Výzva vlastníkov poľnohospodárskej pôdy

27.03.2019 13:56

Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor

upozorňuje a vyzýva
 
každého vlastníka poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“), nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „užívateľ“), aby zabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu podľa § 3 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, v zmysle ktorého je každý vlastník alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy povinný:
1. vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,
2. predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch,
3. zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí.
V roku 2019 budú kontroly zabezpečenia starostlivosti o poľnohospodársku pôdu vykonávané podľa vypracovaného harmonogramu. V zmysle právnych predpisov za porušenie povinnosti likvidácie a šírenia burín hrozia peňažné sankcie.
V roku 2019 budú kontroly zabezpečenia starostlivosti o poľnohospodársku pôdu vykonávané podľa vypracovaného harmonogramu. V zmysle právnych predpisov za porušenOkresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor
upozorňuje a vyzýva
každého vlastníka poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“), nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „užívateľ“), aby zabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu podľa § 3 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, v zmysle ktorého je každý vlastník alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy povinný:
1. vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,
2. predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch,
3. zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí.
V roku 2019 budú kontroly zabezpečenia starostlivosti o poľnohospodársku pôdu vykonávané podľa vypracovaného harmonogramu. V zmysle právnych predpisov za porušen