Pozvánka na 2. zasadnutie OZ

24.03.2023 19:53

 

Pozvánka

na  2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bretka,

konaného dňa 28. 03. 2023  o 16:00 hod v zasadačke obecného úradu

 

Návrh programu zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ
 5. Podmienky a súvisiaci sadzobník úhrad za krátkodobú výpožičku drobného hmotného majetku obce Bretka (prenájom miestnosti, výpožička  vybavenia (stoličky, stoly, riad, príbory, náradie a.i.)
 6. Požiadavka na trvalé uloženie ornice v predpokladanom objeme 80 tis. m3  v katastri obce Bretka
 7. Žiadosť o pridelenie nájomného bytu – žiadateľ Marta Dankóová
 8. Dom smútku – riešenie ozvučenia smútočného obradu pre vonkajšie priestory
 9. Požiadavka na poskytnutie podpory/príspevku (dotácie) pre Jednota dôchodcov Slovenska, miestna organizácia Tornaľa
 10. Staré byty, žiadosť Vojtecha Danka
 11. Zapojenie sa do prebiehajúcej výzvy MAS KRAS – projekt Rekonštrukcia , obnova mlyna
 12. Vodovod a čerpacia stanica – technický stav, postup a rozsah rekonštrukcie, potrebných oprav , spôsob a forma financovania
 13. Úprava sadzby dane z pozemkov
 14. Záver

 

 

V Bretke, dňa: 22. 03. 2023

 

 

 

                                                                                                     Mária Vajda Susányi

                                                                                                          starostka obce