Odporúčanie v súvislosti s potvrdením výskytom COVID-19 na Slovensku

10.03.2020 07:32

V dôsledku potvrdeného výskytu ochorenia COVID-19 na Slovensku, vydáva Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave pre všetky zariadenia pre deti a mládež v územnom obvode Rožňava nasledovné odporúčania:

· Dodržiavať zvýšený protiepidemiologický režim (zabezpečiť dôkladnú dezinfekciu priestorov a predmetov prichádzajúcich do kontaktu s deťmi a pracovníkmi; dbať na zvýšené vetranie miestností, osobnú hygienu; v školách dôsledne dozerať na správne umývanie rúk detí mydlom, teplou vodou a osušením rúk do vlastného uteráka)

· V školách dbať na dôsledné vykonávanie ranného filtra detí pedagogickými pracovníkmi; pri zistení chrípkových príznakov počas ranného filtra neprebrať dieťa do kolektívneho zariadenia;

· V prípade chrípkových príznakov zistených počas výchovného procesu, izolovať dieťa od kolektívu, bezodkladne telefonicky kontaktovať zákonného zástupcu a následne dieťa odovzdať do domácej starostlivosti a kontaktovať RÚVZ so sídlom v Rožňave na t. č.: 0918 222 887

· Dezinfekčné prostriedky umiestniť v škole na dostupné miesta, kde sa zdržiava väčší počet detí, t. j.: chodby, šatne, zariadenia na osobnú hygienu

· Zabezpečiť vo všetkých priestoroch pravidelnú výmenu vzduchu

· Informovať rodičov a návštevníkov zariadenia o zvýšenom protiepidemiologickom režime v zariadení

Zároveň Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave žiada všetky zúčastnené strany, t. j. žiakov, zákonných zástupcov a pedagogických pracovníkov, aby v súvislosti s ochorením COVID-19 nepodliehali panike a po zistení príznakov u niektorého z detí, pracovníkov alebo zákonných zástupcov, ktorí v poslednom čase navštívili niektorú z krajín s ohniskom nákazy bezodkladne telefonicky kontaktovali pracovníkov Oddelenia epidemiológie na RÚVZ so sídlom v Rožňave na t. č.: 0918 222 887, 0905 439 276, prípadne 058/7323257. Zároveň RÚVZ žiada, aby osoby alebo rodinní príslušníci, ktorí sa vrátili z oblastí, kde sa koronavírus potvrdil, sami zvážili 14-dňovú domácu izoláciu.