XX. zasadnutie

27.07.2022 14:04

Pozvánka

na XX. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka,

konaného dňa 2. 8. 2022 o 15:00 hod v zasadačke obecného úradu

 

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu zasadnutia
  4. Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ
  5. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Bretka a stanovenie podmienok pre voľbu
  6. Návrh VZN - sociálne byty
  7. Prejednanie záverov kontroly komisie pre ochranu verejného záujmu
  8. Záver

 

V Bretke, dňa 27. 07. 2022

 

 

 

                                                                                                           Anna Giczeiová

                                                                                                             starostka obce