Archív článkov

Pozvánka na XVI. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka

23.09.2021 08:46
Pozvánka Na zasadnutie komisie na vyhodnotenie OVS č. 3/2021, konaného dňa 28. 9. 2021 o 15:30 hod. v zasadačke obecného úradu (zasadnutie neverejné)     Pozvánka na XVI. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka, konaného dňa 28. 9. 2021 o 16:00 hod v zasadačke...

Návrh rozpočtu obce za rok 2021

23.09.2021 08:44
Návrh rozpočtu obce za rok 2021 PRíJMY VYDAVKY

Zhoršujúca epidemiologická situácia v okr. Rožňava

07.09.2021 12:56
V nadväznosti na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v okrese Rožňava v súvislosti s ochorením COVID-19 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave dôrazne neodporúča organizovanie akýchkoľvek hromadných podujatí, a to jednak fyzickými...

OVS 3/2021 Lom Bretka

30.08.2021 12:13
V e r e j n á    V y h l á š k a   Obec   B r e t k a so sídlom Obecný úrad,  Bretka č.33, 980 46 Bretka vyhlasuje podľa § 281 až 288  Obchodného zákonníka   OBCHODNÚ  VEREJNÚ  SÚŤAŽ č. 3/2021  na odplatný prevod...

Pozvánka

18.08.2021 08:47
Pozvánkana XV. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka,konaného dňa 24.08.2021 o 16:00 hod v zasadačke obecného úradu Návrh programu:1. Otvorenie zasadnutia2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice3. Schválenie programu zasadnutia4.Kontrola uznesení...

Výberové konanie Pedagogický asistent – Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola

09.08.2021 14:15
  Výberové konanie Pedagogický asistent – Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Bretka – Beretke 56 Obec Bretka ako zriaďovateľ Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Bretka 56 – Beretke 56 vyhlasuje výberové konanie na obsadenie...

Zámer predaja nepotrebného nehnuteľného majetku obce Bretka

28.07.2021 18:19
Obec Bretka v zastúpení Annou Giczeiovou starostkou obce na základe prijatého uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Bretka č. 5-27-07/2021 zo dňa 27.07.2021 v súlade s ustanoveniami §9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu vlastníctva...

Verejná vyhláška

28.07.2021 18:11
V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A   Obec B r e t k a   so sídlom Obecný úrad, Bretka č.33, 980 46 Bretka vyhlasuje podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ  na odplatný prevod vlastníckeho/spoluvlastníckeho podielu obce...

Pozvánka na XIV. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka

21.07.2021 09:59
  Pozvánka na XIV. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka, konaného dňa 27. 7. 2021 o 16:30 hod v zasadačke obecného úradu   Návrh programu: Otvorenie zasadnutia Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Schválenie programu zasadnutia Kontrola uznesení...

Verejná vyhláška - pozemkové úpravy

01.07.2021 10:49
Zvolenie ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Bretka
Záznamy: 1 - 10 zo 178
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>