Pozvánka na 7. stretnutie OZ

22.06.2024 21:48
Pozvánka
 
na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bretka,
konaného dňa 26. 06. 2024 o 15:30 hod v zasadačke obecného úradu
 
Návrh programu zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ
5. Návrh na záverečného účtu obce za rok 2023
6. Prejednanie zhoršenia kvality pitnej vody vo verejnom vodovode v obci Bretka
7. Plánovane projekty
8. Diskusia
9. Záver
 
V Bretke, dňa: 21. 06. 2024
 
Mária Vajda Susányi
starostka obcePozvánka
 
na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bretka,
konaného dňa 26. 06. 2024 o 15:30 hod v zasadačke obecného úradu
 
Návrh programu zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ
5. Návrh na záverečného účtu obce za rok 2023
6. Prejednanie zhoršenia kvality pitnej vody vo verejnom vodovode v obci Bretka
7. Plánovane projekty
8. Diskusia
9. Záver
 
V Bretke, dňa: 21. 06. 2024
 
Mária Vajda Susányi
starostka obce