Zámer prevodu vlastníctva majetku

26.05.2021 13:21

 

Obec Bretka v zastúpení Annou Giczeiovou starostkou obce na základe prijatého uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Bretka  č. 7-24-05/2021 zo dňa 24.5.2021 v súlade s ustanoveniami §9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje

zámer prevodu vlastníctva majetku

- zámer predaja nepotrebného nehnuteľného majetku obce Bretka nasledovne:

  • Parcela  registra „E“ , okres: Rožňava, obec: Bretka, katastrálne územie : Bretka vedená na liste vlastníctva č.156 ako parcela číslo 97, výmera 1875 m2, Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok v zastavanom území obce, vlastnícky podiel k pozemku : 1/1;

 

  • Parcela  registra „E“ , okres: Rožňava, obec: Bretka, katastrálne územie : Bretka vedená na liste vlastníctva č.156 ako parcela číslo 98, výmera 1067 m2, Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok v zastavanom území obce, vlastnícky podiel k pozemku : 1/1;

 

  • Parcela  registra „E“ , okres: Rožňava, obec: Bretka, katastrálne územie : Bretka vedená na liste vlastníctva č.156 ako parcela číslo 99, výmera 805 m2, Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok v zastavanom území obce, vlastnícky podiel k pozemku : 1/1;

 

  • Parcela  registra „E“ , okres: Rožňava, obec: Bretka, katastrálne územie : Bretka vedená na liste vlastníctva č.189 ako parcela číslo 100/1, celková výmera 2385 m2, Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok v zastavanom území obce, vlastnícky podiel k pozemku : 6/9 t.j. výmera 1590 m2.

 

Schválená forma prevodu vlastníctva majetku bola stanovená formou obchodnej verejnej súťaže

 

V Bretke , dňa 25.05.2021

 

 

 

 

                                                                                 

......................................................

Anna Giczeiová, starostka obce

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa : 26. 5. 2021

Zverejnené na webovom sídle obce : 26. 5. 2021