Lesy SR - verejná súťaž

29.05.2019 07:28

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Námestie SNP č. 8,  975 66  Banská Bystrica

vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na predaj:

 

 

 

  • Pozemok: Pozemok KN-C parc. č. 161/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2397 m2, katastrálne územie Bretka, okres Rožňava, zapísaný na LV č. 14

 

 

Súťažné podmienky sú zverejnené na stránke www.lesy.sk, prípadne si súťažné podmienky navrhovatelia osobne prevezmú, alebo písomne vyžiadajú na adrese: LESY Slovenskej republiky, š. p., generálne riaditeľstvo, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica.

Informácie k obchodnej verejnej súťaži je možné vyžiadať telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 do 14:00.

 

Kontaktná osoba: JUDr. Ing. Tomáš Lupták

                             Mobil:  +421 904 919 619

                             Tel. :     +421 48 43 44 265

                             e-mail:  sutaze@lesy.sk

 

 

 

 

Súťažné návrhy možno doručiť v lehote do 14.06.2019 do 12ºº hod. v súlade so súťažnými podmienkami. Lehota na oznámenie výsledkov súťaže je do 14.07.2019.

Prílohy na stiahnutie:

Súťažné podmienky

Kúpna zmluva