Školský poriadok

 


I. Vnútorný poriadok žiakov školy

 

I. Dochádzka do školy

1.     Žiak prichádza do školy včas, najneskôr 5 minút pred začiatkom vyučovania, aby sa mohol pripraviť na vyučovanie.

2.      Žiak chodí do školy čisto upravený, vkusne oblečený, primerane svojmu veku. Má prezuvky, ktoré by mali byť pohodlné, hygienicky nezávadné, mali by zabezpečovať bezpečný pohyb žiaka v škole.

3.      Pred vstupom do školy si žiak očistí obuv, v šatni sa prezuje a nepotrebný odev si odloží.

4.      Ak žiak opustí školu alebo nepríde na vyučovanie pre vopred známu príčinu alebo zo zdravotných dôvodov, vyžiada si súhlas vyučujúceho alebo od riaditeľa školy.

5.      Za dôvod ospravedlnenej neprítomnosti žiaka v škole sa uznáva najmä choroba žiaka, lekárom nariadený zákaz jeho dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, náhle prerušenie a meškanie hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine žiaka a iné závažné udalosti, ktoré znemožňujú jeho účasť v škole podľa posúdenia riaditeľa školy.

6.      Neprítomnosť žiaka v škole ospravedlňuje jeho zákonný zástupca. Vo výnimočných prípadoch, najmä ak sa jedná o častú neprítomnosť žiaka v škole, môže škola vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka, alebo iný úradný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti. Písomné ospravedlnenie, alebo úradný dokument potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti predloží žiak alebo zákonný zástupca žiaka do troch dní od nástupu žiaka do školy.

7.      Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole, bez zbytočného odkladu, príčinu jeho neprítomnosti.

8.  Ak ochorie žiak alebo niektorá z osôb, s ktorými žiak býva, alebo je v trvalom styku na prenosnú chorobu, oznámi túto skutočnosť zákonný zástupca žiaka ihneď riaditeľovi školy.

9.  Za neospravedlnenú neprítomnosť žiaka v škole sa považuje neprítomnosť žiaka na vyučovaní od prvej hodiny, ktorá nebola zákonným zástupcom žiaka ospravedlnená. Takéto prípady rieši riaditeľ školy, podľa platných predpisov a oznámi to zákonnému zástupcovi žiaka.

10.  Po skončení poslednej vyučovacej hodiny v triede je žiak povinný dať do poriadku svoje miesto, očistiť ho od odpadkov. Na pokyn učiteľa žiaci opustia triedu, pod dozorom učiteľa odchádzajú do šatne alebo na obed.

11.  Žiaci sa nesmú bezdôvodne bez dozoru učiteľa zdržiavať po skončení vyučovania v triede, v budove školy, ani v areáli školy.

12.  Žiakom nie je dovolené nosiť do školy akékoľvek predmety, ktoré nie sú potrebné na vyučovanie alebo majú veľkú cenu. Škola neručí za stratu alebo poškodenie týchto predmetov.

 

II. Správanie sa na vyučovaní

1.      Žiak má právo , aby mu nové poznatky boli vysvetlené zrozumiteľne, primerane jeho veku, aby sa na nejasnosti mohol opýtať svojich učiteľov. Pýta sa však taktne tak, aby čo najmenej rušil učenie sa ostatných spolužiakov.

2.      Každý sa môže pomýliť, prípadne niečo zabudnúť. Žiak má však dopredu upozorniť vyučujúcich na prípadné prekážky pri plnení školských povinností a ospravedlniť sa na začiatku vyučovacej hodiny. Žiak má právo na omyl, ale nesmie to zneužívať.

3.      Žiak si má vybrať taký spôsob prípravy na vyučovanie, aby získal čo najlepšie hodnotenie. Ak má žiak dojem, že jeho hodnotenie známkou nebolo úmerné jeho vedomostiam, môže slušne a taktným spôsobom upozorniť vyučujúceho na domnelé krivdy alebo neprávosti.

4.      Žiak má právo byť vypočutý a vyjadriť svoj názor. Ak sa chce niečo spýtať, alebo odpovedať, hlási sa zdvihnutím ruky. Ak je vyvolaný, odpovedá nahlas a zreteľne.

5.      Žiak má právo zvoliť si svoje miesto v triede, sedieť s kým chce, ak svojim správaním neruší učiteľa a spolužiaka. V takomto prípade určí žiakovi miesto v triede učiteľ alebo vyučujúci.

6.      Žiak dochádza na vyučovanie pripravený. Veci potrebné na vyučovanie si pripraví cez prestávku, ostatné veci má v aktovke.

7.      Žiaci sa na škole pohybujú len pod dozorom pedagogických pracovníkov. Na vyučovanie mimo triedy /telesná výchova, pracovné vyučovanie a iné/ čakajú podľa pokynov vyučujúceho, presúvajú sa na miesto vyučovania jedine pod jeho dozorom, podľa jeho pokynov.

8.      Žiak sedí na vyučovaní slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad a odpovede spolužiakov. Nenašepkáva, neodpisuje školské ani domáce úlohy.

9.  Ku všetkým pedagógom a zamestnancom školy sa správajú zdvorilo a pri stretnutí sa zdravia pozdravom: „Dobré ráno. Dobrý deň. Dovidenia.“ Oslovenie učiteľov je pán, pani.

10.  Žiak sa zdvorilo správa aj ku svojim spolužiakom, je k nim tolerantný, nepoužíva vulgarizmy, fyzické a psychické násilie, chráni zdravie svoje i svojich spolužiakov.

11.  Žiaci sa správajú ku sebe ohľaduplne, slušne a taktne. Fyzické násilie, šikanovanie, ale i urážanie, vysmievanie a ponižovanie osobnosti žiaka bude chápané ako narušovanie školského poriadku.

12.  Manipulovať so závesmi, s oknami, s vypínačmi ako i s iným zariadením triedy môže žiak len so súhlasom vyučujúceho.

13.  Ak sa žiak nemohol pripraviť na vyučovanie, ospravedlní sa vyučujúcemu na začiatku vyučovacej hodiny a určí dôvod svojej nepripravenosti.

14.  Žiak udržuje svoje miesto v čistote a poriadku, neničí školské lavice, školské stoličky, ani zariadenie, steny a podlahu v triede a v škole. Šetrne zaobchádza s učebnicami, učebnými pomôckami a školským zariadením. Ak úmyselne zničí zariadenie školy, učebnice, školské potreby svoje alebo spolužiakove, uhradí škodu a bude niesť následky za porušenie
školského poriadku.


 

III. Správanie sa žiakov cez prestávky

1.      Žiak má právo cez prestávku na oddych a na desiatu. Právo na oddych majú aj ostatní spolužiaci. Preto žiak nie je nadmieru hlučný, nepôsobí rušivo na ostatných spolužiakov.

2.      Počas prestávky žiak rešpektuje pokyny dozorkonajúceho učiteľa a zároveň sa pripravuje na nasledujúcu vyučovaciu hodinu.

3.      Počas malých prestávok žiaci zostávajú v triede počas veľkej prestávky žiaci vychádzajú z tried.

4.      Počas veľkej prestávky sa žiaci zdržiavajú len v určených priestoroch školy. Akýkoľvek iný pohyb po areáli školy, mimo areálu školy, bez vedomia dozor konajúceho učiteľa je neprípustný.


 

IV. Starostlivosť o zdravie

1.      Akékoľvek poranenia, ktoré sa vyskytli žiakovi počas vyučovania alebo pri mimoškolskej akcii uporiadanej školou / výlety, exkurzie, .../ hlási triednemu učiteľovi.

2.      Každý žiak je povinný mať pri sebe alebo v triede vlastný uterák a mydlo.

3.      Je prísne zakázané nosiť do školy, prechovávať, používať alebo rozširovať drogy, nelegálne, omamné látky ohrozujúce zdravie ako i predmety ohrozujúce zdravie.

4.      V prípade, že sa žiak necíti zdravotne v poriadku počas vyučovania ohlási to ihneď vyučujúcemu alebo triednemu učiteľovi.

5.      K ochrane zdravia patrí aj správanie sa voči spolužiakom a dospelým osobám. Je prísne zakázané šikanovanie, psychické a fyzické násilie, ponižovanie osobnosti žiaka /nadávky, .../. Šikanovanie je trestný čin.

6.      Pri akomkoľvek zistení činností uvedených v bode 5 je žiak povinný oznámiť to pedagogickému pracovníkovi školy alebo vedeniu školy.

 

V. Starostlivosť o školské zariadenie, 
školské potreby, učebné pomôcky a učebnice

1.      Zariadenie tried, steny, lavice, školské stoličky, tabuľa, skrinky, odpadový kôš, učebné pomôcky, obrazy a iný materiál v škole sú hodnoty, ktoré slúžia aj iným žiakom na viac rokov. Preto sú ich povinní šetriť.

2.      Akékoľvek úmyselné poškodenie zariadenia školy, školských potrieb, školských pomôcok a učebníc spôsobuje škole finančné straty, ktoré musí nahradiť zákonný zástupca žiaka.


 

VI. Správanie sa žiakov na výletoch, exkurziách, športových akciách, na súťažiach a na iných mimoškolských akciách, organizovaných školou alebo na ktorých sa škola zúčastňuje

1.      Na mimoškolských aktivitách školy sa zúčastňujú žiaci len ak majú o ne záujem.

2.      Na mimoškolských aktivitách sa môžu zúčastňovať len žiaci, u ktorých je záruka disciplinovaného správania sa a bezpodmienečného dodržiavania pokynov učiteľa.

3.      Akákoľvek akcia mimo školy je organizačne náročná a vytvára zväčšené predpoklady pre možné zdravotné ohrozenie žiaka. Preto je nevyhnutné dodržiavať každý príkaz pedagogického pracovníka na akcii.

 

VII. Správanie sa žiakov mimo školy

1.      Za správanie sa žiakov mimo školy zodpovedá zákonný zástupca.

2.      Akékoľvek porušenie zákona, narušenie medziľudských vzťahov, konfliktov vyplývajúcich z problémov zo školy sú žiaci povinní hlásiť pedagogickým pracovníkom alebo vedeniu školy.

3.      Aj na verejnosti žiak reprezentuje školu, preto je povinný správať sa slušne ku zamestnancom školy, k dospelým osobám, ku spolužiakom a ostatným ľuďom.

4.      Každý žiak má právo požiadať pedagogického pracovníka o pomoc aj pri riešení svojich problémov mimo školy, informovať ho o možných prekážkach svojej prípravy na vyučovanie alebo o problémoch ohrozujúcich zdravý vývin svojej osobnosti.

 

VIII. Správanie sa žiakov v ŠKD

  1. V čase určenom na prípravu na vyučovanie si žiaci podľa pokynov starostlivo vypracujú úlohy, opakujú učivo.

  2. Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti je aj stravovanie žiakov. Žiaci prichádzajú do jedálne čistí, slušne sa správajú a správne stolujú. Po skončení obeda celé oddelenie odchádza z jedálne spoločne.

3. Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD uvedie rodič na zápisnom lístku. Prípadné zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje rodič písomne.

4. Aby sa nenarušovala výchovno-vzdelávacia činnosť, žiak môže byť, ak to nie je na zápisnom lístku uvedené, z ŠKD uvoľnený len na základe písomného oznámenia rodičov po obede. Inak až v čase od 15.00 hod. Z miesta konania môže byť žiak uvoľnený len na základe písomného súhlasu rodičov.

5. Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD je zakázané.

6. Pri hrách a iných činnostiach žiaci sú povinní dodržiavať bezpečnostné pravidlá.

7.    Zariadenie ŠKD, učebné pomôcky, hračky slúžia aj iným žiakom, preto sú ich povinní šetriť.

8.      Akékoľvek úmyselné poškodenie zariadenia ŠKD, hračiek, spôsobuje škole finančné straty, ktoré musí nahradiť zákonný zástupca žiaka.

 

Platný od 5. 9. 2011.

 

Na stiahnutie:

Školský poriadok.pdf (94 kB)