VZN o verejnom poriadku

27.03.2015 13:14

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa: 27. 3. 2015 .

Návrh VZN zvesený z úradnej tabule dňa:

Návrh zverejnený na webstránke: 27. 3. 2015 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Bretke na základe § 6 a § 11 ods. 4 písm. g.§ 4 osd. 3 písm.n) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 372/1990 Z. z . o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona 9/2010 o sťažnostiach v znení neskorších zmien a doplnkov

 

 

vydáva

 

 

Návrh

 

 

VŠEOBECNÉ   ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

 

OBCE BRETKA

 

 

č. 3/2015

 

O VEREJNOM PORIADKU

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článok I.

Úvodné ustanovenie

 

1.      Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je stanoviť pravidlá pre udržiavanie verejného poriadku a vytvoriť podmienky pre zabezpečovanie ochrany života, zdravia a majetku na území obce BRETKA (ďalej len obec).

2.      Toto VZN je záväzné pre všetkých občanov obce vrátane starostu a poslancov, obyvateľov, návštevníkov, fyzické a právnické osoby podnikajúce alebo pôsobiace na území obce, zabezpečujúce zásobovanie, pre vlastníkov alebo užívateľov nehnuteľností a ostatných osôb prechádzajúcich cez obec alebo zdržujúcich sa na území obce.

 

 

Článok II.

Vymedzenie niektorých pojmov

 

1.      Verejný poriadok sa podľa tohto VZN rozumie súhrn podmienok a povinností upravujúcich udržiavanie verejného poriadku a čistoty na verejných priestranstvách, dodržiavanie nočného pokoja, užívanie verejných priestranstiev, čistenie chodníkov a komunikácií, ochrana verejnej zelene, používanie zábavnej pyrotechniky, umiestňovanie plagátov a reklamných zariadení, ochrana pôdy, vody a vodných tokov.

2.      Územie obce je katastrálne územie obce BRETKA : zastavané územie i mimo zastavaného územia.

3.      Za verejné priestranstvo sa podľa tohto VZN považujú všetky miesta, ktoré slúžia verejnosti a sú verejne prístupné. Sú to najmä cesty a miestne komunikácie, chodníky, autobusové zastávky, parky, ihriská, kultúrne a pamiatkové zariadenia, kostol, cintorín, poľné cesty, polia, lúky, lesy a všetky verejne prístupné pozemky a zariadenia. Verejné priestranstvá sú pre tieto účely tiež miesta využívané na športové podujatia, obchodné, reštauračné prevádzky, prevádzky poskytujúce služby, v prevádzkovej dobe bez ohľadu na charakter ich vlastníctva.

4.      Verejné zariadenie sa na účely tohto VZN rozumie najmä verejné osvetlenie, plochy určené na zverejňovanie oznamov pre občanov, všeobecne záväzných nariadení obce, reklám, obecné kvetináče, prvky architektúry, zábradlia na mostoch, lavičky, hojdačky, preliezačky, pieskoviská, dopravné značky, označenia, informačné, smerové tabule a všetko súvisiace príslušenstvo.

5.      Za verejné zariadenie na účely tohto VZN sa považuje aj majetok ostatných fyzických a právnických osôb ak slúži verejnosti na akékoľvek účely.

6.      V pochybnostiach či ide o verejné priestranstvo, verejné zariadenie alebo verejnú zeleň rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

7.      Verejnú zeleň tvoria všetky porasty – najmä stromy ovocné, okrasné, kríky, kvetiny, tráva.

8.      Čas nočného pokoja je od 22,oo hod. do 06,oo hod.

9.      Vozidlá na účely tohto VZN sú všetky motorové vozidlá, osobné, nákladné, vrátane prívesov, návesov, autobusy, obytné prívesy, traktory vrátane prívesov, poľnohospodárske, stavebné a iné stroje.

10.  Poškodzovanie, znečisťovanie, ničenie sa rozumie manipulovanie akýmkoľvek poškodzujúcim alebo znečisťujúcim spôsobom, napr. sprejovanie, znečisťovanie bahnom, splaškami, saponátmi a inými látkami, rozbíjanie zariadení, podpaľovanie, pozmeňovanie nápisov, zamieňanie, premiestňovanie, skrývanie zariadení.

11.  Porušenie tohto VZN je spáchanie priestupku.

12.  Priestupok je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok označené v zákone č.372/1990 Z z . o priestupkoch, alebo v inom zákone, alebo ide o porušenie tohto VZN, ak nejde o iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov, alebo o trestný čin.

 

 

Článok III.

Udržiavanie verejného poriadku

 

1.      V záujme ochrany života, zdravia, majetku a bezpečnosti občanov s cieľom zlepšiť vzhľad a životné prostredie v obci sa na verejných priestranstvách zakazuje :

a)      svojvoľne zakladať skládky odpadu mimo miest na to vymedzených,

b)      znečisťovať verejné priestranstvo smetím, papiermi, ohorkami z cigariet, zvyškami jedál, odpadkami z domov, bytov, prevádzok stolového alebo stánkového predaja, obchodných a reštauračných prevádzok a iných objektov,  a ukladať ich mimo zberných nádob,

c)      spaľovať smeti, domový odpad alebo iný odpad (napríklad pneumatiky, plastové nádoby) na zemi alebo v smetných nádobách,

d)     skladovať na verejných priestranstvách stavebné materiály, stavebný odpad, palivo bez povolenia obce,

e)      skladovať na verejných priestranstvách ľahko zápalné, horľavé, výbušné a iné nebezpečné látky,

f)       čistiť a umývať dopravné prostriedky, stroje a zariadenia na verejnom priestranstve alebo inak znečisťovať verejné priestranstvo splaškovými vodami a inými znečisťujúcimi látkami,

g)      parkovaním zamedzovať prejazdu vozidiel záchrannej služby, hasičov, polície, vozidiel technických služieb za účelom odvozu komunálneho odpadu, vozidiel zimnej údržby,

h)      predávať tovar bez povolenia obce a bez ďalších potrebných povolení na verejnom priestranstve a mimo priestranstiev na to určených,

i)        poškodzovať, znečisťovať, ničiť verejné priestranstvá  a zariadenia, budovy, oplotenia,

j)        poškodzovať, ničiť verejnú zeleň, vyrubovať stromy a kríky na verejných priestranstvách bez písomného povolenia obce,

k)      poškodzovať, znečisťovať, ničiť majetok všetkých fyzických a právnických osôb, nachádzajúci sa na území obce,

l)        fajčiť v priestoroch a areáloch základnej a materskej školy, školských zariadení, obecného úradu,

m)    robiť výtržnosti, vyvolávať bitky, požívať alkoholické nápoje na verejných priestranstvách mimo vyhradených priestorov, najmä v parkoch a v blízkosti školských, športových, kultúrnych zariadení a pietnych miest,

n)      porušovať zaužívané spoločenské pravidlá správania sa, morálky a etiky, zásady občianskeho spolunažívania najmä znečisťovaním verejného priestranstva vykonaním telesnej potreby, zvratkami, pľuvaním, obťažovaním občanov oplzlým nadávaním a ďalšími konaniami, ktoré na verejnom priestranstve a priestoroch verejne prístupných vzbudzujú verejné pohoršenie,

o)      nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, pachom, plynmi, svetlom, tienením, vibráciami, odpadom, parami,

p)      nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu patriaceho susedovi alebo odstraňovať vetvy susedovho stromu presahujúce na pozemok.

2.      Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kto do jeho vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje.

3.      Vlastníci nehnuteľností sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne potrebuje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak tým vznikne škoda na pozemku alebo stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť. Tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť. [1]

4.      Porušenie verejného poriadku je aj neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa alebo osoby oprávnenej vykonávať kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN.

5.      Porušenie verejného poriadku je aj konanie proti občianskemu spolunažívaniu, najmä :

a)      ublíženie inému na zdraví z nedbanlivosti,

b)      ublíženie inému na cti, tým, že ho urazí alebo vydá na posmech,

c)      vyhrážanie sa inému ujmou na zdraví, na majetku alebo inou ujmou, alebo iné hrubé správanie, šírenie klamstva, robenie schválností, osočovanie alebo ohováranie, ktoré je spôsobilé spôsobiť inému ujmu v rodine, na pracovisku, v spoločnosti, nepravdivé obvinenie z priestupku,

d)     násilné vymáhanie práva od iného, ako aj napomáhanie tomuto násilnému vymáhaniu, hoci na vymáhanie práva niet vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu,

e)      zabraňovanie inému vo výkone základných ľudských práv a slobôd, občianskych a politických práv.

 

Článok IV.

Dodržiavanie nočného pokoja

 

1.      Nočný pokoj sa zakazuje rušiť hlukom nad mieru primeranú pomerom (napríklad krikom, spevom, produkciou hudby, hlukom motorov áut, strojov, výbušnín a pod.)

2.      Tento zákaz sa nevzťahuje :

a)      na organizované podujatia, ktoré boli obci oznámené,

b)      pri výročných a slávnostných akciách poriadaných obcou,

c)      v prípadoch zimnej údržby miestnych komunikácií alebo odstraňovania havárií.

 

 

 

Článok V.

Osobitné užívanie verejného priestranstva

 

1.      Užívať verejné priestranstvo na iný účel, ako je určený možno len po vydaní súhlasu obce na osobitné užívanie verejného priestranstva, po schválení obecným zastupiteľstvom.

2.      Osobitným užívaním verejného priestranstva je i trvalé parkovanie motorového vozidla, prívesu, návesu na jednom mieste.

3.      Každý, komu bolo povolené osobitné užívanie verejného priestranstva, je povinný :

a)      verejné priestranstvo užívať tak, aby bol čo najmenej obmedzený jeho účel,

b)      zabrániť poškodeniu verejného priestranstva a jeho zariadení,

c)      zabrániť znečisťovaniu verejného priestranstva, prípadné znečistenie ihneď odstrániť, alebo ak znečistenie sám nespôsobil, znečistenie ohlásiť obci,

d)     zabezpečiť prístup k technologickým zariadeniam podzemných inžinierskych sietí (kanalizačné šachty, uzávery vody, plynu a podobne),

e)      vykonať opatrenia potrebné pre zaistenie bezpečnosti užívateľov verejného priestranstva,

f)       užívať len vyhradený priestor, dodržiavať stanovené podmienky,

g)      ihneď po skončení osobitného užívania verejného priestranstva dať verejné priestranstvo na svoje náklady do pôvodného stavu.

4.      Stavebné a sypké materiály možno na verejných priestranstvách skladovať len v prepravných debnách alebo inak zabezpečené proti ich roznášaniu po okolí.

5.      Zvyšky stavebného materiálu musí organizácia vykonávajúca stavebné práce umiestniť tak, aby nemohli prekážať a k tomu prispôsobiť aj ich odvoz. Táto organizácia a vlastník stavby sú povinní po skončení stavebných prác odstrániť všetky stavebné hmoty, náradie a pod., verejné priestranstvo vyčistiť a uviesť do pôvodného stavu.

6.      Pri opravách striech, výmene krytiny, odkvapových žľabov, pri opravách komínov, odstraňovaní cencúľov a podobne musí organizácia vykonávajúca práce, alebo vlastník vykonať bezpečnostné opatrenia postavením výstražných značiek a zábran, ak sa týmito prácami zasahuje do verejného priestranstva. Materiál sa nesmie zhadzovať priamo na verejné priestranstvo, mimo prípadov, ak je toto priestranstvo vopred pripravené.

7.      Vlastníci alebo užívatelia predajných miest a obchodov sú povinní zabezpečiť poriadok a čistotu v priestore najmenej 5 m okolo nich.

 

 

Článok VI.

Čistenie chodníkov, udržiavanie zelene

 

1.      Na území obce je povinný čistiť chodníky, schody a udržovať zeleň  vlastník (správca, užívateľ) priľahlej nehnuteľnosti na vlastné náklady. Čistenie chodníkov a udržiavanie zelene pred obchodmi alebo prevádzkami sú povinné zabezpečiť fyzické alebo právnické osoby, ktoré ich vlastnia, prevádzkujú alebo užívajú.

2.      Čistením je tiež odstraňovanie snehu a ľadu, posýpanie chodníkov inertným materiálom, aby tento mohol v plnej miere slúžiť svojmu účelu. Sneh a ľad z chodníka treba odpratať tak, aby sa ním nezatarasili priechody cez komunikáciu, schody a vjazdy do budov alebo iných zariadení alebo plochy využívané na manipuláciu s materiálom alebo tovarom. Ak sa vytvoria na streche alebo odkvapoch cencúle, vlastník, správca alebo užívateľ tejto nehnuteľnosti je povinný vykonať také opatrenia, aby cencúle a ľad zo strechy neohrozili život alebo zdravie ľudí.

3.      Vlastník, správca alebo užívateľ priľahlej nehnuteľnosti môže povinnosť čistiť chodník zveriť inej osobe alebo organizácii. Pokiaľ za čistenie nezodpovedá správca alebo majiteľ, je tento povinný vyvesiť na nehnuteľnosti oznámenie s uvedením mena a adresy osoby alebo organizácie zodpovednej za čistenie chodníka.

 

 

 

 

 

Článok  VII.

Zabezpečenie zjazdnosti komunikácií v zimnom období

 

1.      Zimnú údržbu verejných priestranstiev (zjazdnosť vozoviek a schodnosť peších komunikácií a plôch) zabezpečuje správca verejného priestranstva zametaním a odstraňovaním snehu, ako aj posýpaním chemickými, ako aj inertnými materiálmi na odstraňovanie alebo zmierňovanie vplyvu poľadovice, prípadne šmykľavosti snehovej vrstvy. Priechodný pruh v snehovej vrstve na chodníku sa vytvára minimálne v šírke 0,5 m.

2.      V prípade snehovej alebo inej kalamity je povinná fyzická alebo právnická osoba uposlúchnuť výzvu obce s určením podmienok pre likvidáciu kalamity v zmysle platných právnych noriem.

3.      Správca obecnej/verejnej komunikácie je povinný zabezpečiť, aby vozidlá zimnej údržby odstraňovaním snehu a ľadu z vozovky nezatarasili snehom a ľadom vchody a vjazdy do rodinných domov, obecných, školských, podnikateľských a iných budov a zariadení a v prípade vzniku snehového alebo ľadového zátarasu, je povinný bezodkladne túto prekážku odstrániť.

4.       

 

Článok VIII.

Podmienky pre jazdu vozidiel

 

1.      Zakazuje sa jazdiť s dopravnými prostriedkami, ktoré samotné alebo svojim nákladom znečisťujú verejné priestranstvá. Dopravné prostriedky musia byť zbavené nečistôt pred ich vjazdom na verejné priestranstvo, najmä vozidlá vychádzajúce zo stavenísk, súkromných pozemkov, z poľnohospodárskych pozemkov.

2.      Ten, kto dopravným prostriedkom znečistí verejné priestranstvo (vlastník, prevádzkovateľ) je povinný ho bezodkladne, bez prieťahov vyčistiť, resp. zabezpečiť očistenie na vlastné náklady.

3.      Dopravný náklad musí byť zabezpečený tak, aby rozprašovaním, rozsypávaním alebo odkvapkávaním neznečisťoval vozovku a ovzdušie. Prikryté plachtou musia byť sypké hmoty, kovové triesky, seno, slama, piliny a podobné materiály. Materiály, ktoré spôsobujú zápach, sa môžu prepravovať len v uzavretých nádobách, krytých vozidlách, alebo na vozidlách, ktoré sú zakryté iným spôsobom.

4.      Ak vodič zistí poruchu na vozidle, alebo na náklade, ktorá by mohla znečistiť verejné priestranstvo, je povinný ju bezodkladne, bez prieťahov odstrániť. Ak to nemôže vykonať, môže v jazde pokračovať len na miesto, kde môže poruchu odstrániť. Je povinný vykonať také opatrenia, aby znečisťovanie verejného priestranstva bolo obmedzené na najmenšiu možnú mieru.

5.      Zakazuje sa po vlastnej osi premiestňovať vozidlá s kovovými pásmi a ťažké mechanizačné prostriedky po verejnom priestranstve s výnimkou, ak to umožňujú dopravné predpisy.

 

 

Článok IX.

Skladanie a nakladanie

 

1.      Skladať a nakladať tovar a materiál na verejnom priestranstve sa povoľuje len vtedy, ako to nie je možné vykonať bez zvláštnych ťažkostí inde. Nakladanie a skladanie tovarov, materiálov, výrobkov a obalov sa musí vykonávať bezodkladne a bez zbytočných prieťahov. Predmety určené k naloženiu môžu byť na verejnom priestranstve pripravené bezprostredne pred odvozom a nesmú ohrozovať čistotu a bezpečnosť. Skladanie a nakladanie sa musí vykonať bez zbytočného odkladu. Pôvodca prípadného znečistenia, resp. poškodenia (odosielateľ, dopravca alebo príjemca nákladu) po naložení a zložení nákladu je povinný verejné priestranstvo hneď očistiť.

2.      Materiál je možné skladovať na povolenom mieste v nevyhnutnej miere tak, aby nebol roznášaný vetrom, splavovaný dažďom, aby neohrozoval bezpečnosť chodcov, dopravu, majetok a životné prostredie. Pri manipulácii s materiálom a výrobkami je zakázané ukladanie materiálov, uhlia, stavebných výrobkov a pod. na hydrantoch, na uzáveroch vody a plynu, na zeleni, pred rozvádzačmi elektrického prúdu.

3.      Skladovanie akýchkoľvek materiálov, nepotrebných predmetov, kovového šrotu na verejných priestranstvách, na vozovkách, chodníkoch, pri kontajneroch a pri verejnej zeleni je zakázané okrem dní organizovaného zberu. Odvoz nadrozmerných odpadov, sutín z búracích prác, odpadov po stavebných úpravách a iných odpadov zabezpečuje organizácia alebo občan vykonávajúci činnosť súvisiacu s ich hromadením, ktorý je zodpovedný za ich zneškodnenie.

4.      Zakazuje sa umiestňovať na verejnom priestranstve rôzne predmety ako rezervovanie miesta pre skladanie a nakladanie tovaru, výnimku tvoria dopravné značenia.

 

 

Článok X.

Prekážky na verejnom priestranstve

 

1.      Prekážky na verejnom priestranstve sú dovolené umiestniť len na nevyhnutnú dobu dovolenú týmto VZN, alebo podľa VZN o vjazde, státí, parkovaní, odťahovaní motorových vozidiel, odstraňovaní vrakov a o zásobovaní motorovými vozidlami na území obce BRETKA

2.      Umiestňovanie dočasných prekážok okrem povolených výnimiek a umiestňovanie trvalých prekážok na verejných priestranstvách je zakázané.

Na verejných priestranstvách sa zakazuje umiestňovať najmä :

a)      stavebný a iný materiál,

b)      akékoľvek vozidlá a vraky,

c)      okrasné kamene, tyče, pätníky a iné prekážky,

ktoré sú spôsobilé brániť v plynulej premávke, a najmä na úzkych komunikáciách bránia vyhýbaniu sa protiidúceho vozidla, sú spôsobilé blokovať vjazd alebo prejazd vozidiel záchrannej zdravotnej služby, hasičov alebo polície pri ochrane života, zdravia a majetku občanov.

3.      Všetky prekážky umiestnené na verejných priestranstvách je povinný bezodkladne odstrániť ten, kto prekážku na verejné priestranstvo umiestnil (okrem povolených výnimiek).

4.      V prípade, ak obec zistí umiestnenie prekážky na verejných priestranstvách a ten, kto prekážku umiestnil, ju po upozornení obcou bezodkladne neodstráni,  odstráni obec prekážku na jeho náklady. Ak nie je možné zistiť, kto prekážku na verejné priestranstvo umiestnil, vzťahujú sa tieto ustanovenia na vlastníka alebo užívateľa priľahlého priestoru. Odstránenie prekážky zo strany obce nemá vplyv na uloženie pokuty tomu, kto prekážku na verejné priestranstvo umiestnil, alebo ak nie je možné zistiť túto osobu, tak vlastníkovi alebo užívateľovi priľahlého priestoru.

 

 

Článok XI.

Udržiavanie čistoty pôdy, vody a vodných tokov

 

1.      Zakazuje sa vhadzovať do korýt vodných tokov akékoľvek predmety, ktoré by mohli spôsobiť ich znečistenie, ukladať veci na brehoch vodných tokov na miestach, z ktorých by mohli byť splavené do vodných tokov a spôsobiť ich znečistenie.

2.      Zakazuje sa do vodných tokov a kanalizácie a do pôdy vypúšťať alebo vylievať škodlivé tekutiny (zvyšky olejov, pohonných látok, žieravín a p.) schopných ohroziť užívateľov vody a stav fauny a flóry.

3.      Do vodných tokov sa zakazuje vypúšťať žumpu. Vlastník žumpy/septiku je povinný na požiadanie osoby oprávnenej kontrolovať dodržiavanie tohto VZN preukázať spôsob likvidácie obsahu žumpy/septiku spôsobom neohrozujúcim životné prostredie.

4.      Zakazuje sa vykonávať údržbu dopravných prostriedkov a iných strojov a strojných zariadení a umývať ich na brehoch vodných tokov a v ich blízkosti.

5.      Zakazuje sa poškodzovať dreviny a inú zeleň na brehoch vodných tokov alebo odstraňovať a poškodzovať zariadenia spevňujúce ich brehy.

6.      Zakazuje sa odoberať pitnú vodu v prípade vyhlásenia regulačných opatrení pre jej odber pre účely umývania dopravných prostriedkov a pre poľnohospodársku malovýrobu.

7.      Poškodzovať a manipulovať akýmkoľvek spôsobom zariadenia na verejnom vodovode /hydrantoch, uzáveroch, šachtových poklopoch/

8.      Odberať vodu z hydrantov na iné účely ako požiarne.

9.      Zriaďovať domáci vodovod z verejného vodovodu , bez povolenia OcÚ Bretka.

 

 

                                                                Článok XII.

                                         Chov domácich a úžitkových zvierat

 

Nariadenie sa vzťahuje na:

a) Úžitkové zvieratá : kôň, ošípaná, ovca, koza...

b)Drobné zvieratá: hydina/sliepka, kačka, hus, morka a pod./ domáce zajace

c)Včely

d) Holuby

e)Spevavé a ozdobné vtáky

f)Mačky

g) Kožušinovú zver/ norky a ondatry/

                                              

                                            Povinnosti chovateľov zvierat

a)Chovatelia zvierat sú povinní umiestniť hospodársku budovu /maštaľ, chliev, kurín a pod/

v dostačujúcej vzdialenosti od suseda a ulíc vzhľadom na nadmerný hluk. Ďalej sú povinní postarať sa o to, aby objekt slúžiaci k chovu zvierat bol ľahko čistiteľný a napojený na vodotesnú žumpu.

b)Hnoj z miestnosti pre zvieratá treba denne odstraňovať.

c)K chovu včiel: úle v záhradách pri rodinných domoch musia byť orientované tak, aby neobťažovali susedov. Včelochov musí byť od susedných nehnuteľností vzdialený aspoň 3m a od verejných ciest 30m.

d) k chovu kožušinových zvierat : kožušinové zvieratá sa môžu chovať pri rodinných domoch a v chovateľských farmách za podmienok stanovených hygienikom a obecnou radou. O chove zvierat neuvedených v tomto nariadení po predbežnom návrhu orgánom hygienickej a veterinárnej služby rozhoduje obecná samospráva záväzným stanoviskom k podnikateľskej činnosti.

e)Chovateľ hovädzieho dobytka a koni je povinný pri znečistení verejnej alebo účelovej komunikácie výkalmi očistiť komunikáciu.

 

 

Článok XIII.

Požiarna ochrana

 

a)Uskladňovanie akýchkoľvek horľavín v povalových priestoroch všetkých budov v blízkosti dymovodu alebo komínov je zakázané

b)Každý majiteľ alebo správca domu je povinný starať sa , aby komínové dvierka boli v poriadku.

Poškodené dvierka musia byť ihneď vymenené. Taktiež zabezpečiť pravidelné čistenie komínov.

c) Každý majiteľ alebo správca domu je povinný postarať sa , aby v povalových priestoroch bola nádoba s pieskom, lopata a prípadne voda.

d)Každá osoba, ktorá zistí požiar, je povinná urobiť najnutnejšie opatrenie a ihneď ohlásiť požiar na číslo telefónu 150.

 

 Článok XIV.

Kontrola a sankcie

 

1.      Konanie, ktoré je v rozpore s týmto VZN a s ostatnými VZN platnými na území obce BRETKA sa kvalifikuje ako priestupok proti verejnému poriadku podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, za ktoré je možné uložiť sankciu v zmysle § 11 a nasl. zák.č. 372/90 Zb. alebo § 13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, ak nejde o iný priestupok alebo iný správny delikt alebo trestný čin.

2.      Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva obec prostredníctvom starostu obce alebo inej poverenej osoby, predseda komisie pre verejný poriadok a hlavný kontrolór obce.PZ,

3.      Za porušenie ustanovení tohto nariadenia môžu byť fyzické a právnické osoby postihnuté           v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zmien a doplnkov.

4.      Pokutu v rámci blokového konania môže ukladať starosta obce alebo iná poverená osoba, ak je priestupok dostatočne zistený a preukázaný. Pokuta v blokovom konaní sa môže udeliť až do výšky 33,- eur, ak zákon o priestupkoch alebo iný zákon neustanovuje vyššiu pokutu. V rozkaznom konaní môže byť uložená pokuta do 250,- eur, ak zákon o priestupkoch alebo iný zákon neustanovuje inak.

5.      Priestupok nemožno prejednať, ak od jeho spáchania uplynuli dva roky.

6.      Pokutu nemožno uložiť, ak iný orgán začal v tej istej veci konanie o uloženie pokuty.

7.      Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa starosta dozvedel o porušení VZN, najneskôr však do troch rokov od porušenia VZN, alebo nesplnenia povinnosti. Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.

8.      Pokuta uložená obcou je príjmom obce.

 

 

 

 

 

Článok XV.

Spoločné ustanovenia

 

1.      Povinné osoby uvedené v článku I. ods. 2 tohto nariadenia sú okrem tohto VZN povinné dodržiavať všetky ostatné platné všeobecne záväzné nariadenia obce súvisiace                             s dodržiavaním verejného poriadku.

2.      Týmto VZN nie sú dotknuté práva, povinnosti a sankcie vyplývajúce z iných platných všeobecne záväzných nariadení obce BRETKA zo všeobecne záväzných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

 

 

Článok XVI.

Záverečné ustanovenia

 

1.      Pokiaľ v zákone č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a ostatných všeobecne záväzných platných právnych predpisov Slovenskej republiky nie je ustanovené inak, platia ustanovenia tomto VZN.

2.      Obecné zastupiteľstvo v BRETKE sa uznieslo na vydaní tohto NÁVRH VZN dňa ............. uznesením č.   / a toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Obecného úradu v BRETKE..

 

 

 

 

 

 

 

Anna Giczeiová

   starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podnety a návrhy na zmeny predložte na obecný úrad obvyklými spôsobmi najneskôr do 7. 4. 2015

Predpokladaný termín prejednania a schválenia návrhu VZN bude na zasadnutí OZ v Bretke dňa 7. 4. 2015 

 

 [1] § 127 zák.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

 

Na stiahnutie: VZN o verejnom poriadku