Pozvánka

22.12.2023 08:16

 

Pozvánka

na  5 . zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bretka,

konaného dňa 28. 12. 2023  o 13:00 hod v zasadačke obecného úradu

 

Návrh programu zasadnutia:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu zasadnutia
  4. Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ
  5. Návrh Rozpočtu obce Bretka za rok 2023 – 2025
  6. Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  7. Záver

 

 

V Bretke, dňa: 22. 12. 2023

 

 

 

                                                                                                      Mária Vajda Susányi

                                                                                                          starostka obce