Základná škola

 

Charakteristika školy

 

Škola je málotriedna so spojenými ročníkmi, bez právnej subjektivity.

Nachádza sa v centre dediny Bretka. Vedľa školy je autobusová zastávka a tečie rieka Muráň.

Budova školy je stará, bola stavaná v rokoch 1928-29. Je vo vlastníctve OÚ  v Bretke.

V posledných rokoch prešla veľkou premenou. Bola realizovaná plynové kúrenie, staré okná a dvere boli vymenené za plastové, bola obnovená kúpeľňa. Škola má nový a veľmi dobrý vzhľad.

K budove patrí dvor a záhrada, ktorá slúži ako detské ihrisko.

Školu navštevujú žiaci z Bretky. Väčšina žiakov pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia. Každý rok máme niekoľko žiakov s vývinovými poruchami učenia.

Učebné pomôcky sú dostačujúce, podľa finančných možností ich každoročne dopĺňame.

Aby sa žiaci a pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, budeme klásť dôraz na upravené a estetické prostredie tried, školského dvora, budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom a medzi žiakmi a pedagógmi.

 

Riaditeľka základnej školy: Renáta Görgeiová

Vyhovávateľka: Eva Válintová

Pedagogický asistent: Laura Danielová

Nepedagogický zamestnanec: Melánia Arkelyová

Partnerské vzťahy so školami v zahraničí - Testvériskolai Kapcsolat

 

Partnerské vzťahy so školami v zahraničí