V Bretke, dňa 26. 7. 2018

Čiastočná rekonštrukcia Starej huty v Bretke

 

Zámer

Lokalizácia: katastrálne územie obce Bretka, okres Rožňava, 1,2 km severne od obce, č. parcely KN-C 1280/3 a 1425 (lesné pozemky). Na ľavom brehu riečky Muráň sa nachádzajú ruiny starej huty z 18. storočia na ploche cca 5000m2. Po pravej strane riečky vedie trasa súčasného náučného chodníka.
 
Účel prác: čiastočné rekonštruovať kamenné múry starej huty a vysokej pece tak, aby sa lokalita v budúcnosti mohla napojiť na existujúci náučný chodník Prielomu Muráňa.
 
Stručný opis prác: ruiny starého muriva budov a pece očistiť od náletov a sutín. Steny opraviť a zakonzervovať tak, aby sa nezosúvali a nerozpadali. V prípade dostatku finančných prostriedkov vymurovať pec do pôvodného tvaru a lokalitu označiť náučnou tabuľou. Na pravom brehu riečky Muráň (pri náučnom chodníku) postaviť drevený altánok s lavičkami. 
 
Predpokladané náklady realizácie: 35 000,00 EUR
 
Úloha: vyhotoviť zjednodušenú projektovú dokumentáciu na opísané práce s orientačným rozpočtom pre účely získania finančných prostriedkov z fondu Leader.