Verejná vyhláška - voľba hlavného kontrolóra obce Bretka

27.07.2016 15:20

Obec Bretka

 

 

 

Verejná vyhláška

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Bretke uznesením č. 04-26-7/2016 zo dňa  26.07.2016

 

v y h l a s u j e

 

§ 11 ods. 4 písm. j) a   § 18a ods. 3  zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

7. septembra  2016

za deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Bretka

 

U r č u j e

- úväzok : na 0,213 úväzku  ( 8 hodín týždenne )

- kvalifikačné požiadavky ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra :

- ukončené úplné stredné vzdelanie ekonomického smeru + minimálne 10 ročná prax v odbore,  alebo

- ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického  resp. právneho smeru

- náležitosti písomnej prihlášky:

- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu bydliska, kontaktný údaj

- súhlas so zverejnením osobných údajov na účely vykonania voľby v zastupiteľstve obce Bretka;

- údaj o dosiahnutom najvyššom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného dokladu o najvyššom vzdelaní, prípadne kópie iných dokladov o ďalšom vzdelávaní;

- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace;

- profesijný životopis s prehľadom doterajšej pracovnej praxe s uvedením  pracovnej pozície,

- termín doručenia prihlášky:  23. augusta  2016 do 1500 hod

      - miesto : kancelária Obecného úradu  v Bretke,

         - forma  : uzavretá obálka, označená „VOĽBY  HLAVNÉHO  KONTROLÓRA  OBCE“ ,            

                        „NEOTVÁRAŤ !“

          Platí odtlačok prezentačnej pečiatky Obecného úradu v Bretke s označením  

          presného  času doručenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Anna Giczeiová

                     starostka obce

 

 

Vyvesené :  27.07.2016

Zvesené: