Školský vzdelávací program ZŠ Bretka

 

Školský vzdelávací program vydáva riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy a v rade školy. Zriaďovateľ si môže vyžiadať od riaditeľa školy školský vzdelávací program na schválenie. Školský vzdelávací program ako základný pedagogický dokument školy vymedzuje ciele, obsah a podmienky vzdelávania, odporúča zodpovedajúce didaktické postupy a navrhuje metódy overovania a hodnotenia výsledkov realizácie vzdelávacieho programu.

 

Školský vzdelávací program Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Bretka - Beretke:

ŠkVP Bretka.pdf (780 kB)