Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

KANDIDÁTI PRE VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 23. marca 2024

 

1. Andrej DANKO, JUDr., 49 r., advokát, Bratislava 

2. Patrik DUBOVSKÝ, Mgr., PhD., 59 r., historik, Dunajská Streda 

3. Krisztián FORRÓ, 48 r., predseda politickej strany, Veľká Mača 

4. Štefan HARABIN, JUDr., 67 r., dôchodca, Bratislava 

5. Ivan KORČOK, Ing., 59 r., zahraničnopolitický poradca, Bratislava 

6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 47 r., predseda strany, Banská Bystrica 

7. Ján KUBIŠ, Dr. h. c. Ing., 72 r., odborný asistent, Bratislava 

8. Igor MATOVIČ, Mgr., 50 r., poslanec parlamentu, Trnava 

9. Milan NÁHLIK, Mgr., 48 r., policajt, Bratislava 

10. Peter PELLEGRINI, Ing., 48 r., poslanec parlamentu, Banská Bystrica 

11. Róbert ŠVEC, Mgr., 47 r., politológ, Nitra

HLASOVACÍ PREUKAZ 

Volič (občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku), ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky môže voliť vo volebnej miestnosti, v ktorej zozname voličov je zapísaný podľa miesta svojho trvalého pobytu. Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. 

Obec vydá hlasovací preukaz voličovi bezodkladne, najskôr však 45 dní predo dňom konania volieb, t.j. 7. 2. 2024. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá. 

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

osobne, najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 22. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 5. 4. 2024) v úradných hodinách obce (do 12.00 hod.). Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne. 

v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obce najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 14. 3. 2024), 

elektronicky (emailom) na adresu: obecbretka@gmail.com aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obce najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 14. 3. 2024). 

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi 

• meno a priezvisko, 

• rodné číslo, 

• štátnu príslušnosť, 

• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu), 

• adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz. 

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 22. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 5. 4. 2024). Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi 

• meno a priezvisko, 

• rodné číslo, 

• štátnu príslušnosť, 

• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu). 

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu, ktorú uviedol v žiadosti najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“. Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom. 

Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak len s hlasovacím preukazom. 

Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky (e-mailom). Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

 

V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne alebo prostredníctvom pošty na adresu: Obecný úrad, 980 46  Bretka 33. Ak sa politická strana rozhodla pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.

Elektronicky sa doručí oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ako sken, výlučne na adresu: obecbretka@gmail.com. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.

 

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti                                                                                 

Starostka obce Bretka Mária Vajda Susányi  na základe ustanovení § 8 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súvislosti s vykonaním vyhlásených volieb prezidenta SR 2024, deň 23. marca 2024, týmto :

u t v á r a m    volebný okrsok nasledovne

                                                                            

 počet okrskov : 1

 poradové číslo volebného okrsku : 1

 územný obvod okrsku : územie Obce Bretka

 

 u r č u j e m     volebnú miestnosť

 

počet miestností : 1

 miestnosť : veľká sála Kultúrneho domu

adresa miestnosti : Bretka č.33 , 980 46 Bretka

 

 

                                                                                                               Mária Vajda Susányi

                                                                                                                starostka obce

 
 

Zapisovateľka miestnej voľebnej komisie: Mgr. Görgeiová Renáta, tel.č.: 0908 963805, e-mail: grenata@centrum.sk
 

 

 

 
 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. vyhlásil
voľby prezidenta Slovenskej republiky

a určil deň ich konania

 

na sobotu 23. marca 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
určil deň konania druhého kola volieb

 

na sobotu 6. apríla 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 

 

Informácie pre voliča

Voľby
prezidenta Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu  23. 03. 2024  od 7:00 do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať

v sobotu  06. 04. 2024  od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

III

Právo byť volený

Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.

Prekážkou práva byť volený je

Ÿvýkon trestu odňatia slobody,

Ÿprávoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

Ÿpozbavenie spôsobilosti na právne úkony.