VEC: Zadávanie zákazky s výzvou na predloženie ponuky: zákazka na uskutočnenie stavebných
prác s názvom: „Rekonštrukcia materskej školy v obci Bretka“ -
- V ý z v a n a p r e d l o ž e n i e p o n u k y
Obec Bretka, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní" alebo „ZoVO") na verejné obstarávanie zákazky na
uskutočnenie stavebných prác s názvom: „Rekonštrukcia materskej školy v obci Bretka“
zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní, týmto vyzýva oprávnených zhotoviteľov
(potencionálnych záujemcov) na predloženie ponuky pre daný predmet zákazky.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní
 
Obec Bretka,
 
Adresa : OcÚ, Bretka 33, 980 46 Bretka
Štatutárny zástupca : Anna Giczeiová, starostka obce
Kontaktná osoba : Anna Giczeiová, starostka obce
IČO : 00 590 754
DIČ : 2021132696
IČ DPH : Neplatca DPH
Tel. : +421 (0) 47 / 552 29 56
Mobil : +421 (0) 907 807 262
E-mail : obecbretka@centrum.sk
www : www.obec-bretka.eu
Bankové spojenie : Prima banka Žilina , pobočka Rožňava
Číslo účtu : 7865131001/5600
IBAN : SK17 5600 0000 0078 6513 1001
(tieto údaje musia byť súčasťou ZoD)
2. Predmet zákazky - verejného obstarávania:
Predmetom ponuky a zákazky je uskutočnenie stavebných prác s názvom: „Rekonštrukcia
materskej školy v obci Bretka“.
3. Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky:
Jedná sa o realizáciu stavebných prác v zmysle technickej správy – rozdelených do dvoch
celkov- objektov a to :
Objekt : Oprava strechy;
Objekt: Ostatné stavebné úpravy
(viď. Príloha č. 1 _ Technická správa a súvisiace výkresy v prílohe)
Realizácia stavebných prác v stanovenom rozsahu, ktoré budú záujemcovia oceňovať sú
podrobne popísané v priloženom výkaze výmer (príloha č.2 výzvy) .
 
Strana 2 z 5
 
Číselný znak stavebných prác zo spoločného slovníka obstarávania CPV):
45261000-4 Montáž strešných konštrukcií a súvisiace práce a pokrývačské práce
45261300-7 Klampiarske práce a montáž odkvapových žľabov
45261910-6 Opravy striech
45262100-2 Lešenárske práce
45262500-6 Murovanie a murárske práce
45262600-7 Rôzne špecializované remeselné stavebné práce
45300000-0 Stavebno-inštalačné práce
45330000-9 Kanalizačné a sanitárne práce
45410000-4 Omietkarské práce
45421130-4 Montáž dverí a okien
45431000-7 Dláždenie a obkladanie
45442100-8 Maliarske a natieračské práce
Miesto realizácie stavebných prác:
Obec Bretka – intravilán obce.
Pokiaľ niektoré technické špecifikácie predmetu zákazky - Výkaz výmer / Rozpočet (predmetné
položky) odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť
alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo vylúčeniu
určitých záujemcov alebo výrobkov prác, záujemca môže tieto špecifikácie nahradiť v ponuke
ekvivalentnými (porovnateľnými) s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami.
Uchádzač je povinný oceniť každú jednu položku výkazu výmer a zároveň sa zakazuje
akokoľvek pozmeňovať výkaz výmer.
4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Zmluva o dielo (ďalej len „ZoD"), ktorá bude uzavretá s úspešným uchádzačom v lehote
viazaností ponúk, v zmysle vzoru z prílohy č.3 tejto výzvy.
5. Predpokladaná hodnota zákazky:
na celý predmet zákazky v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie oceneného výkazu
výmer , cenníkov a obdobných realizácií stavebných prác je 58.102,27 € bez DPH.
6. Miesto a termín alebo lehota dodania predmetu zákazky (lehota na uskutočnenie
stavebných prác alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy):
postupná realizácia stavebných prác so začiatkom po podpise a následnom nadobudnutí
účinnosti ZoD; zabezpečení finančných prostriedkov na realizáciu a až po odovzdaní
staveniska objednávateľom zhotoviteľovi (predpoklad koniec 07-08/2018), s predpokladaným
ukončením objektu: Ostatné stavebné úpravy najneskôr do 20.09.2018, objektu Oprava
strechy najneskôr do 12/2019.
7. Financovanie predmetu zákazky:
Predmet zákazky bude financovaný prednostne z prostriedkov grantu od Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. Budapest, prostriedkov rozpočtu obce prípadne iných zdrojov.
Verejný obstarávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok alebo zálohu na základe písomnej
požiadavky. Preddavok, záloha musí byť písomne zmluvne dojednaná a zúčtovaná do
stanoveného termínu v súlade s ustanoveniami § 19 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Zhotoviteľ bude mať právo na fakturáciu po celkovom ukončení daného objektu stavebného
diela a prevzatí objednávateľom. Minimálna lehota splatnosti faktúry sa stanovuje na 30 dní
odo dňa jej vystavenia.
8. Lehota na predloženie ponuky:
do 31.07.2018 do 11:00 hod.
 
Strana 3 z 5
 
9. Miesto predloženia ponuky:
ponuku doručiť na adresu podľa bodu 1. tejto výzvy, do kancelárie starostu obce, resp.
podateľne. Elektronicky na adresu obecbretka@centrum.sk .
10. Spôsob predloženia ponuky:
ponuku doručiť v listinnej forme poštou alebo osobne do predpísaného miesta, alebo
elektronicky emailovou správou na e-mailovu adresu : obecbretka@centrum.sk do lehoty na
predloženie ponuky.
11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia
ponúk:
kritériom na vyhodnotenie ponúk je: ponuková cena celkom s DPH v €, resp. konečná
cena na celý predmet zákazky = 100%.
Najnižšia ponuková cena spolu s DPH 20%, resp. konečná cena, v porovnaní s ponukovými
cenami všetkých vyhodnocovaných uchádzačov, bude podklad pre určenie úspešného
uchádzača.
Ponuková cena celkom predmetu zákazky musí byť nižšia ako zákonom stanovený finančný
limit pre tento postup zadávania zákazky.
Pokiaľ by verejný obstarávateľ musel zrušiť použitý postup zadávania zákazky, upovedomí o
tom všetkých uchádzačov s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní
zákazky na pôvodný predmet zákazky.
12. Pokyny na vypracovanie a zostavenie ponuky:
- ponuku vypracovať a predložiť v štátnom jazyku (slovenskom) , v písomnej (listinnej) forme v
jednom originály alebo úradne osvedčenej kópii, alebo v scan-e ako prílohu mailovej správy;
- ponuku predložiť na celý predmet zákazky, nie iba na určité časti stavebných prác;
- každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku;
- predložiť variantné riešenia sa neumožňuje;
- v uzavretom obale s uvedením adresáta (verejného obstarávateľa); obchodného mena a
sídla uchádzača alebo miesta podnikania uchádzača; s označením „Súťaž –
NEOTVÁRAŤ!" a s heslom súťaže: „Rekonštrukcia MŠ“.
- E-mailom na adresu obecbretka@centrum.sk s prilohou (vyplnenou nascanovanou
navratkou), v predmete správy uveďte : „Cenová ponuka – Rekonstrukcia MS“
13. Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
Požadujeme, aby ponuka obsahovala predpísané odpovede, údaje a prílohy uvedené
v prílohe č.4 tejto výzvy „Návratke“.
Návrhy na plnenie jednotlivých kritérií sa spracovať formou nižšie uvedenej tabuľky, resp.
formou, ktorá zodpovedá nižšie uvedenej tabuľke:
objekt : Oprava strechy ........................................ Є
objekt : Ostatné stavebné úpravy ........................................ Є
Cena bez DPH za celý predmet
zákazky: ........................................ Є
Hodnota DPH: ........................................ Є
Cena vrátane DPH za celý predmet
zákazky: ........................................ Є
 
Strana 4 z 5
Od úspešného uchádzača bude následne verejný obstarávateľ požadovať pred podpisom
zmluvy ďalšie doklady:
a) Doklad o oprávnení podnikať alebo dokladom o zapísaní v profesijnom zozname
vedenom profesijnou organizáciou. U právnických osôb výpis z obchodného registra,
u fyzických osôb výpis zo živnostenského registra, alebo iné oprávnenie vydané podľa
osobitných predpisov (originál, resp. overenú kópiu)
Úspešný uchádzač predloží návrh ZoD v zmysle výzvy objednávateľa na základe výsledkov
vyhodnotenia ponúk .
Úspešný uchádzač do návrhu zmluvy doplní len :
- svoje identifikačné údaje;
- ponukovú cenu predmetu zákazky v požadovanom členení;
- podiel plnenia zo zmluvy, ktorý bude uchádzač zabezpečovať subdodávateľsky;
- titul, meno a priezvisko stavbyvedúceho;
- ZoD podpíše štatutárny orgán uchádzača alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača
alebo iný zástupca uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových
vzťahoch.
Úspešný uchádzač predloží návrh Zmluvy o dielo 3x v tlačenej forme v originálnom
vyhotovení, podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo členom štatutárneho orgánu
uchádzača alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v
záväzkových vzťahoch. Oprávnenie na podpísanie zmluvy bude kontrolované a porovnávané
napr. z výpisom z obchodného, resp. živnostenského registra alebo iným relevantným
dokladom, z ktorého je zrejmé, že osoba podpisujúca zmluvu je oprávnená k tomuto úkonu.
Návrh zmluvy, následne aj zmluvu musí uchádzač považovať za verejnú zmluvu, t.j.
napríklad verejne sprístupnenú na webovej stránke verejného obstarávateľa a prípadne v
centrálnom registri zmlúv.
13. Otváranie ponúk:
Neverejné
31.07.2018 o 13:00 hod. v kancelárii starostu obce.
14. Postup pri otváraní ponúk, pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti a pri
vyhodnotení ponúk:
A) v rámci neverejného otvárania ponúk verejný obstarávateľ vykoná min. nasledovné úkony:
- skontroluje zaprotokolovanie ponúk v súlade s podacím denníkom. Pri preberaní ponúk je
pracovník verejného obstarávateľa povinný na vonkajšiu obálku/obalu ponuky uviesť dátum
a čas prevzatia ponuky, prípadne č.j. po zaprotokolovaní do podacieho denníka, pečiatka a
podpis osoby preberajúcej ponuku
- skontroluje, či predložené ponuky boli doručené v lehote na predkladanie ponúk. Ponuky
uchádzačov predložené po lehote na predkladanie ponúk, po ofotení ich vonkajšej
obálky/obalu, vráti neotvorené späť uchádzačom,
- skontroluje správnosť uchádzačovho označenia vonkajšej obálky/obalu ponuky/ponúk
- označí poradovým číslom vonkajšiu obálku/obal, vytlačenú e-mailovú správu ponuky
uchádzača v tom poradí, v akom boli ponuky predložené
- skontroluje neporušenosť vonkajších obálok/obalov ponúk
- v predpísanom dátume a čase na otváranie ponúk oprávnená (poverená) osoba verejného
obstarávateľa postupne otvorí vonkajšie obálky/obaly ponúk v tom poradí v ktorom boli
doručené verejnému obstarávateľovi
- obsah ponuky, prílohu e-mailovej správy označí príslušnými poradovými číslami zhodnými s
číslami na obálkach/obaloch ponúk vytlačených
- zverejní presné obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania uchádzača a jeho návrh na
plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk, nakoľko sa dá vyjadriť číslicou
B) v rámci neverejného posúdenia splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
verejný obstarávateľ vykoná min. nasledovné úkony:
 
Strana 5 z 5
- oprávnená osoba verejného obstarávateľa vyhodnotí postupne predložené ponuky, či
spĺňajú predpísané podmienky účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s výzvou na
predloženie ponuky a zákonom o verejnom obstarávaní;
- vyhodnotí, či niektorý z uchádzačov bude písomne požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie
predložených dokladov ponuky;
- vyhodnotí, ponuky ktorých uchádzačov postupujú do fázy vyhodnotenia ponúk;
- vyhodnotí, ponuky ktorých uchádzačov, resp. ktorí uchádzači budú vylúčení z verejného
obstarávania s uvedením dôvodov ich vylúčenia;
C) v rámci neverejného vyhodnotenia ponúk na základe predpísaných kritérií na vyhodnotenie
ponúk verejný obstarávateľ vykoná min. nasledovné úkony:
- vyhodnotí ponuky, ktoré postúpili do fázy vyhodnotenia ponúk na základe kritéria na
vyhodnotenie ponúk. Najnižšia ponuková cena spolu s DPH 20%, resp. konečná cena, v
porovnaní s ponukovými cenami všetkých vyhodnocovaných uchádzačov, bude podklad pre
určenie úspešného uchádzača;
- určí poradie úspešnosti ponúk s odôvodnením ich umiestnenia.
Z uvedeného postupu bude vypracovaná Zápisnica z otvárania ponúk, z vyhodnotenia
posúdenia splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a z vyhodnotenia ponúk.
Verejný obstarávateľ bezodkladne písomne, oznámi všetkým uchádzačom, výsledok
vyhodnotenia ponúk.
Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma a uzavrie s ním zmluvu v s súlade s
jeho predloženou ponukou, podmienok vyhláseného verejného obstarávania a ustanovení
príslušných právnych predpisov, v lehote viazanosti ponúk. Neúspešným uchádzačom
oznámi, že neuspeli s uvedením dôvodov neprijatia ich ponúk a s uvedením identifikácie
úspešného uchádzača.
16. Lehota viazanosti ponúk: do 31.10.2018.
17. Osoba určená pre komunikáciu so záujemcami a uchádzačmi:
za verejného obstarávateľa: Anna Giczeiová, starostka obce (mobil: +421 907 807 262)
18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
- verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzači predložili ponuky v súlade s touto výzvou a
zákonom o verejnom obstarávaní;
- všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky, účasťou vo verejnom
obstarávaní znáša uchádzač, bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému
obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
S úctou
 
Anna G i c z e i o v á

Rekonštrukcia materskej školy v obci Bretka

  Bretke , dňa 20.07.2018

 

 

Zadávanie zákazky s výzvou na predloženie ponuky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác s názvom:

Rekonštrukcia materskej školy v obci Bretka“

 

 V ý z v a     n a     p r e d l o ž e n i e     p o n u k y

 

Obec Bretka, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní" alebo „ZoVO") na verejné obstarávanie zákazky na uskutočnenie stavebných prác s názvom:Rekonštrukcia materskej školy v obci Bretka“ zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní, týmto vyzýva oprávnených zhotoviteľov (potencionálnych záujemcov) na predloženie ponuky pre daný predmet zákazky.

2.  Predmet zákazky - verejného obstarávania:

Predmetom ponuky a zákazky je uskutočnenie stavebných prác s názvom:Rekonštrukcia materskej školy v obci Bretka“.

 

3. Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky:

Jedná sa o realizáciu stavebných prác v zmysle technickej správy – rozdelených do dvoch celkov- objektov a to :

Objekt : Oprava strechy;

Objekt: Ostatné stavebné úpravy

(viď. Príloha č. 1 _ Technická správa a súvisiace výkresy v prílohe)

Realizácia stavebných prác v stanovenom rozsahu, ktoré budú záujemcovia oceňovať sú podrobne popísané v priloženom výkaze výmer (príloha č.2 výzvy) .

 

Číselný znak stavebných prác zo spoločného slovníka obstarávania CPV):

45261000-4    Montáž strešných konštrukcií a súvisiace práce a pokrývačské práce

45261300-7    Klampiarske práce a montáž odkvapových žľabov

45261910-6    Opravy striech

45262100-2    Lešenárske práce

45262500-6    Murovanie a murárske práce

45262600-7    Rôzne špecializované remeselné stavebné práce

45300000-0    Stavebno-inštalačné práce

45330000-9    Kanalizačné a sanitárne práce

45410000-4    Omietkarské práce

45421130-4    Montáž dverí a okien

45431000-7    Dláždenie a obkladanie

45442100-8    Maliarske a natieračské práce

 

 Miesto realizácie stavebných prác:

Obec Bretka – intravilán obce.

 

Pokiaľ niektoré technické špecifikácie predmetu zákazky - Výkaz výmer / Rozpočet (predmetné položky) odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo vylúčeniu určitých záujemcov alebo výrobkov prác, záujemca môže tieto špecifikácie nahradiť v ponuke ekvivalentnými (porovnateľnými) s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami.

Uchádzač je povinný oceniť každú jednu položku výkazu výmer a zároveň sa zakazuje akokoľvek pozmeňovať výkaz výmer.

 

3 tejto výzvy.

 

6.    Miesto a termín alebo lehota dodania predmetu zákazky (lehota na uskutočnenie stavebných prác alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy):

postupná realizácia stavebných prác so začiatkom po podpise a následnom nadobudnutí účinnosti ZoD; zabezpečení finančných prostriedkov na realizáciu a až po odovzdaní staveniska objednávateľom zhotoviteľovi (predpoklad koniec 07-08/2018), s predpokladaným ukončením objektu: Ostatné stavebné úpravy najneskôr do 20.09.2018, objektu Oprava strechy najneskôr do .

 

8.   Lehota na predloženie ponuky:

do 31.07.2018 do 11:00 hod.

 

9. Miesto predloženia ponuky:

ponuku doručiť na adresu podľa bodu 1. tejto výzvy, do kancelárie starostu obce, resp. podateľne. Elektronicky na adresu obecbretka@centrum.sk.

 

11.   Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:

kritériom na vyhodnotenie ponúk je: ponuková cena celkom s DPH v €, resp. konečná cena na celý predmet zákazky = 100%.

Najnižšia ponuková cena spolu s DPH 20%, resp. konečná cena, v porovnaní s ponukovými cenami všetkých vyhodnocovaných uchádzačov, bude podklad pre určenie úspešného uchádzača.

Ponuková cena celkom predmetu zákazky musí byť nižšia ako zákonom stanovený finančný limit pre tento postup zadávania zákazky.

 

Pokiaľ by verejný obstarávateľ musel zrušiť použitý postup zadávania zákazky, upovedomí o tom všetkých uchádzačov s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky.

 

-    ponuku vypracovať a predložiť v štátnom jazyku (slovenskom) , v písomnej (listinnej) forme v jednom originály alebo úradne osvedčenej kópii, alebo v scan-e ako prílohu mailovej správy;

-    každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku;

-    v uzavretom obale s uvedením adresáta (verejného obstarávateľa); obchodného mena a sídla uchádzača alebo miesta podnikania uchádzača; s označením „Súťaž – NEOTVÁRAŤ!" a s heslom súťaže: Rekonštrukcia MŠ“.

13.  Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:

Požadujeme, aby ponuka obsahovala predpísané odpovede, údaje a prílohy uvedené v prílohe č.4 tejto výzvy „Návratke“.

Návrhy na plnenie jednotlivých kritérií sa  spracovať formou nižšie uvedenej tabuľky, resp. formou, ktorá zodpovedá nižšie uvedenej tabuľke:

 

 objekt : Oprava strechy

........................................   Є

 objekt : Ostatné stavebné úpravy

........................................   Є

Cena bez DPH za celý predmet zákazky:

........................................   Є

Hodnota DPH:

........................................   Є

Cena vrátane DPH za celý predmet zákazky:

........................................   Є

 

Od úspešného uchádzača bude následne verejný obstarávateľ požadovať pred podpisom zmluvy ďalšie doklady:

a) Doklad o oprávnení podnikať alebo dokladom o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou. U právnických osôb výpis z obchodného registra, u fyzických osôb výpis zo živnostenského registra, alebo iné oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov (originál, resp. overenú kópiu)

 

Úspešný uchádzač predloží návrh ZoD v zmysle výzvy objednávateľa na základe výsledkov vyhodnotenia ponúk .

     Úspešný uchádzač do návrhu zmluvy doplní len :

-       ponukovú cenu predmetu zákazky v požadovanom členení;

-       titul, meno a priezvisko stavbyvedúceho;

13.  Otváranie ponúk:

Neverejné

31.07.2018 o 13:00 hod. v kancelárii starostu obce.

 

-    skontroluje zaprotokolovanie ponúk v súlade s podacím denníkom. Pri preberaní ponúk je pracovník verejného obstarávateľa povinný na vonkajšiu obálku/obalu ponuky uviesť dátum a čas prevzatia ponuky, prípadne č.j. po zaprotokolovaní do podacieho denníka, pečiatka a podpis osoby preberajúcej ponuku

-    skontroluje správnosť uchádzačovho označenia vonkajšej obálky/obalu ponuky/ponúk

-    skontroluje neporušenosť vonkajších obálok/obalov ponúk

-    obsah ponuky, prílohu e-mailovej správy označí príslušnými poradovými číslami zhodnými s číslami na obálkach/obaloch ponúk vytlačených

-    oprávnená osoba verejného obstarávateľa vyhodnotí postupne predložené ponuky, či spĺňajú predpísané podmienky účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s výzvou na predloženie ponuky a zákonom o verejnom obstarávaní;

-    vyhodnotí, ponuky ktorých uchádzačov postupujú do fázy vyhodnotenia ponúk;

-    vyhodnotí ponuky, ktoré postúpili do fázy vyhodnotenia ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk. Najnižšia ponuková cena spolu s DPH 20%, resp. konečná cena, v porovnaní s ponukovými cenami všetkých vyhodnocovaných uchádzačov, bude podklad pre určenie úspešného uchádzača;

16.  Lehota viazanosti ponúk:   do 31.10.2018.

 

18.  Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

- verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzači predložili ponuky v súlade s touto výzvou a zákonom o verejnom obstarávaní;

- všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky, účasťou vo verejnom obstarávaní znáša uchádzač, bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

 

 

 

 

Na stiahnutie: Výzva na predloženie ponuky

 

 

 

Anna   G i c z e i o v á   

   starosta obce