Projekt

Rozvoj úspešnosti vo vzdelávaní a vzdelávacích výsledkoch žiakov so ŠVVP a zo SZP v Základnej škole s VJM v Bretke

 

Kód projektu:       312011I876

Typ projektu:       národný projekt  

Doba realizácie:   od januára 2018 do decembra 2020

 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

 

www.esf.gov.sk                                                                                                                                                                                www.mindedu.sk              

 

Činnosť pedagogického asistenta v ZŠ Bretka

 

Projekt sa realizuje 36 mesiacov v Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola v obci Bretka. 

Hlavnou aktivitou projektu je činnosť pedagogického asistenta v základnej škole v obci Bretka. Jeho úlohou budú jednotlivé aktivity zamerané na vyrovnávanie znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese, tvorbu, inováciu, realizáciu vzdelávacích programov zameraných na podporu inkluzívneho vzdelávania, aktivity zamerané na vytváranie vhodných podmienok pre spoločné vzdelávanie žiakov so ŠVVP a zo SZP s ostatnými žiakmi, s ohľadom na žiakov pochádzajúcich z MRK. Zároveň bude rozvíjať spoluprácu s rodičmi a komunitou. Svojou prácou sa bude snažiť o zlepšenie školskej úspešnosti žiakov vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 

Jednotlivé činnosti vykonávané pedagogickým asistentom na základnej škole v obci Bretka budú prebiehať:

- vo výchovno-vzdelávacom procese (bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy, uľahčovanie adaptácie dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia na nové učebné prostredie a pomáhanie pri prekonávaní počiatočných jazykových, kultúrnych a sociálnych bariér, vykonávanie dozoru počas prestávok, sprevádzanie žiakov mimo triedy, pomáhanie pri príprave učebných pomôcok),

- v práci so žiakmi vo voľnočasových aktivitách (priame vedenie alebo napomáhanie pri činnostiach voľnočasových aktivít s využitím individuálnych, skupinových alebo hromadných foriem výchovy, návšteva historických a kultúrnych pamiatok, zabezpečovanie účasti na spoločenských aktivitách na úrovni obce a regiónu, organizovanie spoločenských podujatí s rodičmi, spolupráca so školskými zariadeniami zabezpečujúcich výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin),

- v spolupráci s rodinou (návšteva rodiny, organizovanie stretnutí a spolupráca s rodičmi tak, aby sa cítili súčasťou procesu vzdelávania, spoznávanie rodinného prostredia, sociálnych pomerov, záujmov rodičov a dieťaťa).

Fotogaléria: Projekty