VÝPOČET VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV obec Bretka

04.03.2022 07:59

VÝPOČET VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV obec Bretka

V zmysle prílohy č.2 zákona č. 329/2018 Z.z. o polatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ÚVKO=((m zložka 1 + m zložka 2 + m zložka n) / mKO)*100%

 

Čitateľ vzorca „m zložka 1 až m zložka n“

Zložka

Kód odpadu

Názov odpadu

Hmotnosť odpadu [kg]

m zložka 1

200101

papier a lepenka

697

m zložka 2

200102

sklo

2016

m zložka 3

200103

viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky

10

m zložka 4

200104

obaly z kovu

142

m zložka 5

200123

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

495

m zložka 6

200125

jedlé oleje a tuky

34

m zložka 7

200135

vyradené elektrické a elektronické zariadenia i né ako uvedené v 2001 21 a 20 01 23

409

m zložka 8

200136

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 2001 21, 20 01 23 a 20

01 35

1429

m zložka 9

200139

plasty

3983

m zložka 10

200140

kovy

206

m zložka 11

20014001

Meď, bronz, mosadz

187

m zložka 12

20014005

Železo a oceľ

7043

              m zložka 13

20014002

hliník

115

SPOLU

 

 

16766

 

Menovateľ „mKO“

Kód odpadu

Názov odpadu

Hmotnosť odpadu [kg]

200101

papier a lepenka

697

200102

sklo

5931

200103

viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky

10

200104

obaly z kovu

520

200105

obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami vrátane prázdnych tlakových nádob

11

200123

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

495

200125

jedlé oleje a tuky

34

200135

vyradené elektrické a elektronické zariadenia i né ako uvedené v 2001 21 a 20 01 23

409

200136

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 2001 21, 20 01 23 a 20 01 35

1429

200139

plasty

3983

200140

kovy

206

200301

zmesový komunálny odpad

35190

200307

Objemný odpad

10850

20014001

Meď, bronz, mosadz

1872

20014005

Železo a oceľ

7043

20014002

hliník

1145

SPOLU mKO

 

62817

 

Úroveň vytriedenia odpadov v roku 2021 = 16766 / 62817 x 100%

ÚVKO = 26.69%