Zadanie zákazky podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní 
 
„Zvýšenie bezpečnosť a prevencia voči vandalizmu na verejných priestranstvách v obci Bretka" 
 
Dokumenty na stiahnutei: 
 
 
 
 
 

 

      v zmysle  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“)

„Zvýšenie bezpečnosť a prevencia voči vandalizmu na verejných priestranstvách v obci Bretka“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Obec: Bretka

Sídlo: Bretka 33, 980 46 Bretka

Obec: Bretka

Sídlo: Bretka 33, 980 46 Bretka

Email: obecbretka@gmail.com

2. Predmet obstarávania

Dodávka tovaru a súvisiacich implementačných služieb a/alebo dodávka stavebných prác, tovaru a súvisiacich služieb súvisiacich so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch (montáž kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov) v zmysle výzvy 22/PRV/2017. Investície do technickej infraštruktúry kamerových systémov súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch (montáž kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov).

Bližší opis predmetu zákazky je priložený v prílohe A a v prílohe B.

3.  Zdroj finančných prostriedkov a spôsob financovania

Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa a z prostriedkov poskytnutých z Programu rozvoja vidieka SR 2014- 2020, opatrenie: 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie: 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

4.  Predmet zákazky ( uviesť, či ide o tovar, službu,  práce alebo potraviny )

Dodávka tovarov a súvisiacich služieba) (uviesť číslo CPV)  Slovník obstarávania  www.uvo.gov.sk

45311000-0  Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení

 

 

Miesto dodania: intravilán obce verejného obstarávateľa (bližšie informácie o mieste dodania predmetu zákazky sú predložené v prílohe B.

Termín dodania: do 180 dní od účinnosti zmluvy o dielo

 

 

Uchádzač predloží nasledujúce doklady na preukázanie osobného postavenia:

Kópia dokladu o oprávnení poskytovať službu (výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace)

7.  Variantné riešenie:

Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.

8.  Určenie predpokladanej  hodnoty   zákazky PHZ ( § 6 ) v EUR bez DPH v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy

 

 

 

 

 

 

Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi sa bude uskutočňovať predovšetkým elektronickou formou (e-mailom),resp. písomne.

12.

Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Miesto dodávky tovaru a implementačných prác je verejne prístupné a preto verejný obstarávateľ nebude organizovať osobitné obhliadky. 

13. Jazyk ponuky

Celá ponuka a tiež dokumenty k nej priložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.

14.

Ponuka musí minimálne obsahovať:

Titulný list s identifikačnými údajmi uchádzača a so zoznamom dokumentov

b)      Návrh uchádzača na plnenie kritérií určených na vyhodnotenie ponuky podpísaný za stranu uchádzača, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným povereným zástupcom uchádzača (príloha D)

d)      Príloha č. 2 k zmluve - Popis technického riešenia kamerového systému

f)       Príloha č. 4 k zmluve - Špecifikácia položiek s uvedením cien = položkový rozpočet

h)      CD alebo DVD nosič s elektronickou kópiou ponuky

15.

Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa nesmie meniť počas doby realizácie. Akékoľvek zmeny sa môžu robiť len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta.

16.

Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom, tlačiarňou počítača, perom s nezmazateľným atramentom a pod. Uchádzač predloží jeden originál. Ponuka musí  byť   podpísaná   uchádzačom.

17.

Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.

Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:

b)         údaje  uchádzača  (názov  alebo  obchodné  meno,  adresa  sídla, IČO)

 

Miesto a lehota na predkladanie ponúk 

 

 

 

reskúmanie ponúk 

20. Oprava chýb a vysvetľovanie ponúk

Uchádzač môže byť požiadaný o písomné vysvetlenie svojej ponuky, nesmie však byť vyzývaný a ani nesmie byť prijatá ponuka uchádzača na zmenu, ktorou by sa ponuka zvýhodnila. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.

21. Vyhodnocovanie ponúk

Komisia na vyhodnotenie ponúk preskúma, či všetky ponuky spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Ponuky, ktoré nebudú spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, budú z ďalšieho procesu vyhodnocovania vylúčené.

Ponuky, ktoré splnili požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky sa budú ďalej vyhodnocovať podľa určených kritérií na hodnotenie ponúk.

Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý získa v súčte bodov za hodnotiace kritériá najviac bodov.

22. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.

23. Uzavretie zmluvy

Verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu s úspešným uchádzačom. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.  

24. Kritériá na hodnotenie ponúk

Kritériá na hodnotenie ponúk sú predložené v prílohe C.

25. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky

Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky – návrh zmluvy sú predložené v prílohe E.

26. Prílohy

Neoddeliteľnou súčasťou zadania zákazky podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní sú nasledujúce prílohy:

Príloha A - Technické požiadavky na kamerový systém

Príloha C - Kritériá na hodnotenie ponúk

Príloha E - Návrh zmluvy o dielo

Príloha G - Mapové podklady s vyznačením verejných priestranstiev

 


 

Predmetom zákazky je vybudovanie monitorovacieho kamerového systému s inštaláciou digitálnych    kamier    umiestnených    na    kľúčových    verejných    priestranstvách    obce a budovanie/modernizácia súvisiaceho verejného osvetlenia. Verejné priestranstvá určené na monitorovanie a súvisiace osvetlenie verejných priestranstiev sú bližšie špecifikované v samostatne prílohe č.I k súťažným podkladom, ktorú tvorí mapa obce s vyznačením jednotlivých verejných priestranstiev a je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.

 

 

 

 

 

 

 

pasívnej a/alebo aktívnej elektronickej komunikačnej siete; a/alebo bezdrôtových prístupových sietí; a/alebo internetovým pripojením s dostatočnou prenosovou kapacitou na prenos videosignálu v reálnom čase.

Vybudovaním distribučnej siete prostredníctvom pasívnej a/alebo aktívnej elektronickej komunikačnej siete sa rozumie budovanie aktívnych/pasívnych optických sietí a/alebo metalických sietí ktorej neoddeliteľnou súčasťou je aj dodávka a implementácie všetkých potrebných zariadení pre prenos a zber signálu (prenosové zariadenia, smerovače, prepínače...). Súčasťou dodávky musí byť aj príslušná legislatíva a povolenia. Uchádzač vo svojej ponuke špecifikuje príslušné dokumenty a povolenia, ktoré je potrebné doložiť k realizácií projektu, a ktoré preloží v stanovenom termíne.

Vybudovaním distribučnej siete prostredníctvom bezdrôtových prístupových sietí sa rozumie budovanie bezdrôtových prístupových sietí vo voľnom pásme a/alebo v pásmach vyžadujúcich prevádzkovanie na základe individuálneho povolenia udeleného Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Vybudovaním distribučnej siete prostredníctvom internetového pripojenia sa rozumie využitie služby širokopásmového prístupu do siete Internet dostupného v danej lokalite.

4.         Osvetlenie verejných priestranstiev

Vybudovanie resp. modernizácia verejného osvetlenia súvisiaceho s monitorovanými verejnými priestranstvami musí spĺňať nasledujúce minimálne všeobecné požiadavky:

svietidlá  musia  byť  pevne  skonštruované  z  materiálov  odolných  proti  korózii  a navrhnuté tak, aby sa nedeformovali pri inštalácii,

b)      svorkovnica musí byť vybavená pre prichádzajúce napájacie káble a kovová časť svietidla musí byť elektricky pripojená k uzemňovacej svorke. Svietidlo osadené konkrétnym svetelným zdrojom musí zabezpečovať hodnoty svetelnej účinnosti nahor (svetelné emisie) podľa nariadenia komisie (ES) č.254/2009 príloha VII.

Základné technické požiadavky na svietidlá:

a)         LED svetelný zdroj svietidla zložený z viacerých čipov;

c)         Krytie svietidla musí byť minimálne IP66;

e)         Svietidlo musí byť vyrobené z chemicky a farebne stálych materiálov;

g)         Efektívna životnosť svietidla musí byť aspoň 50 000 hodín prevádzky;

i)          Chladenie svietidla musí byť len pasívne, bez použitia ventilátorov;

m)       Napájanie svietidiel výlučne striedavým napätím 230V;

 

 

 

 

b)         Svetlá výška: minimálne v rozsahu 5 m až 6 m;

Príloha B - Verejné priestranstvá určené na monitorovanie

Predmetom špecifikácie verejných priestranstiev určených na monitorovanie sú priložené mapové podklady s vyznačením verejných priestranstiev, ktoré majú byť monitorované, ktoré sú uvedené v samostatnej prílohe G tohto zadania zákazky.

Minimálny požadovaný počet monitorovaných lokalít je 8

Povinný požadovaný rozsah verejných priestranstiev určených na monitorovanie je reprezentovaný nasledujúcimi verejnými priestranstvami, v počte 6:

Verejný priestor A obecný úrad                        

Verejný priestor C kúria a križovatka

Verejný priestor E autobusová zastávka

 

 

 

 

 

Príloha C - Kritériá na hodnotenie ponúk

Kritériá na vyhodnotenie ponúk (ďalej len „kritérium“) stanovené za účelom výberu najvýhodnejšej ponuky s uvádzanými jednotkami:

Kritérium č. 1 

– počet lokalít- pokrytie monitorovaných verejných priestranstiev nad rámec minimálneho povinného rozsahu verejných priestranstiev určených na monitorovanie s relatívnou váhou 30% (ďalej len „kritérium č. 2“) a maximálnym počtom bodov za toto kritérium v počte 30 bodov,

Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý získa v súčte bodov za kritériá č. 1 a 2 najviac bodov.

Poradie ostatných uchádzačov bude zostavené podľa počtu vypočítaných bodov.

V prípade rovnosti súčtu bodov za kritériá č. 1 a 2 sa úspešným uchádzačom stane uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu celkovú cenu za celý predmet zákazky s DPH.

Pravidlá na uplatnenie kritérií a spôsob hodnotenia ponúk:

Kritérium č. 1 

[Počet bodov každej ďalšej posudzovanej ponuky] = [najnižšia cena prepočítaná na jedno monitorované verejné priestranstvo] / [ponúknutá cena v posudzovanej ponuke prepočítaná na jedno monitorované verejné priestranstvo] * 70

Výsledný počet bodov sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta matematicky. V prípade, ak nie je platca DPH uvedie túto skutočnosť vo svojej ponuke.

Kritérium č. 2Posudzuje sa počet monitorovaných lokalít navrhovaných v ponuke uchádzača znížený o minimálny požadovaný počet monitorovaných lokalít. Uchádzač s najvyšším počtom monitorovaných verejných priestranstiev nad rámec minimálneho povinného rozsahu verejných priestranstiev určených na monitorovanie získa 30 bodov. Uchádzač, ktorého ponuka bude obsahovať pokrytie minimálneho povinného rozsahu verejných priestranstiev určených na monitorovanie získa 0 bodov.

[Počet bodov každej ďalšej posudzovanej ponuky] = [Počet navrhovaných monitorovaných verejných priestranstiev nad rámec minimálneho povinného rozsahu verejných priestranstiev určených na monitorovanie v danej ponuke] / [Najvyšší počet navrhovaných

 

 


 

NÁVRH

 

 

obstarávateľ:

zákazky: Obstaranie kamerového systému na zvýšenie bezpečnosti v obci Bretka

 

Vyplní u chádzač:  

alebo obchodné meno uchádzača:          ...................................................................

Adresaalebo 

uchádzača:                                                  ....................................................................

Kontaktná 

 

Kritérium - ekonomicky najvýhodnejšia ponuka:

Cena prepočítaná na jedno monitorované verejné priestranstvo v EUR s DPH 

Počet lokalít- pokrytie monitorovaných verejných priestranstiev nad rámec minimálneho povinného rozsahu verejných priestranstiev určených na monitorovanie 

 

 

 

Podpis uchádzača

<span style="font-family:" calibri","sans-serif";="" times="" new="" roman";letter-spacing:-.05pt"=""> 

 
 
 
 
 
Bretka“„Zvýšenie bezpečnosť a prevencia voči vandalizmu na verejných priestranstvách v obci
Bretka“