Dodatok č. 2

 

Poznámky k učebnému plánu

 

1. Maximálny počet vyučovacích hodín v týždni pre žiakov prvého a druhého ročníka nesmie byť vyšší ako 25, pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka nesmie byť vyšší ako 27.

2. Rozdelenie hodín do ročníkov je v právomoci školy. Pri prestupe žiaka prijímajúca škola zistí, podľa akého školského vzdelávacieho programu sa žiak vzdelával na predchádzajúcej škole a zabezpečí zosúladenie jeho vedomostí, zručností a postojov so svojím vlastným vzdelávacím programom spravidla v priebehu jedného roka.

3.Cudzí jazyk je anglický jazyk ako povinný vyučovací predmet.

4. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu.

5. Voliteľné hodiny použila škola na dotvorenie školského vzdelávacieho programu. Rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do štátneho vzdelávacieho programu.

6. Pri vyučovaní informatickej výchovy alebo výtvarnej výchovy na počítačoch delíme triedu na skupiny tak, aby pri jednom počítači sedel jeden žiak.

 

 

V Bretke, 10.6.2012

Schválený školskou radou dňa 12.9.2012