Návrh VZN č. 1/2014

19.05.2014 22:10

Návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce BRETKA

www.obec-bretka.eu/samosprava/vzn/