Oznámenie RÚZV

18.03.2020 10:47

1. Problematika vystavovania ľudských pozostatkov osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazená novým koronavírusom (SARS-CoV-2), verejnosti na pohrebnom obrade

       Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu a možné riziko prenosu infekcie na pozostalých je potrebné zabezpečiť, aby sa účastníci obradu vyhýbali priamemu kontaktu s telom osoby, u ktorej bol v čase úmrtia potvrdený výskyt ochorenia COVID-19 alebo osoby, u ktorej existuje podozrenie, že bola v čase úmrtia nakazená novým koronavírusom (SARS-CoV-2).  V uvedenej súvislosti je potrebné účastníkov obradu upozorniť, aby sa takýchto ľudských pozostatkov nedotýkali a chránili sa ochrannou rúškou alebo ponechať rakvu s ľudskými pozostatkami uzavretú.

2.  Problematika spôsobu pochovania osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazená novým koronavírusom (SARS-CoV-2)

        S ohľadom na charakter ochorenia COVID-19 v súčasnosti neexistuje dôvod obmedzovať spôsob pochovania takýchto ľudských pozostatkov. Okrem spopolnenia takýchto pozostatkov v krematóriu je podľa nášho názoru možné aj ich pochovanie do hrobu, resp. hrobky.   

3.  Problematika organizovania pohrebných obradov, resp. poslednej rozlúčky v súvislosti s rozhodnutím, ktorým je v súčasnosti obmedzené organizovanie hromadných podujatí

       Na základe výskytu ochorení COVID-19, ktoré boli laboratórne potvrdené Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky existuje vysoké riziko, že v súvislosti s konaním hromadných podujatí, kedy dochádza k stretnutiu väčšieho počtu ľudí, môže dôjsť k ďalšiemu šíreniu tohto ochorenia.  Opatrenie týkajúce sa zákazu hromadných podujatí je jedným z najefektívnejších opatrení na zabránenie vzniku epidémie a je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike.

Ústredný krízový štáb, ktorý je koordinačným orgánom vlády Slovenskej republiky na riešenie krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu s účinnosťou od 10.3.2020 zakázal organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy po dobu 14 kalendárnych dní.  Ďalšie podrobnosti o tejto problematike je možné nájsť v priebežne zverejňovaných informáciách na internetovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR:  https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153.

Pokiaľ ide o také spoločenské obrady, ktoré nie je možné odložiť (ako napr. pohrebný obrad) je potrebné dodržiavať nasledovné zásady:

-  tam, kde je to možné, prednostne usporadúvať obrady v exteriéroch,

- obrady usporadúvať iba pre skupiny s čo najmenším počtom osôb, t. j. obmedziť rozsah účastníkov výlučne na blízke osoby, resp. najbližších príbuzných (cca do 10 osôb),

- z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia.

        V súvislosti s organizáciou pohrebného obradu je zároveň potrebné utvárať podmienky a vhodnou formou (napríklad prostredníctvom oznamu umiestneného pri vstupe do priestorov obradu) verejnosť informovať o potrebe dodržiavať vzájomné odstupy medzi sediacimi, resp. stojacimi osobami, ktoré nie sú z jednej domácnosti, na vzdialenosť aspoň 1,5 metra, dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), minimalizovať priamy kontakt medzi účastníkmi vo forme podávania rúk, vzájomného objímania a pod.

      V záujme predchádzania šírenia tohto ochorenia je potrebné vnútorné priestory, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu účastníkov obradu (vstupné haly, obradné siene a pod.) pravidelne vetrať a ich povrchy, ktoré prichádzajú do kontaktu s účastníkmi pohrebných obradov, pravidelne dezinfikovať prostriedkami s virucídnymi účinkami (podľa potreby, resp. aspoň 1 x denne).

       

 

Ozn