Zadanie zákazky podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní 
 
„Zvýšenie bezpečnosť a prevencia voči vandalizmu na verejných priestranstvách v obci Bretka" 
 
Dokumenty na stiahnutei: 
 
 
 
 
 

                                                          

 

Zadanie zákazky podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní

     

v zmysle  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“)

 

„Zvýšenie bezpečnosť a prevencia voči vandalizmu na verejných priestranstvách v obci Bretka“

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

 

Obec: Bretka

IČO :  00590754

Sídlo: Bretka 33, 980 46 Bretka

 

Zadanie zákazky podľa §117 ZVO uskutočňuje:

Obec: Bretka

IČO :  00590754

Sídlo: Bretka 33, 980 46 Bretka

 

Kontaktná osoba: Anna Giczeiová

Tel.:  047/552 29 56

Email: obecbretka@gmail.com

 

2. Predmet obstarávania

 

Dodávka tovaru a súvisiacich implementačných služieb a/alebo dodávka stavebných prác, tovaru a súvisiacich služieb súvisiacich so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch (montáž kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov) v zmysle výzvy 22/PRV/2017. Investície do technickej infraštruktúry kamerových systémov súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch (montáž kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov).

 

Bližší opis predmetu zákazky je priložený v prílohe A a v prílohe B.

 

3.  Zdroj finančných prostriedkov a spôsob financovania

 

Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa a z prostriedkov poskytnutých z Programu rozvoja vidieka SR 2014- 2020, opatrenie: 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie: 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

 

4.  Predmet zákazky ( uviesť, či ide o tovar, službu,  práce alebo potraviny )

    

Dodávka tovarov a súvisiacich služieb

a) (uviesť číslo CPV)  Slovník obstarávania  www.uvo.gov.sk

35125300-2 Bezpečnostné kamery

45311000-0  Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení

b)  nie bežná dostupnosť

 

5.  Miesto a termín dodania predmetu zákazky

 

Miesto dodania: intravilán obce verejného obstarávateľa (bližšie informácie o mieste dodania predmetu zákazky sú predložené v prílohe B.

 

Termín dodania: do 180 dní od účinnosti zmluvy o dielo

 

6.  Požiadavky na preukázanie osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia, technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, zabezpečenie kvality a/alebo environmentálneho manažérstva

 

Uchádzač predloží nasledujúce doklady na preukázanie osobného postavenia:

 

a)      Kópia dokladu o oprávnení poskytovať službu (výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace)

 

7.  Variantné riešenie:

    

Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.

 

8.  Určenie predpokladanej  hodnoty   zákazky PHZ ( § 6 ) v EUR bez DPH v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy

 

47 986,67 EUR

 

9.  Platnosť ponuky

 

Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovenej do 31.12.2017.  

 

10. Náklady na ponuku

 

Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi

 

11. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi

 

Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi sa bude uskutočňovať predovšetkým elektronickou formou (e-mailom),resp. písomne.

 

12. Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky

 

Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Miesto dodávky tovaru a implementačných prác je verejne prístupné a preto verejný obstarávateľ nebude organizovať osobitné obhliadky. 

 

13. Jazyk ponuky

 

Celá ponuka a tiež dokumenty k nej priložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.

 


14. Obsah ponuky

 

Ponuka musí minimálne obsahovať:

 

a)      Titulný list s identifikačnými údajmi uchádzača a so zoznamom dokumentov

b)      Doklady na preukázanie osobného postavenia

c)      Návrh uchádzača na plnenie kritérií určených na vyhodnotenie ponuky podpísaný za stranu uchádzača, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným povereným zástupcom uchádzača (príloha D)

d)      Návrh zmluvy podpísaný za stranu uchádzača, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným povereným zástupcom uchádzača

e)      Príloha č. 2 k zmluve - Popis technického riešenia kamerového systému

f)       Príloha č. 3 k zmluve - Navrhovaná špecifikácia monitorovaných lokalít

g)      Príloha č. 4 k zmluve - Špecifikácia položiek s uvedením cien = položkový rozpočet

h)      Príloha č. 6 k zmluve - Licencia na prevádzkovanie technickej služby (kópia dokladu)

i)        CD alebo DVD nosič s elektronickou kópiou ponuky

 

15. Mena a ceny uvádzané v ponuke

 

Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa nesmie meniť počas doby realizácie. Akékoľvek zmeny sa môžu robiť len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta.

 

16. Vyhotovenie ponuky

 

Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom, tlačiarňou počítača, perom s nezmazateľným atramentom a pod. Uchádzač predloží jeden originál. Ponuka musí  byť   podpísaná   uchádzačom.

 

17. Označenie ponuky

 

Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.

 

Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:

a)         adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1.

b)         údaje  uchádzača  (názov  alebo  obchodné  meno,  adresa  sídla, IČO)

c)         označenie heslom verejnej súťaže: „kamerový systém“ - neotvárať“

 

18. Miesto a lehota na predkladanie ponúk

 

Ponuky je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1.

 

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 15.11.2017  do 9:00 hod.

 

Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

 

19. Otváranie a preskúmanie ponúk

 

Komisia určená verejným obstarávateľom ponuky otvorí a  preskúma,  či  všetky  ponuky  spĺňajú požiadavky  verejného obstarávateľa na náležitosti ponuky. Otváranie ponúk je neverejné.

20. Oprava chýb a vysvetľovanie ponúk

 

Uchádzač môže byť požiadaný o písomné vysvetlenie svojej ponuky, nesmie však byť vyzývaný a ani nesmie byť prijatá ponuka uchádzača na zmenu, ktorou by sa ponuka zvýhodnila. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.

 

21. Vyhodnocovanie ponúk

 

Komisia na vyhodnotenie ponúk preskúma, či všetky ponuky spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Ponuky, ktoré nebudú spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, budú z ďalšieho procesu vyhodnocovania vylúčené.

 

Ponuky, ktoré splnili požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky sa budú ďalej vyhodnocovať podľa určených kritérií na hodnotenie ponúk.

 

Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý získa v súčte bodov za hodnotiace kritériá najviac bodov.

 

22. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.

 

23. Uzavretie zmluvy

 

Verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu s úspešným uchádzačom. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.  

 

24. Kritériá na hodnotenie ponúk

 

Kritériá na hodnotenie ponúk sú predložené v prílohe C.

 

25. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky

 

Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky – návrh zmluvy sú predložené v prílohe E.

 

26. Prílohy

 

Neoddeliteľnou súčasťou zadania zákazky podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní sú nasledujúce prílohy:

 

Príloha A - Technické požiadavky na kamerový systém

Príloha B - Verejné priestranstvá určené na monitorovanie

Príloha C - Kritériá na hodnotenie ponúk

Príloha D - Návrh uchádzača na plnenie kritérií

Príloha E - Návrh zmluvy o dielo

Príloha F - Položkový rozpočet (vzorový formulár tabuľky)

Príloha G - Mapové podklady s vyznačením verejných priestranstiev

 

 


Príloha A - Technické požiadavky na kamerový systém

 

Predmetom zákazky je vybudovanie a dodanie kamerového bezpečnostného systému sledujúceho kľúčové verejné priestranstvá obce. Účelom je vytvoriť podmienky pre zníženie výskytu kriminality, vandalizmu a protispoločenskej činnosti a tým prispieť k zvýšeniu pocitu istoty, bezpečnosti a spokojnosti obyvateľov ako i návštevníkov našej obce. Kamerový systém sníma verejné priestranstvá, preto je zaradený do kategórie systémov spracovávajúcich osobné údaje podľa zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Predmetom zákazky je vybudovanie monitorovacieho kamerového systému s inštaláciou digitálnych    kamier    umiestnených    na    kľúčových    verejných    priestranstvách    obce a budovanie/modernizácia súvisiaceho verejného osvetlenia. Verejné priestranstvá určené na monitorovanie a súvisiace osvetlenie verejných priestranstiev sú bližšie špecifikované v samostatne prílohe č.I k súťažným podkladom, ktorú tvorí mapa obce s vyznačením jednotlivých verejných priestranstiev a je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.

Súčasťou predmetu zákazky je aj spracovanie a schválenie potrebnej dokumentácie v zmysle požiadaviek zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bezpečnostného projektu a prevádzkovanie digitálneho kamerového systému po dobu minimálne 5 rokov od podpisu preberacieho protokolu.

 

1.         Nahrávacie zariadenie a riadiaci systém

 

Nahrávacie zariadenie a riadiaci systém musí umožňovať riadenie všetkých dodávaných kamier a zároveň musí umožniť pripojiť kamery tretích strán, napr. prostredníctvom protokolu ONVIF. Nahrávacie zariadenie musí nahrávať záznam 14dní a následne automaticky v slučke záznam premazávať. Súčasťou nahrávacieho zariadenia musí byť grafický urýchľovač spracovania obrazovej informácie, zariadenie musí byť schopné spracovať do 720 Mbps dátového toku zo všetkých kamier. Nahrávacie zariadenie musí byť vybavené analytickými funkciami detekcie vandalizmu a poškodenia kamier. Export nahratých sekvencii je podmienený vložením hesla, aby sa zabránilo zneužitiu osobných údajov. Nahrávacie zariadenie bude dodané ako samostatné zariadenie pripravené pripojiť do 20 kamier pre možnosť ďalšieho rozširovania systému obce. Nahrávacie zariadenie a riadiaci systém musí byť zabezpečený proti výpadku elektrického napájania do 2 hodín plnej funkčnosti.

 

Dohľadové pracovisko kamerového systému bude umiestnené v priestoroch budovy Obecného úradu. Pracovisko pozostáva minimálne z monitora s „full HD“ rozlíšením (uhlopriečka minimálne 22 palcov) a externej klávesnice a myši. Súčasťou nahrávacieho zariadenia a riadiaceho systému musia byť aj všetky súvisiace aplikačné softvéry a licencie potrebné pre prevádzkovanie systému.

 

2.         Digitálne kamery

 

Kamery musia byť exteriérové anti-vandal prevedenie s krytím minimálne IP66, vybavené infra-led nočným prísvitom. Minimálne rozlíšenie snímaného obrazu kamier musí byť 780p pri min. 30fps. Kamery musia byť vybavené mechanickým IRC filtrom. Všetky kamery musia mať pracovný rozsah teplôt od -35° až po +40°C.

 

3.         Distribučná sieť

 

Vybudovanie distribučnej siete musí byť realizované prostredníctvom:

pasívnej a/alebo aktívnej elektronickej komunikačnej siete; a/alebo bezdrôtových prístupových sietí; a/alebo internetovým pripojením s dostatočnou prenosovou kapacitou na prenos videosignálu v reálnom čase.

 

Vybudovaním distribučnej siete prostredníctvom pasívnej a/alebo aktívnej elektronickej komunikačnej siete sa rozumie budovanie aktívnych/pasívnych optických sietí a/alebo metalických sietí ktorej neoddeliteľnou súčasťou je aj dodávka a implementácie všetkých potrebných zariadení pre prenos a zber signálu (prenosové zariadenia, smerovače, prepínače...). Súčasťou dodávky musí byť aj príslušná legislatíva a povolenia. Uchádzač vo svojej ponuke špecifikuje príslušné dokumenty a povolenia, ktoré je potrebné doložiť k realizácií projektu, a ktoré preloží v stanovenom termíne.

 

Vybudovaním distribučnej siete prostredníctvom bezdrôtových prístupových sietí sa rozumie budovanie bezdrôtových prístupových sietí vo voľnom pásme a/alebo v pásmach vyžadujúcich prevádzkovanie na základe individuálneho povolenia udeleného Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

 

Vybudovaním distribučnej siete prostredníctvom internetového pripojenia sa rozumie využitie služby širokopásmového prístupu do siete Internet dostupného v danej lokalite.

 

4.         Osvetlenie verejných priestranstiev

 

Vybudovanie resp. modernizácia verejného osvetlenia súvisiaceho s monitorovanými verejnými priestranstvami musí spĺňať nasledujúce minimálne všeobecné požiadavky:

 

a)      svietidlá  musia  byť  pevne  skonštruované  z  materiálov  odolných  proti  korózii  a navrhnuté tak, aby sa nedeformovali pri inštalácii,

b)      puzdrá svietidiel musia umožniť úplný prístup ku komponentom pomocou účelových zabudovaných, rýchlo snímateľných demontážnych prostriedkov bez zbytočného narušenia ostatných komponentov alebo bez odstránenia svietidla alebo povrchových úprav;

c)      svorkovnica musí byť vybavená pre prichádzajúce napájacie káble a kovová časť svietidla musí byť elektricky pripojená k uzemňovacej svorke. Svietidlo osadené konkrétnym svetelným zdrojom musí zabezpečovať hodnoty svetelnej účinnosti nahor (svetelné emisie) podľa nariadenia komisie (ES) č.254/2009 príloha VII.

 

Základné technické požiadavky na svietidlá:

 

a)         LED svetelný zdroj svietidla zložený z viacerých čipov;

b)         Svietidlo musí zabezpečovať nulové vyžarovanie osvetlenia do horného polpriestoru;

c)         Krytie svietidla musí byť minimálne IP66;

d)         Vo svietidle musí byť inštalovaný elektronický predradník;

e)         Svietidlo musí byť vyrobené z chemicky a farebne stálych materiálov;

f)         Svietidlo musí byť možné inštalovať na driek stožiara a výložník do priemeru 60 mm;

g)         Efektívna životnosť svietidla musí byť aspoň 50 000 hodín prevádzky;

h)         Merný svetelný výkon svietidla musí byť minimálne 80 lumen/Watt;

i)          Chladenie svietidla musí byť len pasívne, bez použitia ventilátorov;

l)          Svietidlo musí mať pracovný rozsah teplôt od -35° až po +40°C;

m)       Napájanie svietidiel výlučne striedavým napätím 230V;

n)         Výkon minimálne v rozsahu od 60 W do 150 W.

 

5.         Inštalácia kamier a súvisiacej infraštruktúry prenosových zariadení a svietidiel

 

Digitálne kamery vrátane súvisiacej infraštruktúry prenosových zariadení, resp. súvisiace svietidlá na osvetlenie monitorovaného priestoru môžu byť inštalované na steny objektov a/alebo existujúce stĺpy verejného osvetlenia, resp. novobudované stĺpy.

 

Základné technické požiadavky na novobudované stĺpy pre inštaláciu kamier a/alebo svietidiel:

 

a)         Materiál: oceľový plech žiarovo zinkovaný;

b)         Svetlá výška: minimálne v rozsahu 5 m až 6 m;

c)         Hmotnosť: maximálne do 100 kg.


Príloha B - Verejné priestranstvá určené na monitorovanie

 

Predmetom špecifikácie verejných priestranstiev určených na monitorovanie sú priložené mapové podklady s vyznačením verejných priestranstiev, ktoré majú byť monitorované, ktoré sú uvedené v samostatnej prílohe G tohto zadania zákazky.

 

Minimálny požadovaný počet monitorovaných lokalít je 8

 

Povinný požadovaný rozsah verejných priestranstiev určených na monitorovanie je reprezentovaný nasledujúcimi verejnými priestranstvami, v počte 6:

 

Verejný priestor A obecný úrad                        

Verejný priestor B hostinec a križovatka

Verejný priestor C kúria a križovatka

Verejný priestor D cintorín

Verejný priestor E autobusová zastávka

Verejný priestor F detské ihrisko

 

Osvetlenie súvisiace s verejnými priestranstvami: v počte 0 v lokalitách:

 

Uchádzač musí zabezpečiť monitorovanie všetkých povinne požadovaných monitorovaných verejných priestranstiev a súvisiaceho osvetlenia a zároveň musí zabezpečiť monitorovanie aspoň minimálneho požadovaného počtu monitorovaných verejných priestranstiev, ktorý musí zahŕňať všetky povinne monitorované verejné priestranstvá a ďalšie lokality podľa ponuky uchádzača, vybrané z ostatných lokalít – verejných priestorov uvedených v prílohe G tohto zadania zákazky.

 

Nezabezpečenie monitorovania povinne požadovaných monitorovaných lokalít a nezabezpečenie monitorovania minimálneho požadovaného počtu monitorovaných lokalít sa považuje za nesplnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky.

 

Uchádzač v ponuke predloží návrh riešenia vo forme vyznačenia do mapových podkladov poskytnutých verejným obstarávateľom v prílohe G tohto zadania zákazky. Návrh riešenia umiestnenia kamery musí eliminovať riziko úmyselného poškodenia alebo vandalizmu bezprostredným prístupom.

 

 


Príloha C - Kritériá na hodnotenie ponúk

 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk (ďalej len „kritérium“) stanovené za účelom výberu najvýhodnejšej ponuky s uvádzanými jednotkami:

 

Kritérium č. 1 - cena s DPH prepočítaná na jedno monitorované verejné priestranstvo s relatívnou váhou 70% (ďalej len „kritérium č. 1“) a maximálnym počtom bodov za toto kritérium v počte 70 bodov,

 

Kritérium č. 2 – počet lokalít- pokrytie monitorovaných verejných priestranstiev nad rámec minimálneho povinného rozsahu verejných priestranstiev určených na monitorovanie s relatívnou váhou 30% (ďalej len „kritérium č. 2“) a maximálnym počtom bodov za toto kritérium v počte 30 bodov,

 

Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý získa v súčte bodov za kritériá č. 1 a 2 najviac bodov.

 

Poradie ostatných uchádzačov bude zostavené podľa počtu vypočítaných bodov.

 

V prípade rovnosti súčtu bodov za kritériá č. 1 a 2 sa úspešným uchádzačom stane uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu celkovú cenu za celý predmet zákazky s DPH.

 

Pravidlá na uplatnenie kritérií a spôsob hodnotenia ponúk:

 

Kritérium č. 1 –  cena prepočítaná na jedno monitorované verejné priestranstvo

 

Posudzuje sa cena vrátane DPH, ktorá sa delí počtom monitorovaných verejných priestranstiev. Výsledok sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta matematicky. Uchádzač s najnižšou cenou na jedno monitorované verejné priestranstvo získa 70 bodov.

[Počet bodov každej ďalšej posudzovanej ponuky] = [najnižšia cena prepočítaná na jedno monitorované verejné priestranstvo] / [ponúknutá cena v posudzovanej ponuke prepočítaná na jedno monitorované verejné priestranstvo] * 70

 

Výsledný počet bodov sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta matematicky. V prípade, ak nie je platca DPH uvedie túto skutočnosť vo svojej ponuke.

 

Kritérium č. 2 – počet lokalít - pokrytie monitorovaných verejných priestranstiev nad rámec minimálneho povinného rozsahu verejných priestranstiev určených na monitorovanie

Posudzuje sa počet monitorovaných lokalít navrhovaných v ponuke uchádzača znížený o minimálny požadovaný počet monitorovaných lokalít. Uchádzač s najvyšším počtom monitorovaných verejných priestranstiev nad rámec minimálneho povinného rozsahu verejných priestranstiev určených na monitorovanie získa 30 bodov. Uchádzač, ktorého ponuka bude obsahovať pokrytie minimálneho povinného rozsahu verejných priestranstiev určených na monitorovanie získa 0 bodov.

 

[Počet bodov každej ďalšej posudzovanej ponuky] = [Počet navrhovaných monitorovaných verejných priestranstiev nad rámec minimálneho povinného rozsahu verejných priestranstiev určených na monitorovanie v danej ponuke] / [Najvyšší počet navrhovaných

monitorovaných verejných priestranstiev nad rámec minimálneho povinného rozsahu verejných priestranstiev určených na monitorovanie]* 30.

 

Výsledný počet bodov sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta matematicky.

 


Príloha D - Návrh uchádzača na plnenie kritérií

 

 

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRÍ

 

 

Zákazka s nízkou hodnotou

Verejný obstarávateľ: Obec Bretka

Názov zákazky: Obstaranie kamerového systému na zvýšenie bezpečnosti v obci Bretka

 

 

 Vyplní u chádzač:

 

Názov alebo obchodné meno uchádzača:          ...................................................................

 

Adresa alebo sídlo uchádzača:                          ..................................................................

 

IČO uchádzača:                                                  ....................................................................

 

Kontaktná osoba uchádzača:                             .....................................................................

 

 

 

Kritérium - ekonomicky najvýhodnejšia ponuka:

Plnenie kritéria

Cena prepočítaná na jedno monitorované verejné priestranstvo v EUR s DPH

 

Počet lokalít- pokrytie monitorovaných verejných priestranstiev nad rámec minimálneho povinného rozsahu verejných priestranstiev určených na monitorovanie

 

 

 

V ...................................... dňa ...............................................

 

 

 

.............................................

Podpis uchádzača

 

 
 
 
 
 
Bretka“„Zvýšenie bezpečnosť a prevencia voči vandalizmu na verejných priestranstvách v obci
Bretka“

Výsledok verejného obstarávania na projekt: Kanalizácia a ČOV Bretka

 

 

Verejné obstarávanie

Aktuálne verejné obstarávnie


Rekonštrukcia komunikácie na cintoríne - Obec Bretka   výzvu na prekladanie ponúk najdete na stránke Úradu pre verejné obstarávanie  Vestník č. 146/2012 zverejnené 1. 8. 2012 - 09040 - WY