Zámer predaja nepotrebného nehnuteľného majetku obce Bretka

28.07.2021 18:19
Obec Bretka v zastúpení Annou Giczeiovou starostkou obce na základe prijatého uznesenia Obecného
zastupiteľstva obce Bretka č. 5-27-07/2021 zo dňa 27.07.2021 v súlade s ustanoveniami §9a zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje
zámer prevodu vlastníctva majetku
- zámer predaja nepotrebného nehnuteľného majetku obce Bretka nasledovne:
- Parcela registra „E“ , okres: Rožňava, obec: Bretka, katastrálne územie : Bretka vedená na
liste vlastníctva č.156 ako parcela číslo 116, výmera 6933 m2
 
, Druh pozemku: lesný pozemok,
 
pozemok mimo zastavaného územia obce, vlastnícky podiel k pozemku : 1/1;
Schválená forma prevodu vlastníctva majetku bola stanovená formou obchodnej verejnej súťaže.
 
 
Anna Giczeiová, starostka obce

20210728 _ Zámer predaja majetku _ Lom Bretka.pdf (291158)

 
 
Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa : 28.07.2021
Zverejnené na webovom sídle obce : 28.07.2021
V Bretke , dňa 28.07.2021Obec Bretka v zastúpení Annou Giczeiovou starostkou obce na základe prijatého uznesenia Obecného
zastupiteľstva obce Bretka č. 5-27-07/2021 zo dňa 27.07.2021 v súlade s ustanoveniami §9a zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje
zámer prevodu vlastníctva majetku
- zámer predaja nepotrebného nehnuteľného majetku obce Bretka nasledovne:
- Parcela registra „E“ , okres: Rožňava, obec: Bretka, katastrálne územie : Bretka vedená na
liste vlastníctva č.156 ako parcela číslo 116, výmera 6933 m2
 
, Druh pozemku: lesný pozemok,
 
pozemok mimo zastavaného územia obce, vlastnícky podiel k pozemku : 1/1;
Schválená forma prevodu vlastníctva majetku bola stanovená formou obchodnej verejnej súťaže.
V Bretke , dňa 28.07.2021