Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bretka

23.06.2023 21:01
Pozvánka
 
na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bretka,
konaného dňa 29. 06. 2023 o 16:00 hod v zasadačke obecného úradu
 
Návrh programu zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ
5. Návrh na záverečného účtu obce za rok 2022
6. Diskusia
7. Záver
 
V Bretke, dňa: 23.06.2023
 
Mária Vajda Susányi
starostka obcePozvánka
 
na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bretka,
konaného dňa 29. 06. 2023 o 16:00 hod v zasadačke obecného úradu
 
Návrh programu zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ
5. Návrh na záverečného účtu obce za rok 2022
6. Diskusia
7. Záver
 
V Bretke, dňa: 23.06.2023
 
Mária Vajda Susányi
starostka obce