastupiteľstvo sa schádza na riadnych a mimoriadnych zasadnutiach. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné.

Obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia na plnenie úloh samosprávy obce. Uznesením obecného zastupiteľstva sa ukladajú úlohy spravidla obecnej rade, komisiám, poslancom obecného zastupiteľstva, hlavnému kontrolórovi.

 

Zasadnutia obecného zastupiteľstva:

Rok: 2012

29. 3. 2012 - Siedmé zasadnutie OZ vo volebnom období, prvé v roku 2012

 

Rok: 2011

2. 3. 2011 - Druhé zasadnutie OZ

28. 4. 2011 - Tretie zasadnutie Oz

2. 6. 2011 - Štvrté zasadnutie OZ

23. 11. 2011 - Piaté zasadnutie OZ

13. 12. 2011 - Šiesté zasadnutie OZ

 

Rok: 2010

21. 12. 2010 - Prvé zasadnutie OZ v novom volebnom období