Archív článkov

Pozvánka

22.06.2015 19:42
Pozvánka     Na 4. zasadnutie   obecného zastupiteľstva obce Bretka,   dňa 23. 6. 2015 o 17:00     Program:  1. Otvorenie zasadnutia  2. Určovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  3. Schválenie programu zasadnutia  4....

Návrh Záverečného účtu za rok 2014

31.05.2015 10:20
Návrh záverečného učtu za rok 2014: Návrh Záverečného účtu rok 2014.pdf (418558)

Oznámenie o strategickom dokumente

29.04.2015 23:03
Oznámenie o strategickom dokumente  „Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS)  Košického samosprávneho kraja“    podľa Zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení     I....

Dotazník pre tvorbu PHSR 2015 - 2020

13.04.2015 16:22
PHSR Dotazník pre tvorbu PHSR, pre programovacie obdobie 2015 - 2020. (Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja). Dotazník vyplňte a doručte na obecný úrad do 30 . 4. 2015 osobne, alebo emailom na emailovú adresu obecbretka@centrum.sk Viac tu: https://www.obec-bretka.eu/samosprava/phsr/

Pozvánka

02.04.2015 17:02
Pozvánka   Na 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka, dňa 7. 4. 2015 o 16:00   Program: Otvorenie zasadnutia Určovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Schválenie programu zasadnutia Kontorla uznesení z posledného zasadnutia OZ v roku...

VZN o verejnom poriadku

27.03.2015 13:14
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa: 27. 3. 2015 . Návrh VZN zvesený z úradnej tabule dňa: Návrh zverejnený na webstránke: 27. 3. 2015          Obecné zastupiteľstvo v Bretke na základe § 6 a § 11 ods. 4 písm. g.§ 4 osd. 3 písm.n) zákona č. 369/1990 Zb....

V Z N o používaní pyrotechnických predmetov na zábavné a oslavné účely na území obce BRETKA

26.03.2015 20:08
N á v r h   O B E C   B R E TKA   v súlade s ustanovením § 6 ods.1 a § 11 ods. 4 písm.g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 10 Vyhlášky 536/1991 Zb. Slovenského banského úradu a § 1 Nariadenia vlády SR č. 398/1999 Z.z. vydáva   V...

Óvodai beiratkozás - Zápis do školky

24.02.2015 18:02
F E L H Í V Á S   -   O Z N Á M E N I E     Az óvoda igazgatósága felhívja a szüők figyelmét, hogy: Az óvodába való beíratkozásra a 2015/2015-os iskolai évre  2015. február 16.-tól 2015. március 16.-ig lessz lehetséges az iskola épületében.   Agócs...

Opatrenie

24.02.2015 17:46
Na stiahnutie Opatrenia, KMO č.k. 2015 000040.pdf (697127)

VZN č.: 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Bretka

19.02.2015 13:20
VZN č.: 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Bretka   VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa : 02.02.2015 VZN zvesený z úradnej tabule dňa : 17.02.2015 Právoplatné od:...
Záznamy: 141 - 150 zo 172
<< 13 | 14 | 15 | 16 | 17 >>