Verejná vyhláška ÚVZSR ohľadne COVID - 19

09.03.2020 12:04

Verejná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadeni opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podl'a paragrafu 48 ods. 4 pism. e) zákona č. 35512007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zákonov v zneni neskoršich predpisov. 

 

 Rozhodnutie na stiahnutie