Archív článkov

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Bretka

21.05.2018 17:53
Pozvánka   Na 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka, dňa 24. 5. 2018 o 16:00     Program: Otvorenie zasadnutia Určovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Schválenie programu zasadnutia Kontrola uznesení z posledného zasadnutia...

Návrh záverečného účtu obce Bretka za rok 2017

17.05.2018 15:29
Návrh záverečného účtu obce Bretka za rok 2017

Pozvánka na zasadnutie OZ

05.02.2018 16:41
  Pozvánka   Na 1. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka, dňa 7. 2. 2018 o 16:00   Program: Otvorenie zasadnutia Určovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Schválenie programu zasadnutia Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ. Schválenie...

Oznámenie o zmene strategického dokumentu

05.02.2018 15:39
Oznámenie o zmene strategického dokumntu "Regionálna integrovaná územná stratgia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja - zmena" - zaslanie. 

OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE KONTROLY A ZABRÁNENIA ŠÍRENIA AFRICKÉHO A KLASICKÉHO MORU OŠÍPANÝCH V POPULÁCII DIVIAČEJ ZVERI

16.01.2018 11:43
  Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia ŠÍrenia AFRICKÉHO A klasického moru oŠÍpanÝch v poPulácii diviačej zveri     Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava(ďalej len RVPS),príslušná podľa § 8 ods. 3 písm. e) v súlade s § 17 ods. 3...

Africký mor ošípaných (AMO)

11.01.2018 11:27
Africký mor ošípaných(AMO) u domácich ošípaných a diviakov   Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Bratislava   akútna, vysoko nákazlivá chorobadomácich ošípaných a diviakov prenosný priamym kontaktom s chorým alebo uhynutým zvieraťom,...

Správa o hodnotení strategického dokumentu Košického samosprávneho kraja

28.12.2017 19:55
 Dokument č. strany 1  Dokument č. strany 2

Informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca - asistent učiteľa

08.12.2017 14:41
Obec Bretka v zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca a zároveň    v y h l a s u j e ...

Pozvánka na zasadnutie OZ

24.11.2017 10:54
Pozvánka   Na tretie zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka, dňa 28. 11. 2017 o 16:00   Program: Otvorenie zasadnutia Určovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Schválenie programu zasadnutia Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ. Stav projektov –...

Verejné obstarávanie - Zvýšenie bezpečnosť a prevencia voči vandalizmu na verejných priestranstvách v obci Bretka“

06.11.2017 14:34
Zadanie zákazky podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní v zmysle  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo...
Záznamy: 1 - 10 zo 76
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>