Verejná vyhláška - Voľba hlavného kontrolóra obec Bretka

03.08.2022 12:07
Obec Bretka, č. 33, 980 46 Bretka
 

Verejná vyhláška

 
Obecné zastupiteľstvo v Bretke uznesením č. 4-02-08/2022 zo dňa 02.08.2022
 
v y h l a s u j e
 
v zmysle §11 ods. 4 písm. j) a §18a ods. 2 a 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
 
v znení neskorších predpisov
6. septembra 2022
 
za deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Bretka
 
U r č u j e :
- úväzok : na 0,4 úväzku ( 15 hodín týždenne )
- predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Bretka v súlade s § 18a zákona o obecnom zriadení:
- kvalifikačné požiadavky ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra :
1. ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie;
výhodou: - ukončené úplné stredné vzdelanie ekonomického smeru + minimálne 10 ročná prax v odbore, alebo
- ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického resp. právneho smeru
- ostatné predpoklady:
2. bezúhonnosť;
3. spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu;
4. ďalšie predpoklady:
- znalosť legislatívy a všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku územnej samosprávy;
- počítačové znalosti štandardného užívania (Microsoft Word, Excel, Internet);
- výhodou manažérske zručnosti a skúsenosti v oblasti samosprávy.
- náležitosti písomnej prihlášky kandidáta na voľbu hlavného kontrolóra obce Bretka:
- osobné údaje kandidáta : meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu bydliska,
kontaktný údaj (e-mail, telefón)
- súhlas so zverejnením osobných údajov na účely vykonania voľby v zastupiteľstve obce Bretka;
- údaj o dosiahnutom najvyššom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného dokladu o najvyššom vzdelaní, prípadne kópie iných dokladov o ďalšom vzdelávaní;
- profesijný životopis s prehľadom doterajšej pracovnej praxe s uvedením pracovnej pozície,
- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v rozsahu:
a. meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka,
b. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,
c. štátne občianstvo,
d. pohlavie,
e. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov.
- termín, miesto a forma doručenia prihlášky:
- termín : 23. augusta 2022 do 12:00 hod.
- miesto : kancelária Obecného úradu v Bretke,
- forma : uzavretá obálka, označená „VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE“ , „NEOTVÁRAŤ !“
Platí odtlačok prezentačnej pečiatky Obecného úradu v Bretke s označením presného času doručenia.
 
Anna Giczeiová
starostka obce
 
Vyvesené : 03.08.2022
 
Zvesené:Obec Bretka, č. 33, 980 46 Bretka
 
Verejná vyhláška
 
Obecné zastupiteľstvo v Bretke uznesením č. 4-02-08/2022 zo dňa 02.08.2022
 
v y h l a s u j e
 
v zmysle §11 ods. 4 písm. j) a §18a ods. 2 a 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
 
v znení neskorších predpisov
6. septembra 2022
 
za deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Bretka
 
U r č u j e :
- úväzok : na 0,4 úväzku ( 15 hodín týždenne )
- predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Bretka v súlade s § 18a zákona o
obecnom zriadení:
- kvalifikačné požiadavky ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra :
1. ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie;
výhodou: - ukončené úplné stredné vzdelanie ekonomického smeru + minimálne 10
 
ročná prax v odbore, alebo
- ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického resp.
právneho smeru
 
- ostatné predpoklady:
2. bezúhonnosť;
3. spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu;
4. ďalšie predpoklady:
- znalosť legislatívy a všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku územnej
samosprávy;
- počítačové znalosti štandardného užívania (Microsoft Word, Excel, Internet);
- výhodou manažérske zručnosti a skúsenosti v oblasti samosprávy.
 
- náležitosti písomnej prihlášky kandidáta na voľbu hlavného kontrolóra obce Bretka:
- osobné údaje kandidáta : meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu bydliska,
kontaktný údaj (e-mail, telefón)
- súhlas so zverejnením osobných údajov na účely vykonania voľby v zastupiteľstve
obce Bretka;
- údaj o dosiahnutom najvyššom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného
dokladu o najvyššom vzdelaní, prípadne kópie iných dokladov o ďalšom vzdelávaní;
- profesijný životopis s prehľadom doterajšej pracovnej praxe s uvedením pracovnej
pozície,
- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v rozsahu:
a. meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak
došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby,
ktorej sa žiadosť týka,
b. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu
a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,
c. štátne občianstvo,
d. pohlavie,
e. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov.
 
Strana 2 z 2
 
- termín, miesto a forma doručenia prihlášky:
- termín : 23. augusta 2022 do 12
00 hod.
- miesto : kancelária Obecného úradu v Bretke,
- forma : uzavretá obálka, označená „VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE“ ,
„NEOTVÁRAŤ !“
Platí odtlačok prezentačnej pečiatky Obecného úradu v Bretke s označením
presného času doručenia.
 
Anna Giczeiová
starostka obce
 
Vyvesené : 03.08.2022
Zvesené: