Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II 
 
Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov (PA), asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením (AU) a členov inkluzívnych tímov (školský psychológ, špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg) na školách.
 
 
Všeobecné informácie o projekte
 
Názov projekt: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.
Kód projektu: 312011AQI4
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-03
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: 1. Vzdelávanie
Oblasť intervencie:Zníženie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky a predchádzanie takémuto ukončovaniu, a podpora rovnocenného prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a predoškolskému vzdelávaniu.
Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.
Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj.
Cieľová skupina: Deti, predovšetkým tie, ktoré navštevujú materské školy a deti/žiaci základných a stredných škôl, vrátane detí/žiakov so ŠVVP všetkých škôl, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení v SR (t. j. štátne, cirkevné aj súkromné školy).
Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 36
Obdobie realizácie projektu: 6/2020 – 12/2022
Celková výška oprávnených výdavkov: 82 149 501,30 eur
 
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 100 %Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov (PA), asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením (AU) a členov inkluzívnych tímov (školský psychológ, špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg) na školách.
 
 
Všeobecné informácie o projekte
 
Názov projekt: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.
Kód projektu: 312011AQI4
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-03
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: 1. Vzdelávanie
Oblasť intervencie:Zníženie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky a predchádzanie takémuto ukončovaniu, a podpora rovnocenného prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a predoškolskému vzdelávaniu.
Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.
Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj.
Cieľová skupina: Deti, predovšetkým tie, ktoré navštevujú materské školy a deti/žiaci základných a stredných škôl, vrátane detí/žiakov so ŠVVP všetkých škôl, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení v SR (t. j. štátne, cirkevné aj súkromné školy).
Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 36
Obdobie realizácie projektu: 6/2020 – 12/2022
Celková výška oprávnených výdavkov: 82 149 501,30 eur
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 100 %

 

Projekt

Rozvoj úspešnosti vo vzdelávaní a vzdelávacích výsledkoch žiakov so ŠVVP a zo SZP v Základnej škole s VJM v Bretke

 

Kód projektu:       312011I876

Typ projektu:       národný projekt  

Doba realizácie:   od januára 2018 do decembra 2020

 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

 

www.esf.gov.sk                                                                                                                                                                                www.mindedu.sk              

 

Činnosť pedagogického asistenta v ZŠ Bretka

 

Projekt sa realizuje 36 mesiacov v Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola v obci Bretka. 

Hlavnou aktivitou projektu je činnosť pedagogického asistenta v základnej škole v obci Bretka. Jeho úlohou budú jednotlivé aktivity zamerané na vyrovnávanie znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese, tvorbu, inováciu, realizáciu vzdelávacích programov zameraných na podporu inkluzívneho vzdelávania, aktivity zamerané na vytváranie vhodných podmienok pre spoločné vzdelávanie žiakov so ŠVVP a zo SZP s ostatnými žiakmi, s ohľadom na žiakov pochádzajúcich z MRK. Zároveň bude rozvíjať spoluprácu s rodičmi a komunitou. Svojou prácou sa bude snažiť o zlepšenie školskej úspešnosti žiakov vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 

Jednotlivé činnosti vykonávané pedagogickým asistentom na základnej škole v obci Bretka budú prebiehať:

- vo výchovno-vzdelávacom procese (bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy, uľahčovanie adaptácie dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia na nové učebné prostredie a pomáhanie pri prekonávaní počiatočných jazykových, kultúrnych a sociálnych bariér, vykonávanie dozoru počas prestávok, sprevádzanie žiakov mimo triedy, pomáhanie pri príprave učebných pomôcok),

- v práci so žiakmi vo voľnočasových aktivitách (priame vedenie alebo napomáhanie pri činnostiach voľnočasových aktivít s využitím individuálnych, skupinových alebo hromadných foriem výchovy, návšteva historických a kultúrnych pamiatok, zabezpečovanie účasti na spoločenských aktivitách na úrovni obce a regiónu, organizovanie spoločenských podujatí s rodičmi, spolupráca so školskými zariadeniami zabezpečujúcich výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin),

- v spolupráci s rodinou (návšteva rodiny, organizovanie stretnutí a spolupráca s rodičmi tak, aby sa cítili súčasťou procesu vzdelávania, spoznávanie rodinného prostredia, sociálnych pomerov, záujmov rodičov a dieťaťa).

Fotogaléria: Projekty