Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy v Bretke

04.12.2023 05:52

Číslo :  2023/BR/VK/001                                                                                             Bretka , 04.12.2023

Obec Bretka ako zriaďovateľ Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Bretka 56, 980 46 Bretka,

 

podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje

 

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky
Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Bretka 56, 980 46 Bretka

 

Predpoklady na činnosť vedúceho pedagogického zamestnanca a iné kritériá a požiadavky: (podľa § 9 až § 11 ods. 1 písm. a) a § 39 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“) a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov)

 • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti (§ 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.);
 • bezúhonnosť;
 • zdravotná spôsobilosť;
 • ovládanie štátneho jazyka;
 • znalosť právnych predpisov pre oblasť regionálneho školstva, osobitne pre základné školy;
 • riadiace a organizačné a komunikačné schopnosti;
 • znalosť práce s PC;
 • osobnostné a morálne predpoklady.

 

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré uchádzač predkladá do výberového konania:

 •    písomná žiadosť uchádzača o zaradenie do výberového konania,
 •    doklad o požadovanom dosiahnutom vzdelaní (overená fotokópia),
 •    doklady a osvedčenia o absolvovanom ďalšom vzdelávaní,
 •  potvrdenie o dĺžke pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca preukazujúce najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,
 •   štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením kontaktných údajov,
 •  lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu funkcie a činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca (§ 16 zákona č. 138/2019 Z.z.),
 •   čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti (§ 15 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.)
 •   čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 •   písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním a použitím osobných údajov uchádzača pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 •   čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov.

 

Ponúkaný plat:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

 

Predpokladaný nástup :  01.02.2024

 

Termín a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania so všetkými požadovanými dokladmi doručte v uzavretej (zalepenej) obálke osobne alebo poštou na adresu zriaďovateľa :

Obec Bretka, Obecný úrad, 980 46 Bretka 33.

Obálku označte heslom: Výberové konanie – riaditeľ ZŠ - Neotvárať!

Termín podávania prihlášok najneskôr: dňa 22.12.2023 do 12.00 hod. (rozhodujúce je razítko podateľne zriaďovateľa)

 

 Prihlášky doručené po uplynutí termínu pre ich doručenie sa do výberového konania nezaradia.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Termín a miesto konania výberového konania budú písomne radou základnej školy oznámené uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania, a to najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 

 

 

 

 

Mária Vajda Susányi
Starostka obce

Dokument na stiahnutie: VK ZŠ Bretka