Archív článkov

Pozvánka na zasadnutie OZ

21.03.2017 09:22
Pozvánka   Na 1. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka, dňa 23. 3. 2017 o 16:00   Program: Otvorenie zasadnutia Určovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Schválenie programu zasadnutia Kontorla uznesení z posledného zasadnutia OZ. Rozpočet obce Bretka...

Návrh rozpočtu za rok 2017

07.03.2017 21:02
Návrh rozpočtu za rok 2017 na stiahnutie: príjmová časť, výdavková časť

Návrh - VZN č. 02/2017 o slobodnom prístupe k informáciám

03.03.2017 17:13
Návrh VZN o slobodnom prístupe k informáciám na stiahnutie

Návrh - VZN č. 01/2017 o správnych poplatkoch

03.03.2017 17:11
 Návrh VZN o správných poplatkoch na stiahnutie 

Opatrenia k ochrane lesov v roku 2017

02.03.2017 14:41
OPATRENIA  NA  ZABEZPEČENIE  OCHRANY  LESOV  PRED POŽIARMI  NA  ROK  2017   Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia na účely predchádzania vzniku požiarov v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi sú povinné v zmysle  § 4 ...

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

02.03.2017 14:22
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Obec Bretka, ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v zenní neskorších predpisov a §3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších...

Návrh rozpočtu 2016

16.11.2016 19:27
Návrh rozpočtu2016 (version 1).pdf (1087336)

Verejná vyhláška - voľba hlavného kontrolóra obce Bretka

27.07.2016 15:20
Obec Bretka       Verejná vyhláška       Obecné zastupiteľstvo v Bretke uznesením č. 04-26-7/2016 zo dňa  26.07.2016   v y h l a s u j e   § 11 ods. 4 písm. j) a   § 18a ods. 3  zák. SNR č. 369/1990 Zb....

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bretka

27.07.2016 15:17
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Bretka a uverejnené na internetovej stránke obce Bretke  dňa: 22.6.2016 , zvesený dňa : 10.7.2016 VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Bretka a uverejnené na internetovej stránke obce Bretke  dňa: 27.7.2016, zvesený dňa...

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

15.07.2016 14:05
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávného kraja" - oznámenie o vydaní.  Horeuvedený dokument si môžete stiahnuť: scan0005.pdf (805411) 
Záznamy: 41 - 50 zo 100
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>