Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy v Bretke

05.09.2022 14:33

 

 

Obec Bretka

 

Podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

v y h l a s u j e    výberové konanie na obsadenie funkcie

 

riaditeľa/riaditeľky Materskej školy v Bretke

 

Kvalifikačné predpoklady

1.      odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 31/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov  absolvovanie 1. atestácie (§ 14 ods. 4 d) zákona č. 318/2019 Z. z.)

2.       najmenej 5 rokov pedagogickej praxe (§ 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.)

 Ďalšie požiadavky a kritériá: 

1.      bezúhonnosť; 

2.      zdravotná spôsobilosť; 

3.      znalosť práce s PC (ovládanie kancelárskeho balíka, práca s e-mailom, internetom a i.)

4.       znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť školstva;

Požadované doklady:

1.      písomná žiadosť uchádzača o zaradenie do výberového konania,

2.      doklad o dosiahnutom vzdelaní (overená fotokópia),

3.      štruktúrovaný profesijný životopis, 

4.      Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v rozsahu:

a.      meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka,

b.      dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,

c.       štátne občianstvo,

d.     pohlavie,

e.      meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov.

5.      písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

6.      návrh koncepcie rozvoja školy.

Termín a miesto podania žiadosti:

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania so všetkými požadovanými dokladmi doručte v zalepenej obálke osobne alebo poštou na adresu :

Obec Bretka, Obecný úrad, 980 46  Bretka 33. 

Obálku označte heslom: Výberové konanie – Materská škola Bretka – Neotvárať!

Termín podávania prihlášok do 19.  9.  2022 do 12.00 hod.

 

Termín a miesto výberového konania  budú oznámené uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania, najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 

 

V Bretke, dňa 5. 9. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Anna Giczeiová

                                                                                                 Starostka obce Bretka