Pozvánka na zasadnutie OZ

10.09.2020 08:41

Pozvánka

Na IX. zasadnutie

obecného zastupiteľstva obce Bretka,

dňa 16. 9. 2020 o 16:30

 

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia;
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice;
  3. Schválenie programu zasadnutia;
  4. Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ;
  5. Návrh záverečného účtu za rok 2019;
  6. Návrh rozpočtu obce za rok 2020;
  7. COVID 19 – Návratná finančná pomoc;
  8. Pierot OZ – Finančná pomoc;
  9. Kúpna zmluva – Lom Bretka;
  10. Záver.

 

V Bretke, dňa 10. 9. 2020

                                                                                                           Anna Giczeiová

                                                                                                             starostka obce