Dodatok č.3

Doplnenie kompetencií primárneho vzdelania

 

h.) finančnú gramotnosť

- Posúdenie významu trvalých životných hodnôt, zváženie vplyvu peňazí na ich zachovávanie a na základe toho vybranie a stanovenie životných priorít a východísk zabezpečenia životných potrieb.

- Používanie spoľahlivých informácií a rozhodovacích procesov osobných financiách

- Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných potrieb jednotlivca a rodiny. Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu

- Organizovanie osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie hotovosti

- Udržanie výhodnosti, požičiavanie za priaznivých podmienok a zvládanie dlhu

- Aplikácia rôznych investičných stratégií, ktoré sú v súlade s osobnými cieľmi

- Používanie primeraných stratégií riadenia rizík.

 

V Bretke, dňa 10.6.2012

 

Schválený školskou radou dňa 12.9.2012