Oznámenie o vyhlásení výberového konania

27.11.2020 14:44

 

 

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

 

Obecný úrad Bretka, 33, 980 46  Bretka

 

 

vyhlasuje výberové konanie na

 

 • 1 pracovnú pozíciu terénneho asistenta (TA COVID)

 

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa  11. 12. 2020 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky obecného úradu na Obecnom úrade Obce Bretka.

 

Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu obecného úradu.

 

Žiadosť je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie NP COVID MRK - NEOTVÁRAŤ“.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 8/12/2020 (rozhodujúcou pre zaradenie do výberového konania bude dátum pečiatky doručovacej pošty na obálke).

 

Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po stanovenom termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

 

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • žiadosť, ,
 • životopis uchádzača (formát Europass),
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
 • vyhlásenie o bezúhonnosti (vybratý uchádzač následne doručí aj výpis z registra trestov).

 

Minimálne kvalifikačné predpoklady pre pozíciu Terénny asistent  COVID:

 1. ukončené neúplné stredoškolské vzdelanie resp. nižšie stredné odborné vzdelanie.

 

Suma základnej zložky mzdy: 642,00 EUR

 

Výberové kritériá na pozíciu terénny asistent TA COVID:

 

 1. Objektívne preukázateľné skúsenosti s prácou s cieľovou skupinou, napríklad pôsobenie v   komunitách  postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením v rámci poskytovania sociálnych služieb, v komunitných aktivitách, dobrovoľníckych alebo misijných aktivít alebo pobytom v komunitách postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením (do tohto kritéria sa nezapočítava účasť na organizovaní aktivačných prác alebo administratívna práca a podobné činnosti, aj keď boli vykonávané v kontakte s príslušníkmi cieľovej skupiny).

 

 1. Pracovné skúsenosti, prax v oblasti sociálnej práce, prípadne práce v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky).
 2. Odporúčanie a pracovné  hodnotenie od  predchádzajúcich  zamestnávateľov  alebo organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.
 3. Znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a pod.)
 4. Znalosť cieľovej skupiny (pobyt v nej a pod.).
 5. Bezúhonnosť.

 

Každý úspešný uchádzač na pozíciu terénny asistent, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní na uvedenú pozíciu musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Pred podpisom pracovnej zmluvy doručí výpis registra trestov, nie starší ako 3 mesiace od dátumu realizovania výberového konania.

 

Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu. Neúspešných kandidátov už obec nebude kontaktovať.

 

Miestom výkonu práce je: rómska osada v obci Bretka a kancelária v priestoroch Obecného úradu

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je:

17/12/2020

 

Popis práce Terénneho asistenta COVID:

 • komunikácia s obyvateľmi MRK a obcou za účelom zberu údajov o základných životných potrebách (voda, strava, prevencia, bývanie, komunikácia a informovanosť)
 • zabezpečenie adresnej a cielene poskytovanej podpory krízovým tímom
 • sprostredkovanie informácií spojených s COVID 19 z verejných inštitúcií smerom k obyvateľom MRK, obci a projektovému tímu
 • distribúcia informačných manuálov a brožúr s cieľom zvýšiť osvetu pre ochorenie COVID 19 a iné pandémie (ako jej predchádzať a ako sa správať)
 • denné monitorovanie situácie v pričlenenej MRK, počet navrátilcov zo zahraničia, ich situácia a bývanie v MRK 
 • informovanie o priebehu a spôsobe karantény, pomáha obyvateľom oboznámiť ich s postupmi  
 • pomoc obci pri zabezpečovaní výstupného akčného krízového plánu obce (postup v druhej vlne COVID 19 alebo inej pandémie)
 • pomoc pri výkone opatrení v oblasti primárnej prevencie a zdravotnej osvety v súvislosti s ochorením COVIV-19 (pri testovaní, distribúcii rúšok, atď.)
 • vedenie terénneho denníka činností, vrátane dochádzky

 

 

 

 

 

Zásada nediskriminácie:

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní je zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, roku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje  zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

 

 

Dokument na stiahnutie: 

Oznámenie