Archív článkov

Odporúčanie v súvislosti s potvrdením výskytom COVID-19 na Slovensku

10.03.2020 07:32
V dôsledku potvrdeného výskytu ochorenia COVID-19 na Slovensku, vydáva Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave pre všetky zariadenia pre deti a mládež v územnom obvode Rožňava nasledovné odporúčania: · Dodržiavať zvýšený protiepidemiologický režim (zabezpečiť...

Verejná vyhláška ÚVZSR ohľadne COVID - 19

09.03.2020 12:04
Verejná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadeni opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podl'a paragrafu 48 ods. 4 pism. e) zákona č. 35512007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o...

2020-as parlamenti választások eredménye Beretke Községben

01.03.2020 11:56
2020-as parlamenti választások eredménye Beretke Községben   Bejegyzett szavazók: 309 Leadott voksok száma: 177 Leadott borítékok száma: 177 Leadostt érvényes szavazatok száma: 175   Listákra leadott érvényes szavazatok száma politikai pártok, politikai mozgalmak és koaliciók...

Výsledky volieb do NR SR 2020 v obci Bretka

01.03.2020 11:39
Výsledky volieb do NR SR 2020 v obci Bretka   Počet voličov zapísaných v zozname voličov - 309 Počet voličov, ktorí sa  zčastnili na hlasovaní - 177 Počet voličov, ktorí odovdzali obádlku - 177 Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny - 0 Počet platných odovzdaných hlasov -...

Výpočet vytriedenia komunálných odpadov

10.02.2020 11:17
Výpočet  vytreidenia komunálnych odpadov obce Bretka    

Návrh - Prevádzkový poriadok - Dom smútku

15.01.2020 12:01
      Návrh - PREVÁDZKOVÝ PORIADOK             Názov zariadenia :      Dom smútku Bretka   Prevádzkovateľ :         Obec Bretka   Číslo telefónu :   ...

Návrh VZN o o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Bretka

15.01.2020 11:50
Návrh VZN o o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Bretka    Návrh  VZN  vyvesený  na  úradnej  tabuli  a na webovej stránke obce Bretka,  dňa  15. 1. 2020, a zvesený dňa:   VZN vyhlásené: vyvesením na úradnej tabuli...

POZOR! Zmena spojov EUROBUS

12.12.2019 09:23
Od 15.12.2019 bude zachádzka do Bretky na spoji 808448/8 o 8:00 z Tornale do Rožňavy vykonávaná len po predchádzajúcej telefonickej objednávke od cestujúcich!   Nové spoje na Trase ROŽŇAVA - TORNAĽA NOVÉ SPOJE NA TRASE ROŽŇAVA - TORNAĽA od 15.12.2019 (obec Bretka) eurobus a.s. Košice, DZ...

Pozvánka na 8. zasadnutie OZ

12.12.2019 08:00
Pozvánka Na VIII. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka, dňa 16. 12. 2019 o 16:00   Návrh programu: Otvorenie zasadnutia; Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice; Schválenie programu zasadnutia; Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ; Úprava rozpočtu...

Dodatok č. 1 k VZN č 1/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bretka

28.11.2019 11:10
          N Á V R H   - DODATOK č. 1 k VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE BRETKA č. 1/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce...
Záznamy: 121 - 130 zo 240
<< 11 | 12 | 13 | 14 | 15 >>