Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bretka

27.07.2016 15:17

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Bretka a uverejnené na internetovej stránke obce Bretke  dňa: 22.6.2016 , zvesený dňa : 10.7.2016

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Bretka a uverejnené na internetovej stránke obce Bretke  dňa: 27.7.2016, zvesený dňa :

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Bretke sa na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“) v súlade s § 81 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie   č.  01/2016

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bretka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet, účel a pôsobnosť nariadenia

1. Toto VZN určuje podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce s cieľom vytvoriť systém  zberu, prepravy, zabezpečenia zhodnotenia a zneškodnenia komunálneho odpadu.

2. Toto VZN  bližšie upravuje nakladanie s jednotlivými zložkami komunálnych odpadov a iných odpadov uvedených v § 9 až § 22, ktoré vznikli alebo môžu vznikať na území obce a zodpovedá za nich obec, alebo je povinná určiť podmienky ich nakladania.

3. Toto VZN je záväzné pre všetky fyzické osoby (občania), ktoré sa zúčastňujú na nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  a pre všetky  fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby (podnikatelia), ktorí sa zúčastňujú na nakladaní s komunálnymi odpadmi pochádzajúcimi  z územia obce a na nakladaní aj s inými odpadmi, ak tak určuje osobitný predpis[1]).

 

II. Časť

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 2

Hierarchia odpadového hospodárstva

1.    V odpadovom hospodárstve so záväznosťou poradia priorít sa uplatňuje táto  záväzná hierarchia odpadového hospodárstva:

a)      predchádzanie vzniku odpadu,

b)      príprava na opätovné použitie,

c)      recyklácia,

d)      iné zhodnocovanie (napr. energetické zhodnocovanie),

e)      zneškodňovanie.

 

§ 3

Vymedzenie základných pojmov

1. Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb.

3. Drobným stavebným odpadom sú odpady z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (zemina a kamenivo).

4. Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky komunálnych odpadov.

5. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov; sú to najmä odpady zo zelene, drevo, odpad z potravín, kuchynský odpad z domácností a reštauračný odpad, jedlé oleje a tuky, odpady z papiera a lepenky.

6. Objemný odpad je taký komunálny odpad, ktorý svojimi rozmermi alebo charakterom nie je možné umiestniť do nádoby na zmesový komunálny odpad (napr. nábytok a jeho časti,  sanita, koberce, tabuľové sklo, okná, dvere  a pod.).

7. Zber odpadu (vr. mobilného) je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.

8. Pôvodca odpadu - je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

 

§ 4

Všeobecné pravidlá nakladania s komunálnymi odpadmi

a drobnými stavebnými odpadmi

1.    Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec, ak osobitný predpis1) neustanovuje inak.

2.    Každý je povinný nakladať s komunálnymi odpadmi v obci súlade s týmto VZN a zákonom o odpadoch1)  takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie[2]).

3.    Náklady obce pri nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi ovplyvňuje riadne triedenie komunálneho odpadu jej obyvateľmi a tým následné znižovanie množstva  zmesového komunálneho odpadu.

4.    Fyzické osoby (občania) nesmú nakladať a inak zaobchádzať s iným ako s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom s výnimkou zaobchádzania so starým vozidlom a odpadovými pneumatikami[3]).

 

§ 5

Povinnosti pôvodcu  a držiteľa odpadov

1.      Pôvodca komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu je povinný:

a)      nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať   v súlade s VZN

b)      zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu v obci,

c)      užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálneho odpadu v obci,

d)      ukladať komunálny odpad alebo ich oddelené zložky a drobný stavebný odpad na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálneho odpadu v obci.

 

§ 6

Triedený zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu

 patriacej do vyhradeného prúdu odpadu

1. Oddelene zbieranou zložkou komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu sa rozumie :

a)                                                                                    elektroodpad z domácností,

b)                                                                                    použitá batéria alebo akumulátor – prenosná,  automobilová,

c)                                                                                    odpady z obalov – papier, sklo, plasty, kovy

d)                                                                                    odpady z neobalov – papier, plast, sklo

2.      Za vytvorenie, financovanie, prevádzkovanie a udržiavanie funkčného systému združeného nakladania s oddelene zbieranými zložkami komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu zodpovedá zmluvná organizácia zodpovednosti výrobcov.  

 

§ 7

Zber, preprava komunálneho odpadu a jeho zložiek

1. Vykonávať na území obce zber a výkup, vrátane mobilného zberu a prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, môže obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou; to sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný zber a zber prostredníctvom zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov. Ak ide o zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, vykonávať ich zber na území obce môže len ten, kto má okrem zmluvy s obcou uzatvorenú aj zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou obec uzavrela zmluvu pre prevádzkovanie systému združeného nakladania o odpadmi z obalov  a s odpadmi z neobalových výrobkov.

 

§ 8

Zákazy

1.    Prísne sa zakazuje iné nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom ako je určené zákonom o odpadoch a týmto VZN, a to najmä:

a)   nezapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci, neužívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci, neukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci“,

b)   uložiť alebo ponechať komunálny odpad a drobný stavebný odpad, vr. triedených zložiek, objemných odpadov, odpadov s obsahom škodlivín,  elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade s týmto VZN,

c)    zneškodniť komunálny odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch,

d)   zneškodňovať skládkovaním vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,

e)   zneškodňovať skládkovaním vytriedené zložky komunálneho odpadu,

f)     zneškodňovať skládkovaním biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky rozložiteľného odpadu z cintorínov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,

g)   zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný  komunálny odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky rozložiteľného odpadu z cintorínov, s výnimkou prípadu, na ktorý bol vydaný súhlas podľa zákona o odpadoch,

h)   spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach,

i)     ukladať do zberných nádob určených obcou na zber zmesového komunálneho odpadu iný odpad ako zmesový komunálny odpad,  vr. objemných odpadov, odpadov z obsahom škodlivín, elektroodpadu, použitých batérií a akumulátorov, drobného stavebného odpadu a horľavého odpadu (popol),

j)     ukladať do zberných nádob určených na triedený zber komunálneho odpadu zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená, vr. objemných odpadov, odpadov z obsahom škodlivín a drobného stavebného odpadu,

k)    ukladať oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu (vytriedený biologicky rozložiteľný komunálny odpad, odpady z obalov a neobalových výrobkov, elektroodpad z domácností, použité batérie a akumulátory) na skládku odpadov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,

l)     vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu (odpady z obalov a neobalových výrobkov, elektroodpad z domácností, použité batérie a akumulátory) bez zariadenia na zber odpadov osobou, ktorá nespĺňa požiadavky podľa zákona a nemá na túto činnosť uzavretú zmluvu s obcou,

m) odovzdať vytriedené odpady, vr. objemných odpadov, odpadov s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov iným subjektom ako zmluvnej zberovej spoločnosti alebo ako ustanovuje toto VZN,

n)   podnikateľským subjektom využívať mobilný zber odpadov z obsahom škodlivín, ak je v obci zabezpečovaný,

o)   zmiešavať elektroodpady a použité batérie a akumulátory s inými zložkami komunálnych odpadov,

p)   rozoberať, zasahovať do vytriedených elektroodpadov a použitých batérií a akumulátorov  a vyberať z nich jednotlivé časti,

q)   zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie,

r)    vyhadzovať alebo ukladať do nádob na zmesový komunálny odpad, vedľa nich  alebo na  verejné priestranstvá nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky.

 

III. Časť

SYSTÉM ZBERU A NAKLADANIA S JEDNOTLIVÝMI DRUHMI ODPADU

§ 9

Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi

1.    Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec, ak zákon o odpadoch neustanovuje inak.

2.    Komunálne odpady vrátane oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu sa podľa Katalógu odpadov zaraďujú do skupiny 20.

3.    Náklady a zbernú nádobu o objeme 110/120 litrov na zmesový komunálny odpad  znáša pôvodný pôvodca odpadu, alebo je súčasťou miestneho  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v prvom roku dodania zbernej nádoby do domácnosti.

4.     Náklady na zbernú nádobu o objeme 120 l na biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad  znáša pôvodný pôvodca odpadu, alebo je súčasťou miestneho  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v prvom roku dodania zbernej nádoby do domácnosti. 

5.    Náklady na kompostér na biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad  znáša pôvodný pôvodca odpadu, alebo je súčasťou miestneho  poplatku za komunálne odpady drobné stavebné odpady v prvom roku dodania zbernej nádoby do domácnosti. 

6.    Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca vyhradeného výrobku, príslušná organizácia zodpovednosti výrobcov alebo tretia osoba.

7.    Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša obec a zahŕňa ich do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

8.    Náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom a biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, a náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov hradí obec z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa osobitného predpisu.

9.    Náklady triedeného zberu oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu,  znášajú výrobcovia vyhradených  výrobkov, tretie osoby alebo organizácie zodpovednosti výrobcov, ktorí zodpovedajú za nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu v tejto obci.

10.    Obec pri ustanovení výšky miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vychádza zo skutočných nákladov obce na nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom vrátane nákladov uvedených v odseku 8. Do miestneho poplatku obec nemôže zahrnúť náklady uvedené v odseku 9. Výnos miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady použije obec výlučne na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov.

11.    Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu, vytriedených zložiek, drobného stavebného odpadu,  objemných odpadov a odpadov s obsahom škodlivín môže len organizácia, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou, ak túto činnosť nezabezpečuje obec sama.

12.    Zber, zhromažďovanie a preprava objemného odpadu,  odpadu z obsahom škodlivín a drobného stavebného odpadu sa uskutočňuje najmenej dvakrát ročne. Pre tento účel obec zabezpečí u zmluvného partnera umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na miestach a v intervaloch vývozu určených obcou.

13.    Harmonogramy zvozu sú zverejnené na webovom sídle, úradnej tabuli obce alebo iným v mieste obvyklým spôsobom.

14.    Obec zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere objemného odpadu a odpadu z obsahom škodlivín osobitným oznamom, pričom využije obvyklé spôsoby oznamovania.

15.    Držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, je povinný na vyžiadanie  obce  poskytnúť  pravdivé  a  úplné  informácie  súvisiace  s  nakladaním  s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

 

§ 10

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom

1.    Zmesový komunálny odpad sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďuje pod katalógové číslo:

·                                                                                                       20 03 01 - zmesový komunálny odpad - O.

2.    Na území obce sa zavádza zber komunálnych odpadov pre:

·      fyzické osoby – občanov, ktorí majú v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorí sú na území obce oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť,

·      fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktorí majú sídlo alebo prevádzku na území obce.

3.    Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu sú povinní stať sa účastníkmi obecného systému zberu zmesového komunálneho odpadu.

4.    Na zber zmesového komunálneho odpadu sú určené zberné nádoby vo veľkostiach 110/120 l  alebo 1100 l.

·                                                       Obec určuje na zber zmesového komunálneho odpadu nasledujúce zberné nádoby:

·                                                       Min. 1 nádoba o objeme 110/120 litrov pre rodinný dom / súpisné číslo.

·      po obci sú rozmiestnené 1100 l zberné nádoby na verejnom priestranstve v obci Bretka

·                                                       obec má veľkokapacitný kontajner umiestnený pri osade/romskej/

5.    Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu majú náklady za nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom zahrnuté v poplatku za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. V danom poplatku nie sú zahrnuté náklady na zaobstaranie zbernej nádoby na zber zmesového komunálneho odpadu.

6.    Každý pôvodca je povinný používať na zmesový komunálny odpad len typ zberných nádob schválený obcou a zodpovedajúci systému zberu.

7.    Pôvodca komunálneho odpadu je povinný zakúpiť si zbernú nádobu.

 

§ 11

Nakladanie s objemným odpadom

1.      Objemné odpady sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod katalógové číslo:

·                                                                               20 03 07 - objemný odpad - O.

2.    Objemný odpad je komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho rozmer a veľkosť uložiť do zberných nádob na zmesový komunálny odpad používaných na území obce (napr. starý nábytok, sedačka, koberce,...).

 

§ 12

Nakladanie s odpadom z domácností s obsahom škodlivých látok

1.    Medzi odpady z domácností s obsahom škodlivých látok patria najmä: použité batérie a akumulátory, odpadové motorové a mazacie oleje, chemikálie, rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, handry a rukavice znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami.

 

§ 13

Nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi a 

stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií

1.    Drobné stavebné odpady sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod katalógové číslo:

  • 20 03 08 - drobný stavebný odpad - O.

2.      K drobnému stavebnému odpadu, ktorý vyprodukujú občania z bežných udržiavacích prác patria: zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.

3.      Na území obce sa nachádza veľkokapacitný kontajner na  drobný stavebný odpad ,kde občania môžu odovzdať /rómska osada/

4.      Za nakladanie so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií, je zodpovedná osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie  a plní povinnosti držiteľa odpadov.

 

§ 14

Nakladanie s odpadmi z obalov a z neobalových výrobkov

(papier, plasty, sklo a kovy)

1.    Náklady na triedený zber odpadov z obalov a z neobalových výrobkov znáša do 30.júna 2016 obec.

2.    Náklady na triedený zber odpadov z obalov a z neobalových výrobkov znáša od 1. júla 2016 organizácia zodpovednosti výrobcov, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.

3.    Organizácia zodpovednosti výrobcov znáša všetky náklady na zber, prepravu a triedenie odpadu z vyhradených výrobkov, vrátane zberných nádob a vriec na triedený zber.

4.    Organizácia zodpovednosti výrobcov nemusí uhradiť náklady na triedený zber, ak sa v zbernej nádobe nachádza viac ako 50 % odpadov iných ako je odpad, na ktorý boli určené príslušné nádoby.

5.    Triedený zber odpadov:

a) z papierových obalov a neobalových výrobkov, ktoré sa zaraďujú v zmysle Katalógu odpadov pod katalógové číslo odpadu 20 01 01 - papier a lepenka - O, sa uskutočňuje nasledovným spôsobom:

i.          Triedený zber papiera sa vykonáva prostredníctvom farebne rozlíšených vriec na základe schváleného harmonogramu, vrecia je potrebné v deň zberu vyložiť pred bránu v čase od 6,00 hod.

ii.        Obec určuje na triedený zber papiera modré plastové  vrecia, ktoré po vyprázdnení zberová spoločnosť vráti späť.

iii.      Do papiera patria: noviny, časopisy, knihy, zošity, lepenka, kancelársky papier, reklamné letáky, kartón, papierové tašky, listy, papierové vrecká, lepenka, papierové krabice, obálky, letáky, katalógy, plagáty, pohľadnice, baliaci papier a pod.

iv.       Do papiera nepatria: samoprepisovací a voskovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, plastové obaly, , voskovaný, znečistený papier, mastný papier, kopírovací papier, mokrý papier, alobal a pod.

v.         Krabice resp. obaly z papiera musia byť poskladané a uložené tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej miesta.

b)   z plastových obalov a neobalových výrobkov, ktoré sa zaraďujú v zmysle Katalógu odpadov pod katalógové číslo odpadu 20 01 39 - plasty - O, sa uskutočňuje nasledovným spôsobom:

                             i.          Triedený zber plastov sa vykonáva prostredníctvom farebne rozlíšených vriec,

                           ii.          Obec určuje na triedený zber plastových obalov žlté plastové vrecia o objeme 120 l,  ktoré po vyprázdnení zberová spoločnosť vráti späť.

                         iii.          Obec určuje na triedený zber plastov interval vývozu ,na základe schváleného harmonogramu plasty. Vrecia je potrebné v deň zberu vyložiť pred bránu, v čase od 6,00 hod.

                          iv.          Do zmiešaných plastov patria: fólie, plastové obaly z domácnosti, plastové tašky, plastové vrecká, plastové vedrá, obaly od kozmetických a čistiacich prípravkov, fľaše, hračky a iné.

                            v.          Do zmiešaných plastov nepatria: podlahové krytiny, guma, plasty znečistené chemickými látkami a zvyškami jedál, plasty znečistené biologickým odpadom, a pod.

                          vi.          Obaly z plastov musia byť stlačené a uložené tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej miesta.

c)    zo sklenených obalov a neobalových výrobkov, ktoré sa zaraďujú v zmysle Katalógu odpadov pod katalógové číslo odpadu 20 01 02 - sklo - O, sa uskutočňuje nasledovným spôsobom:

i.        Triedený zber skla sa vykonáva na základe schváleného harmonogramu,  prostredníctvom farebne rozlíšených zberných vriec.

ii.      Obec určuje na triedený zber skla zelené  vrecia o objeme 120 l. Zberová spoločnosť vrecia  po vyprázdnení vráti späť.  

iii.    Do skla patria: sklenené fľaše, sklenené nádoby, obaly zo skla, sklenené poháre, okenné sklo a pod.

iv.     Do skla nepatria: keramika, porcelán, zrkadlá, dymové sklo, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (farbami, potravinami) a pod.

d)   z kovových obalov,  ktoré sa zaraďujú v zmysle Katalógu odpadov pod katalógové číslo odpadu 20 01 40 - kovy - O, sa uskutočňuje nasledovným spôsobom:

i.        Triedený zber kovov sa vykonáva na základe schváleného harmonogramu, prostredníctvom farebne rozlíšených vriec

ii.      Obec určuje na triedený zber kovov červené plastové  vrecia o objeme 120 l. Zberová spoločnosť  vrecia po vyprázdnení vráti späť.

iii.     Vrecia je potrebné vyložiť pred bránu v deň vývozu. Zber sa vykonáva na  základe schváleného harmonogramu, ktorý je v čase od 6.00 hod.

iv.    Do kovov patria: plechovky a konzervy a iné obaly z kovov očistené o ich obsah.

v.      Do kovov nepatria: hrubo znečistené kovové obaly, obaly od farieb a pod.

vi.    Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedál.

 

§ 15

Nakladanie s elektroodpadmi z domácností

1.    Elektroodpad sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďuje pod katalógové čísla:

·       20 01 21 - žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť - N,

·       20 01 23 - vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky - N,

·       20 01 35 - vyradené    elektrické a   elektronické   zariadenia   iné   ako uvedené v     20 01  21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti - N,

·       20 01 36 - vyradené  elektrické   a   elektronické   zariadenia   iné   ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 - O.

2.    Zabezpečenie zberu elektroodpadov z domácností nie je zahrnuté do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Náklady na zber, prepravu a zhodnocovanie elektroodpadov znáša výrobca, resp. organizácia zodpovednosti výrobcov.

3.    Na základe schválené harmonogramu, ktorý je 2 x ročne,  môžu občania v stanovený deň vyložiť pred bránu nepoškodený elektroodpad .

4.    Do elektroodpadu patria: televízory, rádiá, elektronické hračky, počítačová technika, kancelárska technika, telekomunikačná technika, videá, žiarovky, žiarivky, lampy, mobily, ohrievače, kávovary, práčky, chladničky, elektromotory, ručné elektrické náradie, predajné automaty a pod. Elektroodpad musí byť v celku s elektronickými časťami.

5.    Do elektroodpadu nepatria: plynové variče, vypínače a zásuvky, svetelné reklamy, svetelná signalizácia, chladničky bez motorov.  kovy, plasty, papier, drevo, zmesový komunálny odpad, či iné odpady.

 

§ 16

Nakladanie s batériami a akumulátormi

1.    Batérie a akumulátory sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod katalógové čísla:

·           20 01 33 - batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a

                 netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie – N,

·           20 01 34 - batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 - O.

2.    Použité batérie a akumulátory, ktoré sú súčasťou elektroodpadu z domácností sa zbierajú spolu s týmto odpadom.

3.    Zabezpečenie zberu batérií a akumulátorov z domácností nie je zahrnuté do miestneho poplatku za zmesový komunálny odpad. Náklady na zber, prepravu a zhodnocovanie batérií a akumulátorov znáša výrobca, tretia osoba, resp. organizácia zodpovednosti výrobcov.

4.    Zber  batérií a akumulátorov sa uskutočňuje  dvakrát ročne z miesta ktoré určí obecný úrad v rámci zberu odpadov  s obsahom škodlivín.

5.    Do použitých batérií a akumulátorov patria: prenosné (gombíkové, tužkové, ...) a automobilové batérie a akumulátory.

6.    Do použitých batérií a akumulátorov nepatria: priemyselné batérie a akumulátory, zmesový komunálny odpad, či iné odpady.

 

§ 17

Nakladanie s biologickými rozložiteľnými komunálnymi odpadmi

1.    Biologicky rozložiteľný komunálny odpad sa  delí na:

a)      biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,

b)      biologicky rozložiteľný kuchynský odpad okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania,

c)      jedlé oleje a tuky z domácností.

2.    Biologicky rozložiteľné odpady sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod číslo:

·      20 02 01 - biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu

                   z cintorínov,

·                              20 01 08 - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad,

·                              20 01 25 - jedlé oleje a tuky z domácností.

3.    Do biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov  patria: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol.

4.    Na zber biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad sa určuje kompostér pre jednu domácnosť (jeden rodinný dom) s frekvenciou zberu 2 x mesačne od marca do októbra, každoročne.

5.    Do biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov nepatria: zvyšky jedál, kamene, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat a pod.

6.    Obec si uplatňuje výnimku z povinnosti zaviesť a zabezpečovať vykonávanie zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v obci podľa § 81 ods. 21 písm. b) zákona o odpadoch, na základe ktorej obec preukáže, že najmenej 50% obyvateľov kompostuje vlastný odpad.

7.    Do biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov patria: šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinky z orecha, trus malých zvierat, papierové vrecká znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použité papierové vreckovky a servítky, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu.

8.    Do biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov nepatria: zelené odpady, lístie, drevo, drevený odpad, burina, kvety a pod.

 

§ 18

Nakladanie s jedlými olejmi a tukmi z domácností

1.    Jedlé oleje a tuky sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod katalógové čísla:

·                               20 01 25 - jedlé oleje a tuky - O.

2.    Do jedlých olejov a tukov patria oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, zvyšky masla či tuku.

3.    Medzi jedlé oleje a tuky nepatria motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla.

4.    Odpad uvedený v odseku 2 je zakázané zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladať na verejné priestranstvá, resp. k odpadovým nádobám a kontajnerom na komunálny odpad.

5.    Na území obce  je zabezpečený kalendárový zber a preprava použitých jedlých olejov a tukov, na základe schváleného harmonogramu, ktorý je 6 x ročne.

6.    Zhromažďovanie odpadu sa uskutočňuje v deň jeho odvozu a to priamo do pristaveného vozidla na určenom mieste. Oleje a tuky sa odovzdávajú v akýchkoľvek plastových fľašiach s funkčným uzáverom.

 

§ 19

Nakladanie s nespotrebovanými  liekmi a zdravotníckymi pomôckami

1.    Zber nespotrebovaných veterinárnych a humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok je upravený v zákone č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2.    Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky sú fyzické osoby povinné odovzdať do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať za účelom odovzdania Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv.

 

§ 20

Nakladanie s odpadovými pneumatikami

1.    Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov a ani zberu odpadov, ktorý zabezpečuje obec.

2.    Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať bezplatne distribútorovi pneumatík (pneuservis, autoservis) okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.

 

§ 21

Nezákonne umiestnený odpad

1.    Oznámiť  nezákonné  umiestnenie  odpadu  môže  akákoľvek fyzická  osoba  alebo právnická osoba príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza.

2.    Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť orgánu podľa bodu 1.

3.    O oznámeniach podaných podľa odsekov 1 a 2 sa obec a orgán štátnej správy odpadového hospodárstva navzájom informujú najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa oznámenia.

 

IV. Časť

KONTROLNÁ ČINNOSŤ, PRIESTUPKY A SANKCIE

§ 22

Kontrolná činnosť

1.    Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN sú oprávnení vykonávať:

a)                            poverení zamestnanci obce,

b)                            príslušná komisia obecného zastupiteľstva,

c)                            príslušníci obecnej polície,

d)                            kontrolór obce.

 

§ 23

Priestupky a sankcie

1.    Priestupku sa dopustí ten, kto poruší zákazy definované v § 8 tohto VZN.

2.    Priestupky voči fyzickým osobám na úseku odpadového hospodárstva prejednáva obec. Iné  priestupky  podľa  zákona o odpadoch prejednáva orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.

3.    Za priestupok môže obec uložiť pokutu do 1 500 eur.

4.    Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné právne predpisy a to § 115 zákona o odpadoch a zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

5.    Výnosy pokút uložených za priestupky podľa odseku 2 sú príjmom rozpočtu obce.

 

V. Časť

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 24

Záverečné ustanovenia

1.    Toto VZN vychádza z platnej právnej úpravy v odpadovom hospodárstve  Slovenskej republiky.

2.    Ďalšie povinnosti fyzických osôb, právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, ktoré im vyplývajú zo zákona o odpadoch a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj iných zákonov, nie sú týmto nariadením dotknuté.

3.    V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol návrh tohto VZN č. 01/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Bretka zverejnený na úradnej tabuli obce Bretka a na internetovej stránke obce Bretka od 22.06.2016 do 10.7.2016.

4.    Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Bretke dňa 26.07.2016 a schválilo ho uznesením č. 03-26-7/2016 .

5.    VZN č. 01/2016 nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce, t.j. dňa 11.08.2016, okrem § 9 ods. 4 /5, § 14 ods. 5 písm. a) ii, písm. b) ii, písm. c) ii, písm. d) ii   a okrem § 17 ods. 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1.1.2017.

6.    Nadobudnutím účinnosti VZN č. 2/2016 sa zrušuje a nahrádza VZN obce Bretka č. 2/2010 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Bretka v znení neskorších doplnkov. 

7.    VZN č. 1/2016 bude prístupné k nahliadnutiu po nadobudnutí účinnosti na obecnom úrade v Bretke a na internetovej stránke obce Bretka.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna   Giczeiová

             starostka obce

 [1]Zákon č. 79/2015  Z. z. o odpadoch

[2]) § 12 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z.

[3] ) § 12 ods. 6 zákona č. 79/2015 Z.z.