Výberové konanie Pedagogický asistent – Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Bretka – Beretke 56

02.09.2022 13:49

Výberové konanie

Pedagogický asistent – Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola,

Bretka – Beretke 56

Obec Bretka ako zriaďovateľ Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Bretka 56 – Beretke 56 vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta pedagogický asistent.

Predpokladaný termín nástupu: 19.09.2022

Pracovný pomer: doba určitá, pracovné miesto bude obsadzované v rámci národného projektu  „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ na dobu do 31. 08. 2023.

Úväzok:100%

Platové podmienky: funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kvalifikačné  predpoklady:
Predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca podľa zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického asistenta sú uvedené v prílohe č. 6)

Na výberové konanie budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.

Zoznam požadovaných dokladov:


- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov podľa 18/2018 Z. Z
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

 

Iné predpoklady:

 - pozitívny vzťah k deťom
- organizačné a komunikačné schopnosti

- ovládanie maďarského jazyka

Úspešný uchádzač pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu:

  • Doloží potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
  • Poskytne na účel preukázania bezúhonnosti okresnému úradu v sídle kraja údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov

Vybraní uchádzači na osobný pohovor budú kontaktovaní telefonicky alebo emailom.

 

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 12. 9. 2022 do 12:00 hod. na adresu:

Obec Bretka

980 46 Bretka 33

Na obálku uveďte:

„Žiadosť o prijatie do zamestnania pedagogický asistent ZŠ – NEOTVÁRAŤ“.

alebo e-mailom na adresu: obecbretka@centrum.sk

 

 

V Bretke, 02. 09. 2022                                              Anna Giczeiová

                                                                                  starostka obce