Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola a Materskej školy - Óvoda

29.05.2020 12:09

 

Rozhodnutie zriaďovateľa o  otvorení

Základnej školy  s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola a

Materskej školy - Óvoda  

 

V súvislosti s uvoľňovaním opatrení Vlády SR na zastavenie šírenia ochorenia COVID – 19 a na základe Rozhodnutia Ministerstva  školstva, vedy, výskumu a športu Číslo: 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22. mája 2020 podľa § 150 ods. 8 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 ktorým rozšíril výnimku z uzatvorenia zariadení pre deti a mládež podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. nariadeného opatrením č.OLP/4083/2020 z 19. 5. 2020  ktorým sa  s účinnosťou od 1. júna 2020 obnovuje školské vyučovanie, ak tak rozhodne zriaďovateľ.  

 

Obec Betka ako zriaďovateľ  Základnej školy s vjm – Alapiskola a Materskej školy - Óvoda

rozhodla od 1. júna 2020 obnoviť školské vyučovanie

 

 1. v materskej škole
 2. v základnej škole

v obmedzenom režime.

 

Pri otvorení škôl navrhujem dodržiavať nasledovné organizačné pokyny do konca školského roku 2019/2020:

 1. Prevádzka ZŠ a MŠ:                       8:00 – 12:00

Nebude poskytnutá strava, ŠKD bude bez prevádzky.

 1. Riaditelia majú zabezpečiť dôkladné čistenie a dezinfekciu priestorov pred otvorením.
 2. Riaditelia majú vypracovať pokyny, upravujúce podmienky základnej a materskej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020 vo veciach:
 • prevádzky a vnútorného režimu základnej školy a materskej školy detí do konca školského roku 2019/2020,

 

 • podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov.
 1. Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečia pedagogickí zamestnanci.
 2. Ostatné činnosti v škole (najmä upratovanie) zabezpečia nepedagogickí zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID – 19.
 3. Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania.
 4. Riaditelia zabezpečia každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty žiakov každej skupiny pedagogickým zamestnancom alebo iným povereným zamestnancom bezdotykovým teplomerom pri vstupe do základnej alebo do materskej školy.
 5. V prípade podozrenia na ochorenie COVID – 19 v ZŠ alebo v MŠ, riaditeľ bezodkladne hlási vzniknutú situáciu zriaďovateľovi.
 6. Riaditelia majú postupovať na základe vydanej dokumentácie: Organizácia a podmienky prevádzky základných škôl a materských škôl zo dňa 22.05.2020.

 

 

V Bretke, dňa 29. 5. 2020                                                       

 

 

 

 

 

 

 

...............................................

                                                                                                              Starosta obce